LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні засади системи тестів з морфології української мови в основній школі

етапі тематичного контролю забезпечується використанням частково стандартизованих тестів, які пройшли попередню апробацію і мають необхідні якісні показники. З'ясовано, що для поточного тестування оптимальним є застосування нестандартизованих тестів (систем завдань у тестовій формі), створених відповідно до вимог змісту, форми і логіки. Такі системи завдань мають значний не лише контрольний, а й навчальний потенціал, що дає змогу вчителеві одержувати оперативну інформацію про результати засвоєння мовного матеріалу і коригувати процес вивчення морфології. Про це свідчить зростання рівнів оволодіння учнями мовними знаннями і вміннями з морфології.

6. Запропонована система тестів сприяє вирішенню ряду важливих проблем: спрощує процес контролю від його підготовки і здійснення до перевірки й аналізу, забезпечує зворотний зв'язок між учителем і учнем, дає змогу вчасно коригувати навчальний процес, об'єктивізує та убезпечує контроль від суб'єктивної думки вчителя, вивільняє час для інших видів роботи на уроці, забезпечує для кожного учня рівні умови під час тестування, активізує пізнавальну діяльність школярів, формує відповідальне ставлення до навчання, уміння самостійно орієнтуватися у своїх знаннях, знімає емоційну напруженість дітей і розвиває їхню позитивну налаштованість щодо контролю.

7. Аналіз здобутих результатів дає підстави констатувати, що розроблена експериментальна система тестів забезпечує надійне управління процесом навчання морфології в основній школі і сприяє підвищенню його ефективності.

Дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів поставленої проблеми: у перспективі може бути розроблено комп'ютерне забезпечення для реалізації створеної системи тестів з морфології в основній школі, подальшого дослідження потребують питання тестування мовних знань і вмінь учнів на уроках рідної мови у 8–12 класах, а також розробки тестів для вимірювання мовленнєвої компетенції учнів.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті в наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріали і тези конференцій

 • Плетньова Л. В. Типи тестів з української мови (на матеріалі морфології) / Л. В. Плетньова // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 8. – С. 14–16.

 • Плетньова Л. В. Про деякі недоліки у побудові тестових завдань множинного вибору (на матеріалі морфології) / Л. В. Плетньова // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 7. – С. 9–13.

 • Плетньова Л. В. Відбір змісту тестів з морфології / Л. В. Плетньова // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 7–8. – С. 21–24.

 • Плетньова Л. В. Системи завдань у тестовій формі на уроках української мови (на матеріалі морфології) / Л. В. Плетньова // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 4. – С. 17–20.

 • Плетньова Л. В. Тести як засіб контролю навчальних досягнень учнів з рідної мови / Л. В. Плетньова // Педагогічна думка. – 2005. – № 1. – С. 15–19.

 • Плетньова Л. В. Ланцюгові системи завдань у тестовій формі на уроках української мови / Л. В. Плетньова // Теоретичні та практичні питання культурології : зб. наук. статей. Випуск ХХV. – Мелітополь : Видавництво "Сана", 2008. – С. 66–70.

 • Плетньова Л. В. Особливості створення складених тестових завдань з морфології / Л. В. Плетньова // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ : проблеми та пошуки: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 9–10 листопада 2004 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України, Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка / відп. за випуск канд. пед. наук С. О. Пультер. – Житомир : Полісся, 2004. – С. 130–132.

 • Плетньова Л. В. Функції тестових завдань на уроках української мови / Л. В. Плетньова // Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-мет. семінару, 30 квітня 2002 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України, Міжнар. ун-т "РЕГІ" ім. Акад. Степана Дем'янчука / відп. за випуск канд. пед. наук Т. Л. Груба. – Рівне, 2002. – С. 46–47.

 • Плетньова Л. В. До проблеми побудови тестових завдань з множинним вибором (на матеріалі морфології) / Л. В. Плетньова // Зміст і технології шкільної освіти: матеріали звітної наук. конф., 25–26 березня 2003 р. Ч. 1 / Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Пед. думка, 2003. – С. 88.

 • Плетньова Л. В. Принципи відбору змісту тестових завдань з морфології / Л. В. Плетньова // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наук. конф., 30–31 березня 2004 р. Ч. 1 / Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Пед. думка, 2004. – С. 107–108.

 • Плетньова Л. В. Аналіз тесту з теми "Іменник" як інструменту вимірювання / Л. В. Плетньова // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наук. конф., 30–31 березня 2005 р. Ч. 1 / Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Пед. думка, 2005. – С. 43–44.

 • Плетньова Л. В. Функції тестів навчальних досягнень учнів з рідної мови / Л. В. Плетньова // Зміст і технології шкільної освіти: матеріали звітної наук. конф., 3–4 квітня 2006 р. / Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Пед. думка, 2006. –
  С. 74–75.

 • Плетньова Л. В. Основні підходи до створення завдань у тестовій формі / Л. В. Плетньова // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наук. конф., 2–3 квітня 2007 р. / Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Пед. думка, 2007. – С. 71–72.

 • Плетньова Л. В. Тестові завдання з української мови (для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання) / В. І. Новосьолова, Л. В. Плетньова // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 6. – С. 47–57. (У співавторстві з В.І. Новосьоловою, авторові належать с. 47–52.)

  Навчальні посібники із грифом Міністерства освіти і науки України

 • Плетньова Л. В. Українська мова. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : 11 клас / В. І. Новосьолова, Л. В. Скуратівський, Л. В. Плетньова. – К. : Генеза, 2008. – 104 с. (У співавторстві з В. І. Новосьоловою, Л. В. Скуратівським, авторові належать с. 62–69, 91–109.)

 • Плетньова Л. В. Українська мова. Збірник тестових завдань / [Шелехова Г. Т., Новосьолова В. І., Бондаренко Н. В. та ін.]. – К. : Грамота, 2008. – 192 с. (У співавторстві з Г. Т. Шелеховою, В. І. Новосьоловою, Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, авторові належать с. 5–8, 54–85.)


  АнотаціЇ

  Плетньова Л. В. Лінгводидактичні засади системи тестів з морфології української мови в основній школі. Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 теорія і методика навчання української мови. Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008.

  Дисертаційне дослідження присвячено питанням тестового контролю навчальних досягнень учнів 6–7-х класів на уроках морфології. Теоретично обґрунтовано лінгводидактичні засади системи тестів з морфології української мови в основній школі, визначено види, форми і засоби тестування мовних знань і вмінь, удосконалено типологію тестів і тестових завдань, подальшого розвитку набула робота з організації тестового контролю навчальних досягнень учнів з


 •