LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні засади системи тестів з морфології української мови в основній школі

Інститут педагогіки АПН УкраїниПлетньова Лариса ВолодимирівнаУДК 371.261:811.161.2Лінгводидактичні засади системи тестів

з морфології української мови в основній школі
13.00.02 теорія і методика навчання української мови


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук
Київ – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України, м. Київ.

Науковий керівник:


кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник

Скуратівський Леонід Віталійович.Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

Горошкіна Олена Миколаївна,

Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка,

завідувач кафедри української мови;кандидат педагогічних наук, доцент

Цінько Світлана Василівна,

Глухівський державний педагогічний університет

імені Олександра Довженка,

доцент кафедри української мови.

Захист дисертації відбудеться "24" грудня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 в Інституті педагогіки АПН України (за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52Д).


З дисертацією можна ознайомитися в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (за адресою: 04060, м. Київ, вул. Берлінського, 9).Автореферат розісланий "24" листопада 2008 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.Т. Шелехова

Загальна характеристика роботи

Актуальність дослідження. Реформування загальної середньої освіти, яке триває нині в Україні, передбачає реалізацію принципів гуманізації шкільної практики, її демократизацію, методологічну переорієнтацію навчального процесу на комплексний розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей. З огляду на це змінюються й підходи до контролю та оцінювання результатів навчання, адже учні мають не лише здобути ту чи іншу суму знань, а більшою мірою навчитися їх застосовувати на практиці в нових умовах.

Усе більшої ваги в процесі контролю навчальних досягнень школярів з мови набуває тестування, яке виступає одним з оптимальних засобів управління навчальним процесом і підвищення ефективності всієї системи навчання мови в загальноосвітніх навчальних закладах. Особливо актуальною проблема тестового контролю стала в умовах активного впровадження системи зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови, зокрема для забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до вищої освіти Кабінетом Міністрів України прийнято постанову "Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти" (№ 1095 від 25.08.2004 р.), якою затверджується порядок поетапного запровадження зовнішнього оцінювання в масштабі всієї країни протягом 2005–2009 рр., визначається необхідність здійснення його наукового супроводу.

В освітніх системах розвинених країн тестування вже давно є одним із головних інструментів визначення рівня навчальних досягнень учнів. На відміну від традиційних методів педагогічного контролю, воно здатне стандартизувати зміст контролю, умови його проведення і процедури оцінювання результатів. Отже, тестування може забезпечити об'єктивність, валідність і точність контролю результатів навчального процесу.

Вивченню проблеми тестування в навчальному процесі присвячено багато праць (К. Інгенкамп, А. Анастазі, В. Аванесов, В. Безверха, В. Беспалько, Л. Булавін, І. Булах, В. Коккота, О. Майоров, О. Масалітіна, Є. Михайличев, О. Петращук, І. Підласий, І. Рапопорт, Ю. Романенко, І. Цатурова, М. Челишкова та ін.). Теоретичні положення, визначені в дослідженнях цих учених, становлять досить ґрунтовну загальну теорію тестового контролю навчальних досягнень учнів.

В останні роки проблемі тестового контролю приділяється увага в галузі методики навчання української мови. У низці публікацій (О. Боднар, О. Горошкіна, Л. Коваленко, Н. Пастушенко, Л. Скуратівський, В. Федоренко, С. Цінько та ін.) у загальних рисах схарактеризовано найпоширеніші форми тестових завдань і тестів, частково описано методику їх використання в навчальному процесі, визначено формат зовнішнього оцінювання якості мовної освіти старшокласників. Проте залишаються нерозробленими лінгводидактичні засади тестування навчальних досягнень учнів з рідної (української) мови в середній загальноосвітній школі, що враховували б сучасні досягнення в галузях тестології, психології, педагогіки і методики навчання. Й досі не визначено напрямів тестового контролю, не описано підходів щодо розробки тестових завдань, які потребували б від школярів глибокої мовно-мовленнєвої підготовки, зорієнтованості в мовній теорії та вміння ефективно застосовувати її в практичній діяльності, сформованості навичок використовувати мову в різних ситуаціях спілкування. Відсутні дослідження, в яких описувалася б система тестового контролю навчальних досягнень учнів з рідної мови, що здатна забезпечити надійне управління процесом навчання рідної мови з метою підвищення його ефективності.

Нині в Україні укладено велику кількість тестових завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи. Проте значним недоліком цих завдань є недостатня наукова обґрунтованість методики їх розробки, а також процедур оцінювання як якісних характеристик тестових завдань, так і відповідей учнів на завдання тестів. З огляду на це результати виконання таких завдань не можуть бути надійним показником рівня навчальних досягнень учнів. Отже, стандартизація тестового контролю теж залишається тією проблемою, яка потребує обов'язкового вирішення.

Таким чином, вибір теми дослідження "Лінгводидактичні засади системи тестів з морфології української мови в основній школі" зумовлений відповідними сучасними вимогами освіти, а також недостатнім рівнем розробленості теоретичного і практичного аспектів цієї проблеми в методиці навчання рідної мови.

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Темадисертації пов'язана з вимогами Державної національної програми "Освіта (Україна ХХІ століття)", Державного стандарту базової і повної середньої освіти і цілями, визначеними чинними програмами з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів. Дисертаційне дослідження є частиною комплексної теми лабораторії навчання української мови і літератури Інституту педагогіки АПН України "Науково-методичне забезпечення системи навчання української мови в