LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Гусар Мальвіна Вікторівна
УДК: 81'42 + 655.535.6 = 811.111

ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ І КОМУНІКАТИВНО-

ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ ПРИВАТНИХ ГАЗЕТНИХ

ОГОЛОШЕНЬ

(на матеріалі сучасної британської періодики)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

КИЇВ-2004

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі англійської філології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник доктор філологічних наук, професор

Левицький Андрій Едуардович,

Київський національний лінгвістичний університет, кафедра граматики та історії англійської мови, завідувачОфіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Швачко Світлана Олексіївна,

Національний університет внутрішніх справ

(у м. Суми), професор


кандидат філологічних наук, доцент Ямчинська Тамара Іванівна,

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра англійської мови, декан факультету іноземних мов


Провідна установа Одеський національний університет

ім. І.І. Мечникова, кафедра лексикології та стилістики англійської мови, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса


Захист відбудеться 13 травня 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73).


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (вул. Велика Васильківська, 73).Автореферат розіслано 9 квітня 2004 року.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Калита А.А.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферована дисертація присвячена дослідженню лінгвокогнітивного та комунікативно-прагматичного аспектів приватних газетних оголошень (ПГО) у сучасній британській періодиці.

Звернення до текстів ПГО, або класифайдів (від англ. classified advertisements, classified ads, classifieds) приватного характеру пояснюється їх поширеністю у сфері інформаційної діяльності суспільства. Газетні оголошення, надруковані в англомовній пресі, вже розглядались з погляду їх лінгвотекстових (В.І. Провоторов), лексико-синтаксичних (П. Брутто, А.Б. Насирова) та культурно-мовних (О.А. Курченкова) особливостей.

Вибір лінгвокогнітивного і комунікативно-прагматичного аспектів ПГО як предмета дослідження зумовлений тенденціями розвитку сучасної лінгвістичної думки. Одна з них – тенденція до розбудови когнітивного напряму вивчення мовних явищ (М.М. Болдирєв, О.С. Кубрякова, В.В. Дем'янков), пов'язана із розв'язанням питань моделювання семантики мовних одиниць (С.А. Жаботинська, Р. Ленекер, Ч. Філмор) та дискурсу (Ж. Фокон'є, Т.А. ван Дейк). Другий напрям – комунікативний, спрямований на розв'язання проблем теорії комунікації, що стосуються визначення умов успішності спілкування (Г.П. Грайс, В.В. Красних, Дж. Ліч, М.Л. Макаров, Г.Г. Почепцов), виявлення стратегій і тактик мовленнєвої поведінки комунікантів (О.С. Ісерс, С.А. Сухих). Усвідомлення факту, що в комунікативному процесі завдання його учасників полягає не лише в реалізації певних інтенцій, а й адекватній передачі власних уявлень, суджень та умовиводів, породжує необхідність багатоаспектного аналізу мовних явищ, при якому когнітивні параметри вивчаються у тісному зв'язку з комунікативними (А.Е. Левицький, І.П. Сусов, С.О. Арістов, Я.О. Бондаренко). При цьому центральним об'єктом лінгвістичних досліджень виступає текст (О.П. Воробйова, І.М. Колєгаєва, О.В. Анопіна, Г.П. Апалат, Л.С. Вінарська, Т.І. Ямчинська) як перетворена форма спілкування (Є.Ф. Тарасов), як продукт і результат розумово-мовленнєвої діяльності індивідів (Т.М. Дрідзе), як одиниця, що несе когнітивне, інформаційне, психологічне й соціальне навантаження спілкування (Г.В. Колшанський).

Таким чином, актуальність обраної теми дисертаціївизначається спрямованістю сучасних мовознавчих студій на дослідження тексту у взаємозв'язку його лінгвокогнітивного та комунікативно-прагматичного аспектів, а також тенденцією до поглибленого вивчення різних типів текстів і їх функціональних особливостей.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана в межах наукового напряму Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова "Дослідження проблем гуманітарних наук" та узгоджена з проблематикою праць кафедри англійської філології "Лінгвальний аналіз", що затверджена вченою радою Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 21 грудня 2001 року (протокол №5).

Мета дослідження полягає у встановленні способів організації, розподілу та передачі інформації в англомовних ПГО шляхом розкриття їх семантико-когнітивних і комунікативно-прагматичних особливостей. Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

  • визначити жанрові характеристики англомовних ПГО;

  • встановити дискурс, що породжує ПГО, і комунікативну структуру цього дискурсу;

  • виявити семантичні особливості ПГО в сучасній британській періодиці;

  • розкрити особливості композиційної структури англомовних ПГО;

  • установити інтенціональний зміст ПГО, шляхом виявлення його основних ілокутивних сил;

  • визначити основні комунікативні стратегії й тактики адресанта ПГО в сучасній британській періодиці;

  • з'ясувати фактори успішності ПГО в англомовній пресі.

Об'єктом дослідження є ПГО, що друкуються у британських газетах за визначеним стандартом останніх й розміщуються за рубриками відповідно до теми повідомлення.

Предмет вивчення складають лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості ПГО в сучасній британській періодиці.

Матеріалом дослідження слугували 700 приватних оголошень, надрукованих у британських газетах "The Daily Telegraph" (DT) за 1999 рік, "The Sunday Times" (ST), "The Times" (T), "The Bargain Pages" (BP) і "Rugby Advertiser" (RA), виданих у 2002 – 2003 роках.

Методи дослідження. Мета та завдання дослідження зумовили використання методів концептуального, актомовленнєвого, контекстуального, прагмасемантичного і кількісного аналізу. Для виявлення семантичних особливостей ПГО в сучасній британській періодиці, розкриття його семантичної структури використовувалась методика фреймового моделювання. Метод актомовленнєвого аналізу дозволив установити інтенціональний зміст ПГО та розкрити комунікативно-прагматичні