LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні ідеї Івана Огієнка

мови, культурологічні засади вивчення символічного світу й ціннісних орієнтацій народної культури дають змогу визначити найоптимальніші шляхи, методи й засоби впливу на мовну особистість - представника певної нації.

 • Історизм у навчанні рідної мови – одна з провідних лінгводидактичних ідей Івана Огієнка. У зв`язку з цим, у зміст навчання вводяться: цікаві відомості з історії української мови, розвитку української лінгвістики, історичної граматики, історії України, яскраві повідомлення про видатних учених-мовознавців.

 • Лінгводидактична концепція вивчення рідної мови як явища, яке постійно розвивається, орієнтує на створення прийомів і методів розвивального навчання. У процесі засвоєння лінгвістичного матеріалу вчений рекомендує не заучувати, а осмислено ставити учня в ситуацію пошуку (чому?).

 • Концептуальні положення лінгводидактики Івана Огієнка проектують ідеї особистісно орієнтованого навчання, оскільки в них враховуються не тільки вікові та індивідуальні, але й національні особливості учня.

 • В лінгводидактичній системі Івана Огієнка освітні завдання, що ставить педагог, тісно переплітаються з виховними завданнями і в комплексі створюють одну неподільну єдність. Лінгводидактична система Івана Огієнка є практичною школою національно-мовного виховання учнів.

 • Дидактичні праці Івана Огієнка дають підстави визначити один із важливих принципів побудови сучасної національноі освіти - органічне поєднання народної педагогіки з результатами новітніх досліджень у галузі лінгвістики, лінгводидактики, етнопсихології, вікової психології, що формує в суб'єктів навчально-виховного процесу адекватне відображення загальнолюдського через призму національного, сьогодення - через минуле.

 • Теоретичні положення Івана Огієнка про взазмопов'язане вивчення в школі всіх сторін мови /фонетичної, лексичної, граматичної, словотворчої/, знаходять висвітлення у твердженнях функціонально-комунікативного підходу до вивчення мовних явищ, який охоплює всі ланки мовної освіти (і рідної, і спорідненої) та всі вікові категорії.

 • Порівняльний підхід до вивчення мовних явищ, запропонований Іваном Огієнком, - кращий спосіб засвоєння української мови білінгвами. Висвітлення явищ української мови з опорою на знання російської є актуальним для російськомовних громадян України та громадян українського походження східної діаспори й у наш час. Плідність теоретичних положень Огієнка підтверджується розробкою положення про порівняльний метод вивчення близькоспорідненої мови.

 • Оскільки для свого нормального психічного розвитку кожна дитина потребую рідномовного інформаційного простору, виділена Іваном Огієнком проблема необхідності вироблення стабільної державної політики щодо піднесення ролі та значення української мови в житті суспільства актуальна й сьогодні. Тому вихідні положення "Науки про рідномовні обов'язки" Івана Огієнка, переосмислені з позицій сьогодення, слід спрямувати на вдосконалення механізму нормалізації української мови як державної в умовах нового суспільного буття.

 • Вирішальна роль у вихованні й навчанні дітей належить учителеві, який, крім педагогічної освіти, повинен мати справжній учительський талант і бажання самовіддано працювати в ім'я майбутнього своєї Вітчизни.

  Теоретичні висновки вченого, як і його практичні рекомендації в галузях етнопсихології, психолінгвістики, лінгводидактики не втратили своєї значимості й у наш час. Результати аналізу лінгводидактичних ідей Івана Огієнка відкривають можливості для формування нових поглядів на зміст, мету, засоби і методи сучасної лінгводидактичної науки.

  Вважаємо, що дослідження педагогічної спадщини вченого і врахування найцінніших, співзвучних нашій дійсності думок має вагоме значення для обгрунтованої концепції сучасної української школи в період розбудови України, духовного відродження її народу.

  СПИСОК ОПУБЛIКОВАНИХ ПРАЦЬ:

 • Народнiсть - провiдний принцип лiнгводидактичної спадщини Iвана Огiєнка //Матерiали Мiжнародної науково-практичної конференцiї "Традицiї виховання у свiтовiй народнiй педагогiцi".-Ч.1.- Київ-Рiвне.- 1995.-С.196-198.

 • Зв'язок мови i духовностi в iсторико-релiгiйнiй концепцiї Iвана Огiєнка //Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференцiї "Українське народознавство i проблеми виховання учнiв".-Ч.1.-Iвано-Франкiвськ.-1995.-С.31-35.

 • Як вони перетворювали нас у "радянський народ" //Дзвiн.-1995.-№12.-С.98-100.

 • Iван Огiєнко про дохристиянськi вiрування та їх вплив на формування етнопсихологiї українця //Народознавчi зошити.-1995- №4.-С. 209-212.

 • Педагогiчний змiст "Рiдномовних обов'язкiв" Iвана Огiєнка //Народознавчi зошити.- Львів,1997.- №6.-С.397-400.

 • Лiнгводидактичнi та державотворчi засади Iвана Огiєнка в концепцiї виникнення i розвитку української лiтературної та говiркової мови //Народознавчi зошити.- Львів,1998.-№1.-С.

 • Виховання почуття краси слова, на матеріалі художнього мовлення в педагогічній спадщині Івана Огієнка. //Наука і сучасність Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова. – К.,1998.-С.4-10.

  АНОТАЦІЇ

  Гривнак О.С. Лінгводидактичні ідеї Івана Огієнка. Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02- теорія та методика викладання (української мови).- Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 1999.

  Дисертація є історико-методичним дослідженням лінгводидактичних ідей І.Огієнка (Митрополита Іларіона). В роботі висвітлено питання зв`язку мови і психічних особливостей українського етносу в концепції вченого. Обгрунтовано використання лінгводидактики І.Огієнка для підвищення ефективності педагогічного процесу в сучасній школі. Розроблено рекомендації для втілення ідей лінгводидактики вченого в методиці викладання української мови з урахуванням актуальних проблем національно-мовного виховання. Опрацьована низка нових принципових положень, що можуть мати вагоме значення для формування наукової концепції сучасної національної школи в період розбудови України, духовного відродження її народу.

  Ключові слова: лінгводидактика, етнопсихологія, принципи навчання, мовна освіта, національно-мовне виховання.  Hryvnak О.S. The linguodidactic ideas of Ivan Ohiyenko. Manuscript.

  Thesis for the scolarly degree of a Candidate of Pedagogy, the speciality 13.00.02 – theory and methodlogy of teaching (the Ukrainian language). – Mykhailo Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv, 1999.

  The dissertation presents a historical and methodological research into the linguodidactic ideas of Ivan Ohiyenko


 •