LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні засади навчання української мови у педагогічному училищі

та мовленнєві уміння й навички майбутніх учителів.

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки.

Методика навчання української мови у педагогічному училищі вимагає нових підходів. Проблема недостатньо висвітлена в лінгводидактиці. Поодинокі публікації, присвячені окремим її аспектам, залишають поза увагою принципові положення.

Викладачі-словесники у повсякденній роботі стикаються з великими труднощами, пов'язаними з відсутністю науково обґрунтованої системи організації навчання української мови у цих навчальних закладах.

Щонайперше необхідно вдосконалювати навчальний план та навчальну програму з дисципліни "Українська мова" відповідно до концептуальних проблем мовної освіти на сучасному етапі; поновити і перевидати чинні підручники, збірники вправ, диктантів; створити оригінальні підручники та методичні посібники, зокрема, побудовані на засадах комунікативно-діяльнісного підходу.

Визначений проектом нової програми курсу "Українська мова" зміст навчання дозволяє значно поглибити знання студентів із спеціальності, розвинути в них мовні та мовленнєві навички.

Ефективність викладання української мови у педагогічному училищі зумовлена застосуванням поряд із традиційними навчальними заняттями (спарені уроки, практичне заняття, консультація)таких форм навчання, як лекція, семінарське заняття, залік, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів.

Методи і прийоми викладання спрямовано на забезпечення проблемно-пошукового типу навчання та досягнення його результативності.

Серед різних методів і прийомів особливе місце відводиться пояснювально-ілюстративному, евристичній бесіді з постановкою проблемних питань, спостереженню над мовою і мовленням, мовному аналізу, вправам, роботі з підручником, словниками, довідковою літературою, застосуванню програмового навчання, використанню алгоритмів, тестів тощо.

Важливо забезпечувати тісний зв'язок курсу з навчанням української мови в початкових класах та шкільною педагогічною практикою, тобто надати навчальному процесу чіткої професійної спрямованості.

Засвоєння студентами знань з української мови, формування мовних та мовленнєвих умінь має комунікативно-діяльнісне та функціонально-стилістичне спрямування.

Уроки української мови варто проводити як уроки словесності. Вивчення мовних явищ має відбуватися на основі аналізу тексту в єдності змісту й форми. Це дозволяє здійснювати міжпредметні зв'язки з літературою, світовою та зарубіжною культурою, народознавством тощо. Засвоєння мовних одиниць на основі аналізу тексту в єдності змісту й форми надає словесникові можливості включати студентів у різні навчальні дії й тим самим організовувати виконання великої кількості видів діяльності за короткий проміжок часу, розвивати в них зв'язне мовлення, виховувати чуття мови, формувати високу духовність.

Оптимізація навчальної діяльності досягається, якщо засвоєння знань і формування мовних і мовленнєвих умінь проводити взаємопов'язано, у вигляді різних комбінацій видів діяльності та навчальних дій.

Успішна реалізація цілей навчання здійснюється застосуванням різних способів структурування матеріалу з використанням опорних конспектів, схем, таблиць, які містять головні теоретичні відомості і факти мови. У студентів формуються узагальнені поняття, що сприяють системності знань.

Дослідження показало виняткову важливість формування на заняттях національно-мовної особистості майбутнього вчителя. З цією метою необхідно використовувати дидактичний матеріал, який відображає історію України, культуру, звичаї, традиції українського народу, його ментальність.

Отже, дослідження підтвердило основні положення висунутої гіпотези, згідно з якою ефективна організація навчання мови зумовлена науковою розробкою з позиції системного підходу її лінгводидактичннх засад.

Проблема навчання української мови у педучилищі багатогранна, тому не може бути вирішеною у всіх її аспектах в межах однієї дисертації.

Подальшу роботу необхідно спрямувати на удосконалення змісту і технології навчання української мови у педагогічних училищах.

Основні положення дисертації відображено в таких публікаціях:

1. Чабайовська М.І. Програмований контроль знань // Дивослово.-1998. -№ 5. - С.39-42.

2.Чабайовська М.І. Професійне спрямування курсу української мови в педагогічному училищі.- Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.- К.: УЗМН, 1998.-Ч.П.- С.153-158.

3.Чабайовська М.І. Орфографія. Тестові завдання для студентів педучилищ // Дивослово.-1999.- № 4.-С.18-21.

4.Чабайовська М.І. Мовний розбір у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації (педучилищах, педколеджах). - Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. - К.: НПУ, 1999, Ч.2. - С.215-231.

5.Чабайовська М.І. Методика мовного розбору: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Мальва - ОСО, 1999.- 80 с.;

6. Чабайовська М.І. Мета, завдання та особливості викладання української мови в педучилищі.- Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури (Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. 17-18 листопада 1999 р.).- К.: Товариство "Знання" України, 2000.- С.115-126.

7. Чабайовська М.І. Ефективні форми та методи навчання української мови в педагогічному училищі. - Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. - К.:Логос, 2000. Випуск 2. Ч.1. - С.172-177.

Анотації

Чабайовська М.І. Лінгводидактичні засади навчання української мови у педагогічному училищі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія і методика навчання української мови. - Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. - Київ, 2000.

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням лінгводидактичних засад навчання української мови в педагогічному училищі - вихідних положень мовознавства, дидактики, що визначають зміст і технологію (форми і методи) навчання. У роботі знайшли відображення питання, що стосуються теорії і практики навчання української мови в педагогічному училищі. Зроблено огляд історії становлення та розвитку педучилищ, сформульовано мету і завдання навчання української мови, визначено вимоги до знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни, її місце в навчальному плані; проаналізовано стан викладання української мови у педагогічних училищах та експериментально перевірено