LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні основи національно-мовного виховання особистості засобами українського фольклору

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова


Смолінська Олеся ЄвгенівнаУДК 372.808.3


ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ

НАЦІОНАЛЬНО - МОВНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ

УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ
13.00.02.- теорія та методика навчання

/української мови /
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук
Київ - 1999


Дисертацією є рукопис .

Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти України.


Науковий керівник:

доктор філологічних наук, професор Муравицька Маргарита Петрівна, Інститут української мови, НАН України, провідний науковий співробітник.


Офіційні опоненти

- доктор філологічних наук, професор Плющ Марія Яківна, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, професор кафедри української мови

– кандидат педагогічних наук, Скуратівський Леонід Віталійович, Інститут педагогіки АПН України, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії методики української мовиПровідна установа -

Прикарпатський університет імені В. Стефаника, кафедра української мови, Міністерство освіти України, м. Івано-ФранківськЗахист відбудеться 23 лютого 1999 р. о 16-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 252601, м.Київ, вул. Пирогова, 9.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 252601, м.Київ, вул. Пирогова, 9.Автореферат розіслано " 15 " січня 1999 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради


Рудницька О.П.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

Актуальність та доцільність дослідження. У сучасних умовах розвитку української державності, відродження національної культури та освіти одним з головних завдань, що входять у програму реформування змісту навчання і виховання, є національно-мовне виховання особистості.

Необхідність етнізації виховання зумовлена низкою об'єктивних причин. Державі потрібні національно свідомі громадяни, які міцно відчували б зв'язок з рідною землею, з народом, оскільки немає у світі держави позаетнічної, навіть новостворені національні конгломерати, наприклад, американці, ідентифікують себе як єдиний народ. Аналіз педагогічної ретроспективи дає можливість переконатися, що впровадження українознавчих цінностей у навчально-виховний процес і у відповідні освітні стандарти визначається не тільки політично- правовим, а й світоглядним рівнем народу. Отже, проблема національно-мовного виховання особистості синтезує ідеї і філософської, і педагогічної думки. Їх реалізація уможливлюється як діями державних інституцій, так і прагненням народу прилучатися до культурної національної спадщини.

Українознавчі цінності через освітню сферу відіграють роль об'єднуючого, консолідуючого суспільного фактора, оскільки вони інтегрують зусилля всіх громадян України в її політичному, економічному і духовному прогресі. Формування української національної системи освіти, впровадження в практику ідей етнолінгводидактики поставили проблему опрацювання комплексу дидактичних методів і прийомів, спрямованих на гуманізацію навчального процесу з опорою на етнологічні принципи. Функціонування української мови, володіння нею як найважливішим засобом національного та мовного виховання не лише забезпечує комфортне буття індивіда в суспільстві, а й дає змогу виробити систему загальнонародних, національно зумовлених цінностей, сформувати національний характер, мовну особистість.

Мова постає могутнім чинником відображення дійсності в її національному виявленні. На грунті національної мови створюється система понять, що визначає лінгвістичну картину світу. В оволодінні національно-мовними категоріями, що відтворюють спосіб життя, світобачення українців, розвивається національна самосвідомість. Саме тому увага викладача до мовних компонентів з національною орієнтацією сприяє духовному, культурному збагаченню людини, забезпечує високий рівень міжетнічних відносин.

У реалізації мети національно-мовного виховання основна роль відводиться особистості вчителя. Для сучасної вищої педагогічної освіти є актуальним пошук нових, перспективних шляхів формування культури і підвищення рівня знань майбутнього вчителя. Наше дослідження спрямоване саме на такий пошук. Одним із перспективних методів становлення професійних якостей молодого педагога є оволодіння знаннями з етнолінгводидактики. Широкому колу питань професійної підготовки сучасних учителів національної школи України присвячено праці А. Алексюка, О. Біляєва, Н. Бондаренко, В. Бондаря, Л. Варзацької, М. Вашуленка, І. Гудзик, О. Киричука, Н. Кічук, Л. Мацько, О. Мороза, Л. Паламар, Н. Пашківської, О. Савченко, Л. Скуратівського, О. Хорошковської та ін. Значення етнолінгводидактичної підготовки майбутнього вчителя, спрямованої на національно – мовне виховання особистості школяра, розкрите в працях М. Стельмаховича, П. Кононенка, І. Олійника, К. Плиско, О. Потапенко, В. Мельничайка.

Водночас спеціальне вивчення лінгводидактичних основ національно-мовного виховання дітей на традиціях української етнопедагогіки, як і проблеми лінгводидактичної підготовки до цієї роботи вчителів, усе ще потребує додаткового наукового доопрацювання.

Актуальність дослідження лінгводидактичних аспектів національно-мовного виховання особистості зумовлена необхідністю обгрунтування взаємозв'язку етнокультурного, в тому числі й рідномовного, компонента у змісті освіти з загальноосвітнім та фаховим у професіоналізації педагогічних кадрів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження пов'язана з завданнями, визначеними навчальною програмою "Методика викладання української мови в початкових класах", з науковими напрямами НПУ імені М.П. Драгоманова "Теорія й технологія навчання та виховання в системі народної освіти", "Дослідження проблем гуманітарних наук" і з вимогами Державної національної програми "Освіта" (Україна ХХІ століття").

Об'єктом дослідження є зміст лінгводидактичної освіти у вищих педагогічних закладах. Предметом дисертаційної роботи є теоретико–методологічний аналіз місця української етнолінгводидактики та окремих питань з історії