LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні засади формування змісту електронних засобів навчання іноземних мов

що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, сприяє індивідуалізації навчання, певною мірою автоматизує діяльність учителя, пов'язану з обліком, контролем і оцінюванням знань, умінь і навичок учнів. Наприклад, у навчанні іноземних мов електронні носії інформації можуть застосовуватись у комплексі з друкованим підручником, робочим зошитом, аудіо- та відеоматеріалами тощо. По-друге, електронні продукти застосовуються як автономні засоби, що містять у собі цілісний курс змісту навчання у певній освітній галузі, чітко і в необхідному обсязі викладений відповідно до вимог програми і навчального плану. Як правило, такі продукти використовуються незалежно від інших засобів і забезпечують користувачів цілісним курсом певної навчальної дисципліни. За нашими спостереженнями, сьогодні значна більшість електронних освітніх продуктів належить до першої групи навчальних засобів, тобто вони підготовлені як засіб підтримки навчального процесу.

Суттєва особливість усіх видів електронних джерел навчальної інформації – це їх інтерактивність, наявність зворотного зв'язку. Якщо електронний продукт використовується як допоміжний засіб навчання у комплексі з іншими засобами, то зворотній зв'язок у тріаді "учитель – електронний засіб навчання – учень" є двох видів: зовнішній і внутрішній. Зовнішній зворотний зв'язок передбачає отримання педагогом інформації про взаємодію учня і комп'ютера з метою корекції їхньої діяльності, визначення рівня її досконалості та оцінювання. Внутрішній зворотний зв'язок забезпечує користувача інформацією у відповідь на його дії. По суті – це певною мірою інформація про результат діяльності учня. Такий зв'язок призначений для самокорекції його навчальних дій. Він дозволяє учневі зробити певні висновки щодо результативності власної навчальної діяльності, стимулює його для відповідних дій, допомагає їх оцінити і скоригувати. Як правило, цей зв'язок виконує дві функції: консультуючу і оцінюючу. Перша функція передбачає надання користувачеві необхідної допомоги, роз'яснень, підказок тощо. Друга – повідомляє учневі про результати його діяльності, демонструє правильну відповідь або спосіб виконання певної дії.

Вищевикладені теоретичні засади акумульовані нами в електронному навчально-методичному комплекті з іспанської мови.

Електронний навчально-методичний комплект (ЕНМК) "HOLA-2" є засобом навчання іспанської мови. Він складається з електронного підручника і методичних рекомендацій щодо його використання. Мета ЕНМК – сформувати в учнів мінімальний рівень комунікативної компетенції у межах навчального матеріалу, визначеного шкільною програмою для першого року оволодіння мовою.

Обсяг мовного і мовленнєвого матеріалу, система вправ і завдань є оптимальними і відібрані та структуровані таким чином, що дозволяють сформувати у користувача вміння та навички спілкуватись у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні (монолог, діалог), аудіюванні, читанні, письмі за такими темами:

Це дозволяє користувачу висловлюватись у межах 5–6 речень у монологічному мовленні, 3–4 реплік у діалогічному мовленні, читати і слухати короткі тексти та розуміти їх зміст. Також учні засвоюють вимову і графіку іспанської мови, у них формуються фонетичні, графічні та орфографічні навички, які забезпечують спілкування в усній і писемній формах на основі вивченого лексичного і граматичного матеріалу.

ЕНМК "HOLA-2" можна застосовувати у двох режимах.

РЕЖИМ 1 – для підтримки навчального процесу, в якому він відіграє функцію додаткового засобу в комплекті з відповідними друкованим підручником і робочим зошитом.

РЕЖИМ 2 – для автономного навчання, що дозволяє використовувати його самостійно, без будь-яких інших засобів.

ЕНМК застосовується для виконання навчальної та контролюючої / самоконтролюючої діяльності. Тексти, діалоги і мовний матеріал, на якому вони побудовані, озвучуються, що забезпечує користувача зразками вимови та інтонування слів, словосполучень, речень тощо.

Вправи і завдання ЕНМК "HOLA-2" комунікативно зорієнтовані, значна їх кількість виконується в ігровій формі. Усі ігри дидактично спрямовані. Одні з них передбачають засвоєння і активізацію нового мовного матеріалу, інші використовуються для повторення та узагальнення набутих знань, умінь і навичок, а також для здійснення самоконтролю рівня оволодіння мовним і мовленнєвим матеріалом.

ЕНМК забезпечує виконання інтерактивної діяльності у навчанні. За необхідністю користувач може скористатися зворотним зв'язком, щоб призупинити навчальний процес, варіювати час оволодіння навчальним матеріалом відповідно до власних індивідуальних можливостей, його складності та труднощів засвоєння, повторити або уточнити виконання певних операцій і дій, з'ясувати якість виконаної діяльності тощо. Змістом ЕНМК передбачено, що користувач може допуститися помилки лише двічі, про що йому повідомляється відповідним символом на моніторі комп'ютера або сигналом, і лише за третім разом він звертається за підказкою. Окремі вправи і завдання мають відповіді-"ключі". Автономний режим використання ЕНМК дозволяє засвоїти зміст навчання за час, визначений самим користувачем індивідуально.

За структурою ЕНМК ділиться на тематичні модулі, які, у свою чергу, складаються з мікромодулів відповідно до уроків друкованого підручника. Мовний матеріал кожного модуля ЕНМК повністю відповідає мовному матеріалу аналогічного друкованого засобу навчання.

ЕНМК "HOLA - 2" є універсальним, його можуть використовувати не тільки учні 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, але й ті, хто навчається в інших класах і типах шкіл, а також усі користувачі, хто бажає самостійно розпочати вивчення іспанської мови і оволодіти певним її рівнем.

Автором передбачається продовження серії ЕНМК "HOLA" з навчання іспанської мови, матеріал яких зможе забезпечити користувача достатнім рівнем умінь і навичок іспаномовного спілкування і дозволить вербально взаємодіяти зі співрозмовниками у різноманітних ситуаціях соціально-побутової, навчально-трудової та соціально-культурної сфер.

Сподіваємося, що ЕНМК "HOLA" відкриють шлях до оволодіння іспанською мовою. Вони ознайомлять з історією, культурою, традиціями і звичаями іспаномовного світу.

Крокуймо у цей цікавий світ разом із "HOLA"!

За цією концепцією здійснюється підготовка ЕНМК з німецької, англійської та французької мов.


Матеріал надійшов до редакції 30.10.2004р.

Редько В.Г., Кохан О.В. Лингводидактические основы формирования содержания электронных средств обучения иностранным языкам.

В статье рассмотрены лингводидактические основы формирования содержания электронных средств обучения иностранным языкам и предложен учебно-методический комплект для обучения испанскому языку.

Redko V.G., Kohan O.V. Electronic Aids a Lingua-Didactic Basics for Teachers of Foreign Languages.

The article proves purposefulness and necessity of creating electronic textbooks and gives an example of electronic course-book in Spanish.