LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні засади навчання лексики німецької мови учнів 7 - 8 класів спеціалізованих шкіл

використовувати кожну лексичну одиницю, що вивчається, у пов'язаних за змістом реченнях у різних видах навчального мовлення; умінь використовувати вивчену лексику в різних видах підготовленого та непідготовленого мовлення.

 • Дидактичними принципами побудови системи вправ з навчання лексики німецької мови визначено принципи системності та послідовності викладення навчального матеріалу, його доступності й посильності, міцності, рівних можливостей для кожного учня, повного засвоєння матеріалу, що вивчається, наочності, взаємозв'язку освіти, розвитку та виховання, науковості, завершеності навчання. Методичними принципами виокремлено принципи усвідомленого засвоєння мовних операцій, комунікативної спрямованості навчання, урахування рідної мови, зв'язку лексичних одиниць, що подаються, з вивченими фонетичними й граматичними, вивчення на одному занятті конкретного обсягу лексики, подолання однієї трудності, самостійного розширення словникового запасу.

 • Систему вправ з навчання лексики німецької мови подано у вигляді завдань, спрямованих на набуття знань ізольованих лексичних одиниць, їх граматичних форм та нормативної сполучуваності; формування навичок поєднання кожної лексичної одиниці, що вивчається, у словосполучення та окремі речення з раніше вивченою лексикою; розвиток лексичних умінь уживати обмежений обсяг лексичного матеріалу, що вивчається, у пов'язаних висловлюваннях; розвиток передмовленнєвих умінь використовувати всі вивчені лексичні одиниці в підготовленому мовленні, розвиток мовленнєвих умінь уживати весь обсяг вивченої лексики в непідготовленому мовленні.

 • Експериментальна апробація розробленої методики засвідчила, що більшість учнів 7-8 класів ЕГ засвоїла вивчену лексику німецької мови. За результатами прикінцевого зрізу високого рівня досягли 31,6% учнів, достатнього – 60,3%, на середньому рівні залишилося 8,1% учнів, на низькому не було виявлено жодного учня, тоді як до експерименту високого рівня не досягнув жоден з учнів, на достатньому та середньому – перебували 1,9% і 11,8% школярів, відповідно; більшість учнів (86,3%) показали низький рівень засвоєння. У КГ також було відмічено приріст лексичних та мовленнєвих умінь учнів, але в цілому він не перевищував 5% порівняно з результатами констатувального зрізу.

  Результати відстроченого у часі зрізу показали, що ступінь забування учнями ЕГ вивченої лексики німецької мови склав у середньому 8,9%, що підтверджує ефективність розробленої методики та висунуту нами гіпотезу.

  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Перспективу подальших розробок питання, що досліджувалося, убачаємо в модифікації запропонованої методики для учнів молодшого та старшого етапів навчання у загальноосвітніх школах, в уточненні структурних компонентів змісту навчання іншомовної лексики для її вивчення у вищих навчальних закладах.


  Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях автора:

 • Церна С. В. Компоненти змісту навчання іншомовної лексики та їх взаємозв'язок / С. В. Церна // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. – 2003. – Вип. 177. – С. 195-201. – (Серія "Педагогіка і психологія").

 • Церна С. В. Навчання іншомовної лексики в системі профільної освіти / С. В. Церна // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – 2004. – Вип. 11. – С. 185-187. – (Серія "Педагогіка і психологія").

 • Церна С. В. Еволюція процесу навчання іншомовної лексики в період другої половини ХХ ст. / С. В. Церна // Наука і освіта. – 2005. – Вип. 1-2. – С. 98-101.

 • Церна С. В. Дидактичні принципи побудови системи вправ з навчання німецькомовної лексики / С. В. Церна // Наука і освіта. – 2006. – № 3-4. – С. 136-140.

 • Церна С. В. Теорія і практика засвоєння іншомовної лексики на засадах свідомих методів навчання / С. В. Церна // Наука і освіта. – 2006. – № 3-4. – С. 175–177.

 • Церна С. В. Способи розкриття значення іншомовної лексики / С. В. Церна // Динаміка наукових досліджень 2004 : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21-30 черв. 2004 р.). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 42-44.

 • Церна С. В. Дидактичний аспект визначення цілей навчання іншомовної лексики / С. В. Церна // Наукові дослідження – теорія та експеримент, 2005 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (16-20 трав. 2005 р.) / М-во освіти і науки України, Полтавс. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – С. 73-75.

 • Церна С. В. Лінгводидактичні засади засвоєння іншомовної лексики / С. В. Церна // IV Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині Костянтина Дмитровича Ушинського, 16–17 трав. 2006 р. / М-во освіти і науки України, ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – С. 264-266.

 • Церна С. В. Курс навчання лексики німецької мови (для учнів 7-8 класів спеціалізованих шкіл) / С. В. Церна ; за дидактичною редакцією Мартинової Р. Ю. – Одеса : ОЮІ НУВС, 2005. – 101 с. (Німецькою та українською мовами).


  АНОТАЦІЯ

  Церна С. В. Лінгводидактичні засади навчання лексики німецької мови учнів 7-8 класів спеціалізованих шкіл. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, Одеса, 2008.

  У дисертації досліджено лінгводидактичні засади навчання лексики німецької мови учнів 7-8 класів спеціалізованих шкіл. У роботі схарактеризовано особливості навчання школярів іншомовної лексики в практиці шкільної освіти; обґрунтовано спосіб і форму взаємозв'язку цілей навчання іншомовної лексики як компонента комунікативної та соціокультурної компетенцій школярів; визначено структурні компоненти змісту навчання лексики німецької мови учнів 7-8 класів і послідовність їх реалізації у процесі навчання, а також рівні її засвоєння; установлено критерії та показники засвоєння лексичного матеріалу; розроблено та експериментально перевірено систему вправ з навчання лексики німецької мови учнів 7-8 класів спеціалізованих шкіл.

  Ключові слова: іншомовна лексика, німецька мова, лінгводидактичні засади, вправи, спеціалізовані школи, цілі та компоненти, зміст навчання.


  АННОТАЦИЯ

  Церна С. В. Лингводидактические основы обучения лексике немецкого языка учащихся 7-8 классов специализированных школ. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (германские языки). – Южно-Украинский государственный педагогический университет им. К. Д.


 •