LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні засади формування змісту електронних засобів навчання іноземних мов

систем.

 • Здійснювати діагностування інтелектуальних можливостей учнів, а також рівень їхніх знань, умінь і навичок, рівень готовності до певного заняття або уроку.

 • Забезпечувати управління навчанням, автоматизувати процеси контролю результатів навчальної діяльності, організовувати тренування у виконанні певних дій, тестування, диференціювати вправи і завдання відповідно до інтелектуальних можливостей кожного користувача.

 • Створювати умови для здійснення самостійної навчальної діяльності школярів, для самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення, зрештою, для самореалізації.

 • Надавати учням і вчителям можливість працювати в сучасних телекомунікаційних середовищах і забезпечувати управління інформаційними потоками, спрямованими на користувачів.

  Основними електронними освітніми виданнями, безперечно, є електронні підручники і електронні навчальні посібники. Вони мають створюватися на високому науковому і методичному рівні і повністю відповідати певній галузі знань. Окрім того, вони покликані забезпечувати користувача необхідним йому обсягом інформації, а також сприяти формуванню відповідного рівня вмінь і навичок, передбачених навчальною програмою для певного класу або етапу навчання. Електронні навчальні продукти повинні забезпечувати неперервність і повноту певного дидактичного циклу процесу навчання за умови здійснення інтерактивного зворотного зв'язку. При цьому варто зазначити, що однією з основних особливостей електронних продуктів є те, що адаптація їх до друкованого аналогу, як правило, завжди веде до втрати ними особливих дидактичних властивостей, характерних саме цьому виду засобів навчання. У цьому контексті вважаємо необхідним застерегти від неадекватного використання усталеної термінології, прийнятої у сфері електронних освітніх видань. Це стосується категорій "електронний підручник" і "електронний навчальний посібник". На жаль, досить часто ці поняття підмінюються одне одним і у зв'язку з цим надані їм назви не завжди відповідають змісту, матеріалізованому в певному електронному продукті.

  Під електронним підручником, зазвичай, як і під друкованим підручником, ми розуміємо цілісний продукт, у якому акумульовано навчальний матеріал, методично доцільно структурований у певній дидактичній системі. Тематика і обсяг цього матеріалу повністю відповідають вимогам програми для певного класу. А це означає, що така навчальна книжка або такий диск спроможні забезпечити свого користувача повним обсягом і рівнем знань, умінь і навичок, визначених відповідною програмою для цього класу. Всі інші продукти як в електронній, так і в друкованій версіях, які не забезпечують користувача повним обсягом навчальної інформації та уміннями і навичками використовувати її у практичній діяльності відповідно до вимог, визначених програмою для певного класу, варто називати навчальними посібниками. Такого виду можуть бути навчальні друковані та електронні джерела інформації, що дають знання і сприяють формуванню умінь і навичок з метою практичного використання набутих знань з певної теми або кількох тем (наприклад, про кліматичні пояси, соціально-економічні особливості певної країни – з курсу географії; особливості рідин і газів – з курсу хімії; перерізи геометричних фігур – з курсу стереометрії тощо).

  Часто можна зустріти у торгівельній мережі друковані та електронні продукти з навчання іноземних мов. Переважна більшість із них, хоч деколи авторами і називається підручником, все ж належить до категорії навчальних посібників, оскільки не підлягає тим критеріям, про які йшлося вище. Дуже розповсюдженими, наприклад, серед електронних носіїв інформації є продукти, підготовлені для навчання іноземної мови у межах окремої теми. Досить часто такі курси забезпечують учнів знаннями тематичної лексики і уміннями використовувати її в усному мовленні на рівні одного речення (у монологічному мовленні) і однієї репліки: запитання або відповідь (у діалогічному мовленні). Часто зустрічаються електронні продукти з курсу іноземних мов, які, мало чого навчивши, спрямовані на проведення тестового контролю рівня знань, умінь і навичок. Найчастіше здійснюється контроль рівня засвоєння ізольованих лексичних одиниць з окремих тем, що, на нашу думку, не є пріоритетним об'єктом контролю особливо зараз, коли набуває широкого застосування комунікативно орієнтований підхід до навчання іноземних мов. Чому такі електронні носії інформації домінують у торгівельній сфері? Об'єктивно достовірною відповіддю на це запитання, на наше переконання, може бути лише одна: такого виду електронні продукти значно легше створити (як у часі, так і у витрачених зусиллях), аніж підготувати цілісний продукт, яким є електронний підручник, для створення якого, крім часу і зусиль, необхідно ще мати відповідні наукові знання, що, на нашу думку, є пріоритетним у цій галузі.

  Не викликає сумніву, що не зовсім просто підготувати електронний засіб навчання (підручник або посібник). Окрім зазначених вище показників, які пред'являються до навчального змісту (навчальної інформації) електронних засобів цього виду, необхідно ще назвати високий рівень художнього оформлення, повноту інформації, достатність і неперевантаженість продукту ілюстративним матеріалом, наявність чіткого і доцільного методичного інструментарію, у тому числі інструкцій для виконання навчальної діяльності, логічність і послідовність викладу матеріалу, форму і частотність здійснення контролю рівня засвоєння навчального матеріалу, якість технічного виконання тощо.

  Для електронних навчальних продуктів з курсу іноземних мов досить важливим показником є наявність анімації, яка може виконувати різноманітні функції: від демонстрації дій і зразків вимови до моделювання ситуацій для іншомовного спілкування. Тут варто зазначити про значні переваги у використанні електронних засобів навчання перед друкованими. Якщо під час роботи з друкованим навчальним продуктом інформація, як правило, поступає через зоровий канал, то у роботі з електронним носієм інформації активно використовуються не тільки зоровий, але й слуховий канали. А під час застосування електронних продуктів у навчанні іноземних мов підключається ще й мовленнєво-моторний аналізатор (відповіді на запитання диктора, участь у діалогах, інтерактивні види діяльності тощо). Все це сприяє більш ефективному оволодінню предметом, раціоналізує і оптимізує діяльність, оскільки з психології відомо: чим більше аналізаторів бере участь у вивченні навчального матеріалу, тим він краще засвоюється. Використовуючи комп'ютер, учень може оволодіти значно більшим обсягом інформації, ніж за такий самий час, працюючи з друкованим підручником. В електронних навчальних продуктах такої інформації міститься значно більше завдяки можливостям застосовувати аудіо-, відео - та інші форми її презентації, що об'єктивно є недосяжним для традиційних друкованих видань.

  Упровадження електронних джерел інформації у навчальний процес, зазвичай, відбувається, двома напрямами. По-перше, вони застосовуються як допоміжні засоби, що підтримують традиційно використовувані методи певної системи навчання. У цьому випадку їх застосовують у системі з іншими засобами,


 •