LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактична система початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання

перевірялася її ефективність. Вихідними позиціями дослідження на цьому етапі стали:

— Державна програма розвитку української та інших мов в Українській РСР на період до 2000 року (1991 р.);

— Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ ст.), 1994 р.;

— Концепція мовної освіти в Україні (1994, 1996 рр.);

— Закон про українську мову як державну (1997 р.);

— Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і функціонування української мови (1997р.);

— Проект Державного стандарту з української мови, в якому сформульовано нові підходи до визначення змісту мовної освіти (1997 р.).

Як уже зазначалося, розроблені нами зміст і методика навчання української мови вперше було апробовано у 80-х роках на базі шкіл з російською мовою викладання Волноваського району Донецької області та м.Орджонікідзе Дніпропетровської. Дослідне навчання підтвердило їх високу результативність. У зв'язку з поставленими завданнями на третьому етапі було завершено роботу над методикою (1997 р.), теоретичну базу якої становили лінгвістичні, психологічні та психолінгвістичні особливості засвоєння української мови, а також дидактичні й лінгводидактичні основи. Методика була складовою частиною лінгводидактичної системи. Експериментальна перевірка її ефективності проводилась у школах м. Севастополя (1997-99 рр.). Оскільки досвід навчання української мови як другої у вчителів був відсутній (місто знаходилося під юрисдикцією Москви), нами разом із Севастопольським інститутом післядипломної освіти були проведені спеціальні курси з методики та ряд семінарів. Крім того, методистами ІПО проводилися щотижневі консультаційні дні. Результати першого року навчання описані у статті нашої пошукачки Савельєвої Н.В. У квітні 1998/99 навчального року за спеціально розробленими завданнями було проведено контрольний зріз рівня сформованості умінь і навичок з української мови в учнів 2-3 класів. Всього було охоплено 20 шкіл м. Севастополя: 380 учнів 2-х і 223 — 3-х класів. Аналіз контрольних робіт, які передбачали виявлення якості умінь і навичок з орфографії (2 клас) і граматики (3 клас), показали, що вони становили у 2-х класах близько 70 відсотків, у 3-х — 71,7. За успіхи у навчанні української мови у 1988/99 рр. 7 учителів міста нагороджені значком "Відмінник народної освіти".

Нині розроблені нами програма і методика навчання української мови як другої апробуються в педколеджі та на факультеті підготовки вчителів української мови Севастопольського ІПО.

Таким чином, лінгводидактична система є результатом багаторічної науково-дослідної роботи в галузі методики навчання української мови в початкових класах шкіл з російською мовою викладання. Зміст її викладено в монографії "Лінгводидактична система початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання" (К., 1999. - 305с.- 16,7 друк. арк.), яка представлена до захисту на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. — теорія і методика навчання української мови.

Наукова новизна дослідження полягає у науковому й практичному обгрунтуванні цілісної лінгводидактичної системи навчання української мови як другої, близькоспорідненої, у початкових класах, яка включає теоретичні засади (цілі, зміст, принципи, методи і прийоми, системи вправ, типологію уроків) та методику навчання.

У процесі дослідження визначено: критерії відбору та зміст навчання української мови як другої, лінгводидактичні принципи, особливості засвоєння української мови російськомовними учнями, методи і прийоми навчання та системи вправ, типологію уроків залежно від ступеня збігу відповідного навчального матеріалу російської й української мов, та розроблено методику з урахуванням основних цілей навчання.

Теоретичне значення дослідження полягає у:

— визначенні лінгводидактичних принципів навчання української мови як другої;

— відборі й обгрунтуванні найоптимальніших методів та прийомів навчання, видів і систем вправ;

— розробці типів і структури уроків української мови як другої, близькоспорідненої;

— науковому обгрунтуванні критеріїв відбору змісту навчального матеріалу і вимог, які ставляться до підручників з української мови як другої, близькоспорідненої;

— з'ясуванні лінгвістичних, психологічних та психолінгвістичних засад методики.

Розроблені теоретичні положення мають значення не тільки для навчання української мови у школах з російською мовою викладання, але й у школах з викладанням іншими національними мовами.

Практичне значення дослідження визначається його спрямованістю на підвищення ефективності навчання української мови як другої. Розроблено зміст та методику навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою викладання, запропоновано типологію уроків. Результати дослідження використані в програмах і підручниках з української мови для 1-3 (1-4) класів шкіл з російською мовою викладання та в методичних посібниках для учителів. Вони можуть бути корисними при розробці змісту та методики навчання української мови в школах з іншими мовами навчання, а також при підготовці спецсемінарів і спецкурсів, програм з методики української мови як державної для педагогічних вузів.

Особистий внесок автора зумовлюється власним підходом до розробки лінгводидактичної системи початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання. Дисертант опублікував за матеріалами дослідження понад 100 наукових праць, у тому числі програми, підручники, методичні посібники, статті. Текст монографії "Лінгводидактична система початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання" написано автором одноосібно.

Вірогідність результатів дослідження та їх обгрунтування забезпечувалися використанням комплексу методів, адекватних його меті та завданням, кількісним і якісним аналізом результатів навчання, перевіркою здобутих висновків у масовій практиці.

Апробація роботи. Розроблена лінгводидактична система знайшла своє втілення у програмах, підручниках, методичних посібниках з української мови для 1-4 (3) класів шкіл з російською мовою навчання.

Програми й підручники пройшли широку апробацію у школах України, дістали схвальну оцінку педагогічної громадськості. Підручники затверджені Міністерством освіти як стабільні.

Основні положення нашого дослідження обговорювалися на щорічних наукових конференціях Інституту педагогіки АПН України, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, а також курсах і семінарах для вчителів м.Києва й області, міст Запоріжжя, Донецька, Херсона, Севастополя та ін. Результати науково-дослідної роботи систематично висвітлювались у фахових журналах.

Публікації автора видані у вигляді монографії і методичних посібників та рекомендацій [1-27], підручників [28-43], програм [44-58], наукових статей [59-106], тез виступів [107-110]. Усього наукових публікацій — 110. Із них за темою дослідження — 110.

У монографії проблема дослідження розкривається за такими напрямами:

— визначення методологічних та теоретичних засад дослідження;

— аналіз стану проблеми в теорії та практиці навчання;

  • розробка наукових основ змісту початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання;