LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів

підтримують мотивацію навчання. Проективна сутність стратегії дає змогу оцінити якість навчання не тільки за його результатом, а й за потенціалом реалізації, за прогнозованим продуктом проекту.

Аналіз теоретико-методологічних розвідок передував визначенню типів лінгводидактичних стратегій навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів. Зокрема було визначено: 1) рецептивні стратегії слухання (з метою розуміння основного змісту, розуміння тексту загалом, з метою визначення незрозумілого і з'ясування структури тексту, критичне слухання з метою висловлення власної думки), читання (ознайомлювального, детального, виразного, дослідницького, з вивченням структури тексту та засобів його оформлення); 2) продуктивні стратегії текстотворення (репродуктивного та інтерпретаційного продукування тексту, діалогічного та монологічного контактно-комунікативного текстотворення, створення тексту в жанрово-стильових різновидах); 3) трансформаційні стратегії (зміни обсягу та структури тексту, жанрово-стильові перетворення тексту, дидактичне редагування).

Експериментально підтверджено необхідність компонентного і рівневого аналізу діяльності студентів та критеріальної моделі ефективності навчання. Доведено, що проектні потужності стратегії залежать від багатьох чинників, зокрема від рівневої готовності до вивчення певного курсу в студентській групі; типу сприйняття інформації (аналітичного, синтетичного, інтуїтивно-чуттєвого, раціонально-логічного); наявності чи відсутності мотиваційної упередженості або негативних стереотипів вивчення української мови, сформованих у середній школі; активної, пасивної чи нейтральної мотивації навчання загалом; наявності чи відсутності компетенції студента у певній галузі знань; рівня інтелектуальної активності; бажання самоактуалізації, прагнення успіху в навчанні; характеру субєктивного очікування результату навчання.

Перевірено успішність проектування всіх об'єктів стратегії, до яких віднесено: вид мовленнєвої діяльності, зміст діяльності, методи і мотиваційну підтримку, реалізацію програми тактик. Визначені критерії ефективності навчальної співдіяльності забезпечили можливість статистичного підтвердження гіпотези в експериментальному режимі. Для порівняння результатів навчання української мови, яке здійснювалося за методикою стратегічного проектування, обраховувався середній бал виборок за критеріями ефективної співдіяльності.

Розроблена й апробована методика стратегічного проектування текстово-комунікативної діяльності дає змогу побудувати цілісну координовану систему, яка здатна забезпечити ефективну співдіяльність у процесі навчання української мови на неспеціальних факультетах ВНЗ і є для студентів цікавим і важливим етапом навчального процесу, сприймається ними як самостійна діяльність, організована відповідно до мети, результати якої є прогнозованими, успішність – закономірною, а помилки й недоліки можуть усуватися усвідомлено.

Накреслений у дослідженні проектний напрям навчання може бути реалізований і втілений у багатьох дидактичних моделях із позицій нових стратегічних і тактичних рішень у лінгводидактиці вищої школи.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


Монографія

 • Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання української мови у вищій школі: Монографія.– Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – 296 с.


  Навчальні посібники, програми


 • Любашенко О. В. Українська мова. Активні методи і форми навчання у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: "ТОВ УВПК Екс. об.", 2005.– 144 с. (Гриф МОН України).

 • Любашенко О. В. Ділова українська мова. Програма та методичні рекомендації для студентів біологічного факультету на засадах модульно-рейтингової системи навчання. – К.: ІЗМН, 2002. – 24 с.

 • Любашенко О. В. Навчальна програма та методичні рекомендації з курсу "Методика викладання української мови та літератури у вищій школі" – К.: Вид.- полігр. центр "Київський університет", 2003.– 12 с.

 • Любашенко О. В. Методика викладання фольклору. – К.: ІЗМН, 2000. – 34 с. (у співавторстві з О. П. Івановською; автором розроблено методичну концепцію вивчення окремих тем курсу)

 • Любашенко О. В. Ділова українська мова. Програма та методичні рекомендації до курсу для студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2002. – 14 с. (у співавторстві з Г. К. Доридор , Л. О. Ткаченко ; автором розроблено методичну концепцію вивчення окремих тем курсу).

 • Любашенко О. В. Історія української літератури другої половини ХІХ століття. Методичні рекомендації. – К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2002.– 22 с. (у співавторстві з Н. М. Гаєвською; автором розроблено методичну концепцію вивчення окремих тем курсу).


  Статті у наукових виданнях


 • Любашенко О. В. Формування навчальних цілей у процесі викладання української мови в університетах // Педагогіка: Зб. наук. ст. –К.: КНУКіМ, 2002. – Вип. 7. – С.82 – 87.

 • Любашенко О. В. Засоби реалізації комунікативного потенціалу студентів у процесі вивчення мов у вищих навчальних закладах // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – К.: Науково-метод. центр вищої освіти, 2003.– Вип.30. – С.195 – 202.

 • Любашенко О. В. Методи актуалізації мотиваційного ресурсу студентів (на засадах когнітивного підходу) // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – К.: Науково-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип.40. – С.146 – 155.

 • Любашенко О. В. Функціональні суперечності навчання рідної мови у вищому освітньому закладі // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – Т.47.– С.147 – 153.

 • Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії у контексті інноваційних технологій // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – К.: Науково-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип.41. – С.42 – 51.

 • Любашенко О. В. Роль перцептивного образу навчального предмета у педагогічному процесі вищої школи // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – Т.49.– С.75 – 81.

 • Любашенко О. В. Лінгвокультурна складова дидактичної стратегії вивчення граматичних категорій української мови // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірник наукових праць. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2005. – №3. – С.200 – 208.

 • Любашенко О. В. Співвідношення знань, умінь та навичок у процесі керованого оволодіння українською мовою у вищому навчальному закладі // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – Т.54. – С.67 –


 •