LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні засади системи тестів з морфології української мови в основній школі

досягнень

Класи


6

7


КК

ЕК

КК

ЕК


К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Високий

48

32

76

49

54

36

82

53

Достатній

30

20

38

24

40

27

38

24

Середній

44

29

29

19

32

21

28

18

Низький

28

19

13

8

24

16

8

5

Примітки: КК – контрольні класи; ЕК – експериментальні класи.


Аналіз результатів виконання тематичних і підсумкових тестів учнями контрольних та експериментальних класів довів ефективність запропонованої системи тестового контролю. Так, у класах, де проводилося експериментальне навчання, учні виконали тестові роботи швидше і з кращими результатами, на відміну від учнів, які навчалися за традиційною методикою. В експериментальних класах високий рівень навчальних досягнень з морфології продемонстровано 51 % учнів, у контрольних – 34 %. Здобуті дані засвідчують, що систематичний тестовий контроль знань з мови і мовних умінь учнів позитивно впливає і на ефективність навчання мови.

З метою з'ясування наукової обґрунтованості створеної системи тестів з морфології зіставлялися сумарні показники результатів виконання учнями тематичних тестів з показниками їх поточної успішності з морфологічних тем. До уваги бралися результати виконання тестових тематичних робіт тих учнів, які мали достатньо "рівні" поточні оцінки. Коефіцієнт рангової кореляції обчислювали за формулою Спірмена. Порівняння сумарних показників результатів виконання учнями тематичних тестів із показниками їхньої поточної успішності показало, що в експериментальних класах результати тематичного тестування учнів переважно корелюють із результатами поточної успішності (табл. 2).

Таблиця 2

Коефіцієнти кореляції результатів тематичного тестування

з поточною успішністю

Назва теми

6 клас

Назва теми

7 клас


КК

ЕК


КК

ЕК

Іменник

0,56

0,87

Дієприкметник як особлива форма дієслова

0,46

0,84

Прикметник

0,44

0,93

Дієприслівник як особлива форма дієслова

0,45

0,78

Числівник

0,39

0,76

Прислівник

0,51

0,75

Займенник

0,42

0,82

Прийменник. Сполучник

0,61

0,86

Дієслово

0,37

0,71

Частка. Вигук

0,47

0,82

Примітки: КК – контрольні класи; ЕК – експериментальні класи.


Таким чином, на основі показників коефіцієнта кореляції результатів навчання учнів експериментальних класів можна зробити висновок, що запропонована нами система тестів є науково обґрунтованою, оскільки коефіцієнти кореляції результатів тематичного тестування учнів з поточною успішністю досить високі. Результати тестування, здобуті в контрольних класах, слабко корелюють із результатами поточної успішності учнів.

Використання вдосконаленого тестового матеріалу для тематичного оцінювання дало змогу з'ясувати, що 50 % запропонованих у тестах завдань мають оптимальний індекс складності, 13,8 % завдань виконувалися незначним відсотком учнів, а тому дали змогу виявити найкраще підготовлених. 36,2 % завдань були легкими, тобто розв'язувалися більшістю учасників тестування, і допомогли встановити рівень навчальних досягнень менш підготовлених учнів. Аналіз результатів тематичних тестувань показав, що більшість тестових завдань мають високу диференційну здатність (від 31,1 до 43 %). Завдань з низькою роздільною здатністю та дуже низькими показниками індексу не було виявлено. Таким чином, створені нами тематичні тести з морфології є валідними, надійними, такими, що дають змогу якісно оцінювати мовні знання і вміння учнів, розподіляючи останніх за рівнями навчальних досягнень.

Кількісний і якісний аналіз результатів формувального експерименту доводить ефективність створеної системи тестів з морфології української мови в основній школі.

Проведене дослідження дало можливість зробити такі висновки:

1. Аналіз сучасних підходів до навчання рідної (української) мови в основній школі виявив потребу в розробці системи тестів для контролю мовних знань і вмінь учнів, що здатна забезпечити надійне управління навчальним процесом з метою підвищення його ефективності.

2. Розроблена система тестів з морфології української мови в основній школі ґрунтується на здобутках тестології, педагогіки, психології і лінгводидактики. Вона є цілісною функціональною цілеспрямованою системою, яка за всіма характеристиками співвідноситься із загальною системою навчального процесу з рідної мови і містить взаємодіючі елементи: цілі, функції, принципи, об'єкти, етапи, види, форми, засоби тестування, інструменти вимірювання і вимоги до їх якісних характеристик, результати тестування і методи оцінювання відповідей. Кожний з елементів виконує притаманну йому роль для забезпечення ефективного функціонування всієї системи.

3. Визначено, що ефективність тестового контролю мовних знань і вмінь учнів залежить від його наукової обґрунтованості, систематичності застосування, вписаності в загальну структуру уроку, продуманості видів і форм його використання на всіх етапах вивчення морфології, раціонального поєднання з нетестовими методами контролю, рівня тестової культури розробників, учителів і учнів.

4. З'ясовано, що головну роль у забезпеченні успішного функціонування системи тестового контролю навчальних досягнень учнів з морфології відіграє тест, висока якість якого зумовлюється науково обґрунтованим відбором змісту. Пріоритетне місце у розробленій системі посідають тести, в основу створення яких покладено принцип практичної спрямованості навчання, з урахуванням значущості певного мовного матеріалу з метою розв'язання прагматичних завдань користування мовою.

5. Доведено, що ефективності процесу тестування мовних знань і вмінь учнів сприяє не лише правильний відбір змісту тестового матеріалу, а й конструювання мовних тестів відповідно до вимог щодо їх побудови. Об'єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів на