LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні засади навчання української мови у педагогічному училищі

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВАЧАБАЙОВСЬКА Марія Іванівна


УДК 378.147:811.161.2
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩІ
13.00.02 – теорія і методика навчання української мови
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукКИЇВ – 2000

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі методики української мови та літератури Національного педагогічного університету

ім. М.П.Драгоманова

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України БІЛЯЄВ Олександр Михайлович, Інститут педагогіки, головний науковий співробітник лабораторії методики української мови.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор ОНКОВНЧ Ганна Володимирівна, Інститут вищої освіти, завідувач відділу теорії та методології гуманітарної освіти;

кандидат педагогічних наук, доцент ГОРОШКІНА Олена Миколаївна, Херсонський державний педагогічний університет, докторант.

Провідна установа:Тернопільський державний педагогічний університет ім.В.Гнатюка, кафедра методики української мови і культури мовлення, Міністерство освіти і науки України,

м. Тернопіль.

Захист відбудеться 8 лютого 2001 р. о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07 в Національному педагогічному університеті

ім. М.П.Драгоманова (01601 м. Київ, 30, вул. Пирогова, 9).

З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

Автореферат розісланий 30 грудня 2000 р

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.О. Козачук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Розбудова незалежної України, розвиток української мови як державної потребують нових підходів до підготовки вчителя початкових класів, особливе місце в якій займає курс сучасної української літературної мови. Теоретичні основи його перебудови обґрунтовані у концепціях мовної освіти України, "Державному стандарті загальної середньої освіти. Українська мова".

Ці документи призначені для загальноосвітньої середньої школи, але настанови, що містяться в них, повною мірою стосуються і навчання української мови у педагогічних училищах.

Але разом з тим зрозуміло, що специфіка роботи у педучилищі вимагає спеціальної методики. Викладання української мови у цих навчальних закладах слід докорінно поліпшити і перебудувати, бо у змісті, формах, методах навчання багато що треба переосмислювати і викладати, зважаючи на сучасні потреби освіти і соціальний статус майбутнього фахівця.

Як показують експериментальні дані, у практиці роботи частини викладачів традиційним усе ще залишається системно-описовий підхід до вивчення мовних явищ, надмірна затеоретизованість і схематичність викладу матеріалу, що ускладнює формування у студентів мовних та мовленнєвих умінь і навичок.

Виходячи з цього, вважаємо, що зміст курсу "Українська мова", який вивчається в педучилищі, має визначатися новими тенденціями в розвитку лінгвістики з урахуванням прогресивних технологій, комунікативно-діяльнісного і функціонально-стилістичного підходів до його викладання з метою орієнтації майбутнього вчителя на його професійну діяльність.

Необхідно вдосконалити і методику навчання української мови, що повинна здійснюватися на науковій основі, тобто із застосуванням дидактичних і лінгводидактичних принципів, які визначають форми, методи і засоби навчання.

Вказана проблема ще не була предметом спеціального дослідження у вітчизняній лінгводидактиці. З методики української мови не захищено жодної дисертації про особливості змісту, форм і методів навчання української мови в педагогічних училищах. Є лише окремі статті (В.З.Безносенко, С.В.Крисюк, Г.Р.Передрій та ін.) і загальні рекомендації з методики української мови, але в них не визначено, яким формам організації навчання належить віддати перевагу, які методи і прийоми найефективніші для одержання глибоких знань, міцних мовних та мовленнєвих умінь і навичок.

У теорії навчання української мови у загальноосвітній школі є ряд набутків, що можуть бути використані у викладанні мови у педучилищі: дисертації О.М.Біляєва "Лінгводидактичні основи сучасного уроку української мови в середній школі" (К., 1985), К.С.Плиско "Лінгводидактичні основи організації навчання української мови в загальноосвітній школі" (Харків, 1997), С.О.Карамана "Лінгводидактичні основи поглибленого вивчення української мови" (К., 1992), О.М.Горошкіної "Основи методики навчання української мови в старших класах гімназії" (К., 1997), Н.Б.Голуб "Збагачення мовлення учнів 5-7 класів власне українською лексикою" (К., 1997), Л.П.Кожуховської "Збагачення мовлення учнів 5-7 класів українською фразеологією" (К., 1999), В.А.Каліш "Функціонально-комунікативний підхід до слова у мовній освіті вчителя початкових класів" (К., 1995) тощо.

Корисні методичні поради, рекомендації містять монографії і посібники для вчителів: О.Я.Савченко "Сучасний урок у початкових класах" (К., 1997), О.М.Біляєва "Сучасний урок української мови" (К., 1981), С.І.Дорошенка "Методика викладання української мови" (К., 1992), В.Я.Мельничайка "Удосконалення змісту і методів навчання української мови" (К., 1982), "Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах" / За ред.

М.І. Пентилюк (К., 2000), Г.В.Онкович "Українознавство і лінгводидактика" (К.,1997), К.М.Плиско "Принципи, методи і форми навчання української мови" (Харків, 1995) та інші, але в них немає системного викладу вивчення української мови в педучилищах.

Аналіз результатів анкетування викладачів української мови, які працюють у них, засвідчив, що 96,5 % мають певні труднощі в роботі, пов'язані з відсутністю побудованих на принципово нових засадах навчальних планів, програм, підручників і методичних посібників.

Отже, ця проблема вимагає посиленої уваги до оновлення і перебудови процесу навчання української мови в педучилищі.

Актуальність дослідження визначається потребою вдосконалення змісту освіти, форм і методів навчання української мови у педучилищі та недостатнім висвітленням цих питань в українській лінгводидактиці. Це й зумовило вибір теми дисертаційного