LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні засади навчання лексики німецької мови учнів 7 - 8 класів спеціалізованих шкіл

міцному збереженню в пам'яті учнів вивчених лексичних одиниць. Відповідно до комунікативних методів семантизація, активізація лексичного матеріалу та його вживання здійснюється виключно в процесі мовленнєвої діяльності, що значно утруднює вичленовування з потоку мовлення лексичних одиниць, які вивчаються, розуміння їхнього значення, граматичної форми утворення, а відтак і способу використання у самостійній мовленнєвій комунікації.

Методи навчання, подані в підручниках німецької мови, рекомендованих для використання в навчальному процесі спеціалізованих шкіл, не дозволяють в достатній мірі засвоювати лексичний матеріал, що вивчається, допускають появу прогалин у знаннях учнів, безсистемність у використанні лексики, яка вивчається, що не забезпечує можливості її практичного вживання у мовленні і запам'ятовування у цілому.

На основі розгляду змісту навчання іноземних мов нами визначені такі структурні компоненти змісту навчання лексики німецької мови та послідовність їх реалізації: 1) рецептивні й репродуктивні лексичні знання; 2) рецептивні й репродуктивні лексичні навички; 3) рецептивно-репродуктивні й продуктивні лексичні, передмовленнєві та мовленнєві вміння.

Установлено, що успішна реалізація позначених компонентів у процесі навчання лексики німецької мови забезпечується дотриманням в організації цього процесу дидактичних принципів системності та послідовності; доступності й посильності; міцності; рівних можливостей для кожного учня; повного засвоєння матеріалу, що вивчається; наочності; взаємозв'язку освіти, розвитку та виховання; науковості; завершеності навчання.

Методичними принципами організації процесу навчання лексики німецької мови є: свідоме засвоєння мовних операцій; комунікативна спрямованість навчання; урахування рідної мови; зв'язок лексичних одиниць, що подаються, з вивченими фонетичними і граматичними; подолання однієї лексичної трудності; вивчення на одному занятті конкретного обсягу лексичних одиниць; самостійне розширення словникового запасу.

На основі представлених компонентів змісту навчання лексики німецької мови, а також дидактичних і методичних принципів організації процесу навчання було розроблено систему вправ, що складається з трьох взаємопов'язаних та взаємопідпорядкованих комплексів.

Вправи першого комплексу спрямовані на набуття лексичних знань ізольованої лексики, а також лексики в різних її граматичних формах з урахуванням специфічних особливостей німецької мови. До комплексу ввійшли такі вправи: презентаційні; імітаційні; трансформаційно-граматичні; перекладні, що активізують лексичний матеріал, який вивчається; перекладні, що контролюють його запам'ятовування.

Приклади цих вправ у скороченому варіанті:

1. Lesen Sie die Wцrter mit der Ьbersetzung vor und schreiben Sie diese ins Vokabelheft! Achten Sie auf die schwierig auszusprechenden Wцrter!

2. а) Lesen Sie die neuen Wцrter vor und schreiben Sie diese in verschiedenen grammatischen Formen auf!

3. Bilden Sie von den Verben Substantive und umgekehrt: von den Substantiven Verben; schreiben Sie diese auf!

z.B. b) turnen – das Turnen, der Turner, die Turnerin

das Boxen – boxen, der Boxer, die Boxerin

in der Turnhalle,

ohne Turnhalle

in den Turnhallen

у спортивній залі,

без спортивної зали

в спортивних залах

du fichtst, sie ficht;

er focht;

ich habe gefochten

ти фехтуєш, вона фехтує;

він фехтував;

я фехтував/ла

Вправи другого комплексу спрямовані на формування навичок використання лексичного матеріалу, що вивчається, у різних граматичних формах у поєднанні з раніше вивченим на рівні словосполучень та окремих речень. Такими вправами є: читання словосполучень та окремих речень з кожною з лексичних одиниць, що вивчається; їх переклад українською мовою з опорою на підручник; їх переклад німецькою мовою на слух (при цьому підручники в учнів закриті); вимовляння та написання власних словосполучень і речень з кожною з лексичних одиниць, що вивчається; контрольний переклад лексичного матеріалу, що вивчається, у вигляді словосполучень та окремих речень з німецької мови українською та навпаки, з регламентацією часу; контрольний диктант-переклад цього ж матеріалу.

Приклади вправ цього комплексу у скороченому варіанті:

1. а) Lesen Sie die Wortverbindungen und Sдtze vor, ьbersetzen Sie diese ins Ukrainische! b) Bilden Sie mehrere eigene Wortverbindungen und Sдtze mit den fettgedruckten Wцrtern und schreiben Sie diese auf!


die groЯe Turnhalle; in der Turnhalle; in der beliebten Sportart – in der Leichtathletik; eine Turnhalle suchen; in der Turnhalle nicht trainieren; Habt Ihr denn in dieser Turnhalle noch nicht trainiert? Wollen wir in der Turnhalle trainieren?

viel fechten; regelmдЯig in der Turnhalle fechten; Ich fechte mit dem Sдbel regelmдЯig zwei Stunden. Fichtst du denn nicht im Freien? Ute ficht einen Gang. Hast du mit einer Partnerin gefochten? Von 7 bis 8 morgens mьssen Sie, Herr Fischer, fechten.


2. Beantworten Sie die Fragen, benutzen Sie dabei die neuen Wцrter!

Wo finden die Turnstunden ьblicherweisestatt? Und wenn es in der Schule keine Turnhalle gibt? Welche Wettkдmpfe finden in den Turnhallen statt?

Ist der Sportler in dieser Sportart / diesen Sportarten berьhmt? Welchen Sport treibst Du statt Schwimmen / Handball / Boxen / Radsport / Reiten / Skisport?

3. Ьbersetzen Sie folgende Wцrter und Wortverbindungen спортивназаласпортивнізали, фехтувати ins Deutsche!

b) Schreiben Sie die Wortverbindungen und Sдtze der Ьbung 5 Stunde 1 auf, die Ihnen Ihr Lehrer diktiert!

4. Benutzen Sie statt der fettgedruckten Wцrter die unten gegebenen Synonyme:

1. Ich treibe in einer Turnhalle Sport. 2. Fechten mag ich sehr.

der Fechtsport, sдbeln; die Sporthalle, der Turnsaal.

Вправи третього комплексу спрямовані на розвиток в учнів уміння використовувати кожну лексичну одиницю, що вивчається, у взаємозв'язку з раніше вивченими в монологічному, діалогічному мовленні й аудіюванні. Такі вправи є лексично запрограмованими, оскільки завдання містять у собі обов'язкову вимогу розповісти або розпитати про щось, уживаючи задану лексику; тематично зумовленими, тому що завдання обмежені лексикою з тематики, яка вивчається; особистісно орієнтованими (творчими), оскільки дозволяють використання усього вивченого лексичного матеріалу, і спонукають учнів до усних або письмових висловлювань на основі їхнього особистого досвіду чи