LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів

75.

 • Любашенко О. В. Студентський контингент як чинник визначення та конструювання лінгводидактичних стратегій в університеті // Духовність особистості: Методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2006. – С.94 – 102.

 • Любашенко О. В. Функції викладача у проектуванні лінгводидактичного процесу у вищій школі // Нова педагогічна думка. – 2006. –№2. – С.24 – 27.

 • Любашенко О. В. Концепція керованого оволодіння українською мовою як основа лінгводидактичної стратегії // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006.– Т.53. – С.56 – 64.

 • Любашенко О. В. Навчання української мови як співдіяльність // Українська мова і література в школі. – 2006. – №2. – С.4 – 8.

 • Любашенко О. В. Діяльнісні засади побудови стратегії діалогічного мовлення // Науковий вісник Чернівецького університету: педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип.308. – С.52 – 59.

 • Любашенко О. В. Рецептивні стратегії читання у навчанні української мови // Педагогічний пошук: Науково-методичний вісник. – 2006. – №3. – С.68 – 71.

 • Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії продукування тексту // Молодь і ринок. – 2006. – №3. – С.44 – 48.

 • Любашенко О. В. Усвідомлена навчально-пізнавальна діяльність у процесі залучення метакогнітивних стратегій навчання української мови // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2006. – Вип. 33. – С.112 – 116.

 • Любашенко О. В. Українська мова як мова навчання та дисципліна у вищій школі (історико-культурологічний аспект) // Українська мова і література в школі. – 2006. – №7. – С.39 – 42.

 • Любашенко О. В. Позитивна мотивація студентів як основа побудови стратегій вивчення української мови у вищому навчальному закладі // Педагогічний пошук: Науково-методичний вісник. – 2007. – №1. – С.68 – 71.

 • Любашенко О. В. Психолінгвістичні та лінгводидактичні підходи до визначення навчальної стратегії // Освіта Донбасу. – 2007. – №4. – С.48 – 53.

 • Любашенко О. В. Текстово-комунікативна діяльність студентів як об'єкт лінгводидактичної стратегії // Молодь і ринок. – 2007. – №7. – С.58 – 62.

 • Любашенко О. В. Навчання української мови на засадах суб'єктно-діяльнісного підходу // Вища освіта України: Тематичний випуск "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології". – Рівне: РДГУ, 2007.– Т.3. – С.146 – 150.

 • Любашенко О. В. Стратегії навчання жанрово-стильових форм українського мовлення // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник.– К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти освіти, 2007.– Вип.53. – С.118 – 125.

 • Любашенко О. В. Аналіз звертання як синтаксичного компонента речення в контексті логіко-операційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2000. – Вип. 9. – С.51 – 54.

 • Любашенко О. В. Комунікативна функція вокативних синтаксем у структурі українського речення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2001.– Вип.10. – С.58 – 62.

 • Любашенко О. В. Моделі комунікативно-функціональних конструкцій як елементи фольклорної поетики у народних думах // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2002. – Вип. 11.– С.37 – 42.

 • Любашенко О. В. Прагматичний потенціал комунікативного акту і знак ситуації в українській мові// Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2004. – Вип.12. Ч.2. – С.15 – 18.

 • Любашенко О.В. Режим актуалізації мотиваційного ресурсу студентів у процесі вивчення української мови у вищих навчальних закладах // Студії з україністики: Збірник наукових праць: Лінгвістика та лінгводидактика. – К.: Міжнародна школа україністики НАН України, 2004. – Вип. 6. – С.232 – 244.

 • Любашенко О. В. Навчання рідної мови як кероване формування комунікативних умінь// Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2004. – Вип.14. Кн.2. – С.268 – 273.

 • Любашенко О. В. Усвідомлена мовленнєва діяльність у процесі вивчення української мови у вищій школі // Студії з україністики: Збірник наукових праць: Скарби культури – безсмертя нації. – К.: Міжнародна школа україністики НАН України, 2007. – Вип. 7. – С.309 – 316.  АНОТАЦІЯ


  Любашенко О.В. Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). – Hаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2008.

  Дисертація є теоретико-педагогічним обґрунтуванням навчання української мови україномовних студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ шляхом побудови лінгводидактичних стратегій на суб'єктно-діяльнісних засадах. На основі висновків досліджень у різних галузях антропологічних знань було синтезовано концепції, гіпотези, методи психології, лінгвістики, психолінгвістики, дидактики, соціології, філософії для вироблення конкретного методичного інструментарію та його застосування в лінгводидактиці вищої школи.

  Навчання української мови на неспеціальних факультетах у вищій школі розглядається як керований процес, який системно проектується спільно викладачами та студентами в аспекті загальних стратегій та конкретних навчальних тактик залежно від навчальної мети.

  Основною метою навчання української мови студентів-нефілологів у ВНЗ визначено текстово-комунікативну діяльність, яка проектується в лінгводидактичній стратегії. Запропоновано методику навчання як реалізацію рецептивних стратегій: дидактичного аудіювання, читання, навчання репродуктивного та інтерпретаційного текстотворення, монологічних та діалогічних текстів, опанування стильовими та жанровими різновидами мовлення, трансформацій тексту з урахуванням фахових потреб студентів.

  Ключові слова: лінгводидактична стратегія, програма тактик, суб'єктно-діяльнісний підхід, текстово-комунікативна діяльність, системне проектування, види мовлення, мовленнєві дії.
  АННОТАЦИЯ


  Любашенко О.В. Лингводидактические стратегии изучения украинского языка студентами неспециальных факультетов высших учебных заведений. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора


 •