LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики)

особливості його складових частин. Методи контекстуального та прагмасемантичного аналізу були задіяні для встановлення комунікативних стратегій і тактик адресанта ПГО. Для увірогіднення результатів дослідження застосовувались елементи кількісного аналізу.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що ПГО розглянуто як складову особливого типу дискурсу – споживацько-інформаційного. Розкрито вторинну природу ПГО, яка полягає у наявності вторинного адресанта – редактора газети. Уперше розглянуто лінгвокогнітивний аспект ПГО в сучасній британській періодиці, що дозволило розкрити семантичну структуру текстів ПГО і побудувати їх семантичну класифікацію. Новим є також установлення комунікативних стратегій і тактик побудови ПГО.

Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що виявлення жанрово-дискурсивних особливостей ПГО в сучасній британській періодиці є внеском у розробку питань теорії тексту і дискурсу. Визначення основних семантичних, композиційних і комунікативно-прагматичних особливостей ПГО, а саме, розкриття його семантичної структури, інтенціонального змісту, встановлення комунікативних стратегій і тактик побудови ПГО сприяє подальшому розвитку проблем теорії комунікації.

Практичне значення роботи полягає в можливості використання її основних результатів і висновків у курсах теоретичної граматики (розділи "Прагматика тексту", "Теорія мовленнєвих актів"), стилістики англійської мови (розділ "Стилістика тексту"), у спецкурсах з теорії дискурсу, когнітивної лінгвістики, теорії мовленнєвої комунікації, при проведенні наукових досліджень у галузі англійської філології.

Апробація результатів дисертації відбулася на науково-практичній конференції Київського національного лінгвістичного університету "Мови і культури у сучасному світі" (Київ, 2003) та звітно-науковій конференції молодих учених Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (Київ, 2003).

Публікації. Основні положення й результати дослідження відображені в чотирьох наукових статтях автора, опублікованих у фахових виданнях.

Структура роботи. Дисертація загальним обсягом 230 сторінок (обсяг тексту дисертації становить 166 сторінок) складається зі вступу, трьох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаної наукової літератури, джерел ілюстративного матеріалу та додатків, що містять приклади аналізованих текстів.

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та її актуальність, визначено його мету й завдання, об'єкт і предмет, описано методи дослідження, сформульовано положення, що виносяться на захист, висвітлено наукову новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі розглядаються основні етапи і напрями у розвитку теорії тексту, що слугували передумовою формування поняття тексту як об'єкта, породженого у дискурсі, вивчається історія виникнення та розвитку ПГО в сучасній британській періодиці; з'ясовується поняття "приватного газетного оголошення"; вивчаються особливості комунікативної структури споживацько-інформаційного дискурсу, до якого належить ПГО.

У другому розділі досліджуються семантичні особливості ПГО в британській пресі крізь призму фреймової семантики; з'ясовуються основні семантичні структури ПГО; будується семантична класифікація ПГО.

У третьому розділі розкривається композиційна структура ПГО в сучасній британській періодиці; встановлюються його вербальні та невербальні компоненти; аналізується інтенціональний зміст і способи представлення ілокутивних сил у приватних оголошеннях; розглядаються основні комунікативні стратегії й тактики побудови оголошень, а також з'ясовуються фактори успішності ПГО.

У загальних висновках підсумовуються результати роботи й окреслюються перспективи подальших досліджень.

Список використаних джерел містить 232 позиції.

Додатки містять перелік усіх текстів, що слугували матеріалом дослідження (Б.2), (Ґ) і (К); зразки класифайдів рекламного характеру (А); перелік лексичних одиниць, що заповнюють слоти предметно-центричних фреймів оферативних ПГО та оголошень-запитів (Б), зразки варіантів графічного оформлення ПГО в сучасній британській періодиці (В), а також таблицю "Комунікативні тактики і ходи реалізації комунікативної стратегії інформування у ПГО" (Д).


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1."Приватне газетне оголошення в жанрово-дискурсивному аспекті". Приватне газетне оголошення належить до невеликих за розміром, згрупованих за предметними рубриками газетних оголошень, або класифайдів. Авторами ПГО є приватні особи, які бажають купити або продати щось, найняти когось на роботу або працевлаштуватись, повідомити громадськість про сімейну подію тощо.

Як різновид жанру "газетне оголошення" ПГО характеризується використанням нормативної лексики, скорочень, номінативних конструкцій, описовим типом мовлення, стандартною формою подачі змісту. За інтенціональною ознакою ПГО належить до інформативного типу текстів, оскільки в ньому домінує функція інформування (Л.Г. Костіна, А.Б. Насирова).

Породжений у певному соціальному процесі, тобто дискурсі (Р. Ходж, Дж. Крес) ПГО є його невід'ємною складовою. Ряд лінгвістів відносять газетні оголошення до масово-інформаційного дискурсу (В.І. Провоторов), обґрунтовуючи свою думку спрямованістю інформації оголошень на масову аудиторію. Інші, акцентуючи увагу на присутності в цих текстах поряд з інформаційним сугестивного елементу, вважають оголошення різновидом реклами (А.Г. Второва, О.А. Курченкова).

Ми розглядаємо ПГО як вербальний компонент особливого типу дискурсу, відмінного від масово-інформаційного і рекламного, що пояснюється низкою причин. По-перше, інформація ПГО розрахована не на широке (як у масово-інформаційному), а на обмежене коло читачів, безпосередньо зацікавлених у відповідній інформації. По-друге, завдання ПГО полягає не в заохоченні покупців придбати новий товар (що властиво рекламі), а в інформуванні читачів про сімейні події, пошук осіб, тварин тощо, про продаж (запит) товарів/послуг.

Отже, ПГО забезпечує комунікативний процес, зумовлений потребою одного з його учасників передати, а іншого знайти потрібну інформацію для вирішення власних побутових проблем. Зважаючи на те, що інформація ПГО цікавить тільки її споживачів, цей тип тексту є складовою дискурсу, який ми визначаємо як споживацько-інформаційний. Особливість його комунікативної структури полягає в наявності посередника між адресантом і адресатом – редактора газети. Комунікативна модель споживацько-інформаційного дискурсу набуває такого вигляду (див. рис. 1):


Рис. 1. Модель англомовного споживацько-інформаційного дискурсу

Адресант – автор ПГО – передає зміст повідомлення редактору. Останній вносить корективи у графічне оформлення оголошення, розміщує його у відповідній рубриці. Текст повідомлення сприймається адресатом – читачем газети як продукт спільної діяльності