LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактична система початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання

Національний педагогічний університет

ім.М.П.Драгоманова

ХОРОШКОВСЬКА ОЛЬГА НАЗАРІВНА
УДК 373.1.02: 372.8


ЛІНГВОДИДАКТИЧНА СИСТЕМА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛАХ

З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВИКЛАДАННЯ


13.00.02. — теорія і методика навчання української мови.

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук
Київ — 2000


Дисертацією є монографія

Робота виконана в лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки АПН України


Офіційні опоненти:


Пентилюк Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри українського мовознавства Херсонського державного педагогічного університету;

Плющ Марія Яківна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;

Коваль Ганна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкового навчання Рівненського економіко-гуманітарного інституту.


Провідна установа — Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського, кафедра теорії і методики дошкільного виховання (м. Одеса).


Захист відбудеться 07.12.2000 р. о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07. в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).

З дисертацією (монографією) можна ознайомитись у науковій частині Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).


Автореферат розіслано 05.11. 2000 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Козачук Г.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. З набуттям українською мовою статусу державної вона стала предметом вивчення у всіх навчальних закладах України, в тому числі й у школах етнічних меншин. Зростає її роль як засобу спілкування і співробітництва громадян усіх національностей, що мешкають в Україні. У Державній програмі розвитку української та інших мов в Українській РСР на період до 2000р., спрямованій на реалізацію Закону про мови, ставиться завдання всебічно сприяти відновленню і функціонуванню української мови у навчально-виховних закладах, зазначається, що з цією метою необхідно розробити "науково-педагогічні основи системи навчання української мови в різних типах національної школи". Пропонована нами робота стосується розробки лінгводидактичної системи початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання, що має значення і для шкіл інших етнічних меншин України.

Слід зазначити, що навчання української мови як другої, близькоспорідненої, розпочалося ще в 20-х рр., однак спеціальних досліджень навчального процесу не проводилось аж до 50-х. Наявні лише окремі статті, присвячені проблемам паралельного навчання української та російської мов (Л.О.Булаховський) і труднощам, які виникають при цьому (О.Прозоровський) та дослідження КанюкиС.М. (1958 р.), в якому зроблено спробу класифікації лексики української мови у порівнянні з російською. У кінці 50-х рр. проблеми, пов'язані з навчанням близькоспоріднених мов, усе більше привертають увагу методистів, учителів. У періодичній пресі друкується низка статей, присвячених цій проблемі (ЗарицькийС.А., МірошникД.І., ПасхінаО.В., ТищенкоМ.К., ШахновичМ.Д.). У 60-х роках робиться спроба аналізу проблеми становлення методики навчання російської й української мов (ГорбунцоваТ.Ю., МасальськийВ.І., ЧередниченкоІ.Г.), проводиться дослідження явищ міжмовної інтерференції (БогушА.М.). Однак лише починаючи з 70-х років, у лабораторії навчання і виховання молодших школярів Інституту педагогіки розпочинається систематичне дослідження особливостей навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою викладання (ХорошковськаО.Н., КутенкоЛ.О., КоршунТ.В.). Одночасно досліджуються й проблеми методики навчання української мови як другої й у середніх класах (БіляєвО.М., Пентилюк М.І., КоломійченкоО.Ф., ІваненкоВ.К., ТиховаВ.І.). Здійснюються дослідження, що стосуються методики навчання російської мови в школах з українською мовою викладання на початковому етапі (АндрієвськаГ.А., КовальГ.П., ЛапшинаІ.М., ТруноваВ.А. та ін.) та в середній ланці (ГолобородькоЄ.П., ІваницькаГ.М., МельниченкоІ.М., МісяцьН.К., ПаламарЛ.М., ПасхінаО.В., ПашківськаН.А. та ін.).

На сьогодні з'ясовано окремі проблеми, що стосуються збагачення й активізації словникового запасу учнів (Л.О.Кутенко) та відбору слів на початковому етапі засвоєння української мови як другої (Т.В.Коршун), особливостей формування орфографічних умінь (О.Н.Хорошковська), створено на науковій основі програми і підручники для 1-4 (1-3) класів шкіл з російською мовою викладання. Разом з тим не було розроблено з позицій системного підходу методологічних і теоретичних засад методики та самої методики навчання. Ці питання набувають особливої актуальності в умовах реформування загальноосвітньої середньої школи і переходу початкової на новий зміст і структуру та реалізації нових цілей навчання мови, визначених у проекті Державного стандарту мовної освіти. Актуальність зазначеної проблеми підсилюється тим, що українська мова стала предметом викладання у школах усіх етнічних меншин України, а теорія і практика її навчання перебувають у процесі становлення.

Таким чином, актуальність проблеми зумовлена соціально-педагогічними умовами і соціальними запитами суспільства, зміною цілей і функцій мовної освіти. Все це створило об'єктивну потребу в розробці теми "Лінгводидактична система початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання".

Осмислення досвіду навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою викладання, зростаюча роль її як державної, проблеми, пов'язані з системним підходом до організації навчального процесу, спонукали нас до діалектичної оцінки напрацьованого в цій галузі в Україні та за її межами, що дало змогу розробити теоретичну базу нашого дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження було складовою частиною планової теми лабораторії навчання і виховання молодших школярів Інституту педагогіки АПН України й стосувалося проблеми "Розробка базового компоненту початкової освіти та його методичного забезпечення" (Державна реєстрація №01960008100) .

Мета роботиполягає в теоретичному й експериментальному обгрунтуванні лінгводидактичної системи навчання української мови як другої, близькоспорідненої, у початкових класах.

Реалізуючи поставлену мету, ми виходили з гіпотези, що навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою викладання буде ефективнішим за умови забезпечення системного підходу до організації навчального процесу з урахуванням:

— основних цілей навчання;

— дидактичних і лінгводидактичних принципів;

— структурування змісту навчання та типології уроків, визначеної на основі порівняльного аналізу навчального матеріалу в обох мовах;

— лінгвістичних, психологічних,