LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти авторського жіночого мовлення в романах Маргеріт Дюрас

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ДОРОШ Ольга ОлександрівнаУДК 81'42=133.1ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ АВТОРСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОВЛЕННЯ

В РОМАНАХ МАРГЕРІТ ДЮРАССпеціальність 10.02.05 – романські мови


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Київ – 2006

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі французької філології Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України


Науковий керівник доктор філологічних наук, професор

Кагановська Олена Марківна,

Київський національний лінгвістичний університет,

кафедра французької філології, завідувач кафедри


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Корбозерова Ніна Миколаївна,

Інститут філології Київського національного

університету імені Тараса Шевченка, кафедра

іспанської та італійської філології, завідувач кафедри


кандидат філологічних наук, доцент

Ласка Ігор Васильович,

Київський міжнародний університет,

кафедра романської філології, завідувач кафедри


Провідна установа Львівський національний університет ім. І.Франка,

Міністерство освіти і науки України,

кафедра французької філології, м. Львів


Захист відбудеться "23" лютого 2006 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).


З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (вул. Червоноармійська, 73).

Автореферат розіслано "20" січня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

А.А.Калита


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферована дисертація присвячена дослідженню авторського жіночого мовлення на матеріалі романів французької письменниці ХХ століття М.Дюрас. Романи розглянуто з позицій утілення в їх мовленнєвій організації гендерних характеристик жіночої мовної особистості. В роботі представлено когнітивний аспект сприйняття світу авторкою, а також специфіку жіночих уявлень про особливості міжгендерного спілкування. Поєднання в дослідженні когнітивного та комунікативного підходів зумовлено спрямуванням сучасних лінгвістичних студій на з'ясування принципів організації мовленнєворозумової діяльності людини.

Проблема відображення гендерної приналежності мовця є предметом досліджень гендерної лінгвістики, мета якої полягає у вирішенні двох основних завдань: реалізація в мові гендеру мовця та визначення особливостей писемної й усної мовленнєвої поведінки чоловіків і жінок (за А.В.Кириліною). Специфіка писемної мовної поведінки втілюється в мовленні автора художнього твору. Автор розглядається нами як мовна особистість (Ю.М.Караулов). У реферованій роботі ми спираємось на положення про те, що формування та розвиток авторської особистості зумовлені гендерною диференціацією (О.Л.Каменська, І.С.Клецина). В художніх текстах гендерна приналежність автора проявляється в створеній ним художній образності (О.Л.Козачишина, Д.М.Колесник) та особливостях відображення персонажного спілкування (Н.Д.Борисенко).

Звернення до романів М.Дюрас визначається тим, що вона є найяскравішою представницею французької жіночої прози ХХ століття (В.І.Фесенко, G.Picon, B.Valette, N.Wolf) і саме її твори відображають поняття жіночого письма (C.Clment, M.Porte). Тексти, створені Маргеріт Дюрас, відбивають гендерновідмічене сприйняття світу й уможливлюють вивчення когнітивної і комунікативної специфіки жіночої мовної особистості.

Актуальність теми дисертації визначається сучасним спрямуванням лінгвістики на дослідження мови та мовлення як засобів доступу до ментальних процесів. Дослідження особливостей авторського мовлення М.Дюрас сприяє розумінню концептуальної організації жіночого мислення. Когнітивний і комунікативний підходи, в такому разі, створюють умови для інтерпретації текстів Маргеріт Дюрас з позицій віддзеркалення в них гендерної ідентичності авторки.

Зв'язок роботи з науковими програмами,темами. Дисертація виконана відповідно до плану комплексної наукової теми "Дослідження когнітивних та комунікативно-функціональних аспектів системи одиниць французької мови", яка розробляється кафедрою французької філології Київського національного лінгвістичного університету (тема затверджена вченою радою Київського національного лінгвістичного університету, протокол №5 від 18 грудня 2003 року). Коло питань, що розглядається у дисертації, відповідає проблематиці, яка висвітлюється згідно з держбюджетною науковою темою Міністерства освіти і науки України "Типологія і функціонування мовних одиниць фонетичної, граматичної і лексичної систем сучасних германських і романських мов: когнітивний, комунікативний і прагматичний аспекти" (тема затверджена вченою радою Київського державного лінгвістичного університету, протокол №5 від 24 січня 2000 року).

Метою роботи є визначення когнітивної специфіки авторського мовлення М.Дюрас, відтвореної у художній образності, та виявлення особливостей комунікативної поведінки жіночих і чоловічих персонажів.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких основних завдань:

– окреслити роль авторського мовлення в художніх текстах літературної течії "Нового роману";

– встановити гендернозалежні чинники формування авторської художньої образності шляхом аналізу складників метафоричних утворень;

– виявити специфіку образного представлення емоційних станів у текстах романів М.Дюрас;

– виявити гендерномарковані властивості оповідача в романах М.Дюрас;

– з'ясувати особливості діалогічного мовлення чоловіків і жінок, відображені в специфіці використання мовленнєвих стратегій персонажами романів М.Дюрас;

– визначити провідні тенденції у використанні типів комунікативної поведінки жіночими та чоловічими персонажами в романах М.Дюрас.

Об'єктом дослідження є романи М.Дюрас, розглянуті з позицій їх гендерномаркованих рис як віддзеркалення особистісно значущих установок письменниці.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те,