LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні засади системи тестів з морфології української мови в основній школі

середній загальноосвітній школі" (№ держреєстрації 0102U000311).

Тему дисертації "Лінгводидактичні засади системи тестів з морфології української мови в основній школі" затверджено вченою радою Інституту педагогіки АПН України (протокол № 7 від 26.09.2002 р.), узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 7 від 27.09.2005 р.).

Об'єктом дослідження є процес тестового контролю навчальних досягнень учнів 6–7 класів на уроках морфології.

Предмет дослідження – лінгводидактичні засади системи тестів з морфології української мови в основній школі.

Мета дослідження полягає у створенні науково обґрунтованої та експериментально перевіреної системи тестів з морфології української мови.

Для реалізації поставленої мети потрібно було розв'язати такі завдання:

  • здійснити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми і визначити рівень її вивчення в практиці навчання рідної (української) мови;

  • розробити систему тестів з морфології української мови в основній школі на основі визначення її структури та змісту і сформулювати основні концептуальні засади організації тестового контролю навчальних досягнень учнів з морфології;

  • перевірити ефективність створеної системи у процесі дослідно-експериментальної діяльності.

Методологічну основу дослідження становлять теорія управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів та якістю освіти, концепції педагогічної технології та моделювання педагогічного процесу, дослідження вітчизняних і зарубіжних учених у галузі тестування, методичний досвід розробки проблеми тестового контролю навчальних досягнень учнів на уроках української мови.

Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи наукового пошуку:

1) теоретичні: аналіз праць із тестології, педагогіки, психології, методики навчання української, російської та іноземної мов за темою дослідження для вивчення стану теоретичної розробки проблеми, узагальнення педагогічного досвіду, аналіз навчальних програм, шкільних підручників, методичних посібників, фахових видань з метою визначення теоретико-методичних засад дослідження;

2) емпіричні: констатувальний зріз, формувальний експеримент, спостереження та аналіз уроків, бесіди з учителями та учнями (індивідуальні й групові), анкетування вчителів і учнів, аналіз усних і письмових робіт учнів, кількісний і якісний аналіз результатів зрізових робіт та експериментального навчання з метою з'ясування ефективності розробленої системи тестів.

Експериментальною базою дослідження були ЗОШ І–ІІ ступенів № 10 (довідка № 64 від 17.03.2008 р.), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 11 (довідка № 80а від 20.03.2008 р.) м. Білої Церкви Київської області, Турчинецька ЗОШ І–ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області (довідка № 57 від 27.03.2008 р.), Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міської ради (довідка № 173 від 09.02.2007 р.) і ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4 (довідка № 328 від 13.02.2008 р.) м. Івано-Франківська, Радивилівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 – гімназія" (довідка № 79 від 27.03.2008 р.) і ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 (довідка № 107 від 25.03.2008 р.) м. Радивилова Рівненської області. На різних етапах експериментальною роботою було охоплено 672 учнів 6–7 класів.

Дослідження проводилося у три етапи:

На першому етапі (2002–2003 рр.) визначались об'єкт, предмет, мета, завдання дослідження, вивчалася тестологічна, педагогічна, психологічна, лінгводидактична література з проблеми дослідження.

На другому етапі (2003–2005 рр.) було проведено констатувальний зріз, проаналізовано його результати, підготовлено матеріали для здійснення експериментального навчання, розроблено і теоретично обґрунтовано систему тестів з морфології української мови в основній школі, апробовано пілотні тематичні тести.

На третьому етапі (2005–2007 рр.) здійснювалося експериментальне навчання у 6–7 класах з метою перевірки ефективності запропонованої системи, аналізувалися здобуті результати, підбивалися підсумки роботи, теоретично обґрунтовувалися висновки дослідження.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в тому, що вперше в методиці навчання української мови теоретично обґрунтовано лінгводидактичні засади системи тестів з морфології в основній школі, розкрито потенційні можливості цієї системи, виявлено умови її реалізації, визначено види і форми тестування мовних знань і вмінь, удосконалено типологію тестів і тестових завдань, подальшого розвитку набула робота з організації тестового контролю навчальних досягнень учнів з морфології.

Практичне значення дослідження визначається розробленням системи тестів з морфології української мови в основній школі, її спрямованістю на підвищення ефективності процесу контролю за результатами навчання і вдосконалення мовної освіти. Створена система тестів може бути адаптована для контролю мовних знань і вмінь учнів старшої школи. Матеріали і висновки дисертації можуть бути використані у практичній роботі вчителів-словесників, подальшій розробці системи тестів для 8–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, процесі вдосконалення навчальних програм, підручників, методичних посібників, під час проведення лекцій на курсах післядипломної підготовки вчителів-словесників.

Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні результати дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях лабораторії навчання української мови і літератури Інституту педагогіки АПН України (2003–2007 рр.); Міжнародній науково-практичній конференції "Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі" (м. Мелітополь, 2007 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях: "Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми пошуку" (м. Житомир, 2004 р.), "Теорія і практика розвитку ключових компетенцій учнів 12-річної школи" (м. Київ, 2008 р.); всеукраїнських науково-методичних семінарах: "Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти" (м. Рівне, 2002 р.), "Гуманітарна освіта в України: моніторинг якості" (м. Львів, 2004 р.); звітних наукових конференціях Інституту педагогіки АПН України "Зміст і технології шкільної освіти" (м. Київ, 2003–2008 рр.).

Матеріали дисертаційного дослідження викладено у 16 публікаціях, із них – 5 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 217 найменувань, додатків. Обсяг дисертації – 255 сторінок, з них основного тексту – 187 сторінок. У тексті 10 таблиць, 2 схеми, 1 рисунок.


Основний зміст

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об'єкт, предмет, мету, завдання і методи дослідження, схарактеризовано етапи експериментально-дослідної роботи, розкрито наукову новизну і практичне значення здобутих результатів.

У першому розділі – "Теоретичні засади створення системи тестів з морфології української мовив основній школі" – обґрунтовано теоретичні основи педагогічного тестування,