LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні засади навчання лексики німецької мови учнів 7 - 8 класів спеціалізованих шкіл

фактів реальної дійсності; контрольними, оскільки містять завдання для письмових та творчих робіт з уведенням додаткової лексики, що призначена для мимовільного запам'ятовування у процесі викладу написаного.

Приклади вправ цього комплексу в скороченому варіанті:

1. а) Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen! b) Erzдhlen Sie den Text nach, die Fragen helfen Ihnen dabei! c) Erzдhlen Sie den Text als Gesprдch nach, arbeiten Sie zu zweit!

2. а) Sehen Sie sich die Bilder an und beantworten Sie die untenstehenden Fragen! b) Beschreiben Sie diese Bilder schriftlich! Benutzen Sie dabei die Synonyme aus Ьbung 4!

3. Fragen Sie Ihren Mitschьler / Ihre Mitschьlerin zum Thema „Sport" aus; benutzen Sie dabei folgende Wцrter: die Turnhalle / n, die Sportart / en, das Schwimmen, Handball, die Leichtathletik, turnen, fechten, gewinnen, das Boxen, der Radsport, das Reiten, der Skisport, sportlich, anstrengend.

4. Bereiten Sie die Nacherzдhlung des Textes „Der Sport" vor, orientieren Sie sich an den Fragen und den Bildern aus Ьbung 6!

5. Lesen Sie die Wortverbindungen und ьbersetzen Sie diese ins Ukrainische! Stellen Sie die eigenen kleine Situationen mit diesen Wortverbindungen zusammen!

In der Turnhalle fechten.

6. a) Lesen Sie die Dialoge vor und spielen Sie diese! b) Lesen Sie einen der Dialoge, geben Sie den Inhalt als eine Beschreibung wieder!

  • Mein Trainier hat mir gesagt, dass ich mehr trainieren soll. Ich habe im letzten Spiel nicht gewonnen.

  • Ja, er hat Recht. Du musst mehr trainieren. Vielleicht kommst du morgen zu uns, in die Turnhalle?

  • Ja, gerne. Welche Sportarten trainiert man ьblicherweise in dieser Turnhalle?

  • Sehr viele. Z.B. Handball, FuЯball, Boxen und auch Leichtathletik.

7. Fьhren Sie zu den folgenden Ausdrьcken die zusдtzlichen Informationen an, sprechen Sie darьber in der Klasse! Die Redemittel auf der nдchsten Seite helfen Ihnen dabei!

In unserer Schule kann man verschiedene Sportarten treiben.

Sportlich sein – gesund sein.

Meine Lieblingssportarten.

8. Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema „Die Sportarten"!

9. Lesen Sie Ihren Aufsatz ьber die Sportarten vor und lassen Sie die Mitschьler / Mitschьlerinnen diesen nacherzдhlen!

У третьому розділі "Експериментальна перевірка методики навчання лексики німецької мови учнів 7-8 класів спеціалізованих шкіл" подано результати анкетування учителів німецької мови; описано критерії засвоєння лексики німецької мови; схарактеризовано структуру експериментального навчального посібника з навчання лексики німецької мови; описано сутність і результати констатувального, формувального та відстроченого в часі етапів експерименту, подано статистичну обробку отриманих емпіричних даних.

Анкетування вчителів, які працюють у школах і класах з поглибленим вивченням німецької мови, показало, що вони недостатньо підготовлені до навчання учнів лексики німецької мови; не розуміють труднощів, яких зазнають учні в оволодінні цим навчальним матеріалом. Ці висновки підтверджуються результатами обстеження учнів 7-8 класів спеціалізованих шкіл, що проводилося задля виявлення якості засвоєння лексики німецької мови.

Критеріями засвоєння лексики німецької мови були: правильність перекладу, правильність уживання у мовленні. Показниками першого критерію слугували кількість правильно перекладених ізольованих лексичних одиниць, словосполучень і окремих речень з вивченими лексичними одиницями. Показниками для другого критерію стали кількість правильно використаних пов'язаних за змістом речень з обмеженням лексичних одиниць і пов'язаних за змістом речень у підготовленому та непідготовленому мовленні.

Ступінь засвоєння лексики німецької мови учнями 7-8 класів спеціалізованих шкіл визначався за чотирма рівнями, що відповідали рівням лексичної компетенції, окресленими в Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти: високий рівень (В2) учні вільно володіють лексикою на найбільш загальні теми і теми, пов'язані зі сферою діяльності учнів, варіюють формулювання з уникненням частих повторів; демонструють високу лексичну правильність з допущенням деяких помилок та неправильного вибору лексичних одиниць, що не перешкоджає комунікації; достатній рівень (В1) – учні демонструють достатній лексичний запас, щоб висловитися з деякими перефразуваннями на більшість тем, котрі зустрічаються в їхньому повсякденному житті; виявляють належний контроль елементарної лексики, але все ж припускаються грубих помилок у висловленні більш складних думок або у випадку незнайомої теми і ситуації; середній рівень (А2) – учні демонструють достатній лексичний запас для здійснення звичайних повсякденних трансакцій, до яких належать знайомі ситуації і теми; можуть контролювати вузький лексичний репертуар, пов'язаний з конкретними повсякденними потребами; низький рівень (А1) – учні володіють окремими лексичними одиницями і фразами, пов'язаними з конкретними ситуаціями.

Ефективність розробленої методики перевірялась у ході проведення серії зрізів (констатувального, формувального та відстроченого в часі), в яких узяли участь 430 учнів 7-8 класів спеціалізованих шкіл м. Одеси та м. Миколаєва. Рівні засвоєння лексики німецької мови визначалися за показниками успішності учнів у виконанні тестових завдань: високий рівень 100%-90%, достатній рівень – 89%-75%, середній рівень – 74%-60%, низький рівень – нижче за 59%.

Формувальний етап експерименту здійснювався в навчально-виховному процесі спеціалізованої школи № 25 м. Одеси, Одеської гімназії № 4, Маріїнської гімназії м. Одеси та загальноосвітньої школи № 1 імені Олега Ольжича м. Миколаєва впродовж 2005-2006 н. р. та 2006-2007 н. р. Його метою було досягнення відносно повного засвоєння учнями 7-8 класів спеціалізованих шкіл лексики німецької мови за запропонованою нами системою вправ. Експериментальне навчання проводилося на основі розробленої методики з учнями 7-8 класів, які брали участь у констатувальному етапі експерименту. Обсяг лексики, що вивчалася, витрати часу на її вивчення у контрольній та експериментальній групах (далі КГ та ЕГ відповідно) були рівними.

Учні КГ навчалися за діючими підручниками німецької мови та поданою в них методикою. Учні ЕГ – за розробленим нами експериментальним навчальним посібником. Він представлений системою із шести комплексів, до кожного з яких увійшло по три уроки. У перших уроках кожного комплексу подано вправи з набуття лексичних знань і формування лексичних навичок. Другі уроки комплексів містили вправи, що готують учнів до контролю сформованості лексичних навичок, власне контроль в