LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики)

of Epsom. Photo essential if reply expected. Write box 3589 ? (ST, January 19, 2003).

Cимвол ( сповіщає про можливість розмови по телефону (див. прикл. 8). Отже, невербальні компоненти виконують атрактивну й інформативну функції.

Результати дослідження інтенціонального змісту ПГО дали відповідь на питання щодо основних цілей, які переслідують адресанти оголошень. Метою текстів оголошень є інформування осіб про продаж (запит) товарів/послуг, розшук людей, тварин або про сімейні події. У зв'язку з тим, що, інформуючи адресата, адресант очікує від останнього певної реакції (емоційної або фізичної), безпосередньою метою оголошення стає вплив на свідомість і почуття адресата. Тому складовою інтенціонального змісту ПГО, окрім інформативної, є ще й ілокутивна сила спонукання.

Ілокутивна силаінформування в аналізованих ПГО представлена констативами:"MILK Churn, with lid, looks great in the garden, rare to find old type like this one 35. 01564 739333 07973 640168 Solihull" (BP, September 12, 2003); перформативами: "THANK YOU for your prayers sacred heart of Jesus, F&D"(DT, February 17, 1999);квеситивами:"...Are you attractive and slim?" (ST, October 12, 2003).

Імпліцитно ілокутивна сила інформування в ПГО реалізується через реквестиви (мовленнєві акти прохання): "...I would be grateful if anyone who knows of her whereabouts since this time could contact me by e-mail at jfmccollum@lawer.com" (T, September 18, 2003) та імпліцитні пропозиви (Р.В. Нікіфорова) (мовленнєві акти пропонування, що вербально не виражені, але припускаються): "GET RICH SLOWLY but earn from day one!.." (BP, September 12, 2003).

Ілокутивна сила спонукання, зважаючи на те, що ПГО за інтенціональною ознакою належать до інформативного типу тексту, представлена переважно імпліцитно за допомогою констативів (див. прикл. 9) або наративних директивів (Н.Ф. Гладуш):"...must be seen..." (BP, September 12, 2003); "...5 year guarantee", "cost 120 sell for 60..." (BP, September 12, 2003); "...first to see will buy..." (BP, September 12, 2003).

Проте зустрічаються ПГО, в яких ілокутивна сила спонукання виражена експліцитно через такі форми директивів, як імпліцитний пропозив: "...STOP! ... Call 09066 442727" (BP, September 12, 2003); реквестив:"...please call 02476 314296 Exhall" (BP, February 28, 2003); "...please, return..." (RA, February 27, 2003); "LET'S GET TOGETHER..." (ST, March 2, 2003); мовленнєвий акт поради (адвізив за Р.В. Нікіфоровою):"...Then contact your very supportive male counterpart..." (BP, September 12, 2003).

Адресант ПГО реалізує комунікативні стратегії – комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети (О.С. Ісерс). Вибір стратегії залежить від цілей, які ставить перед собою комунікант. Переслідуючи мету впливу, адресант реалізує комунікативні стратегії привернення уваги та інформування читача.

Стратегія привернення уваги реалізується у ПГО через комунікативні тактики побудови заголовка або квазі-заголовка і тактику графічного оформлення тексту оголошення. Розглянемо кілька прикладів:

 • (13)

  (BP, February 28, 2003); (BP, February 28, 2003);

  (14) (15)

  (BP, February 28, 2003); (BP, February 28, 2003);

  (16)

  (BP, February 28, 2003).

  Стратегія привернення уваги у наведених вище прикладах реалізується через тактику графічного оформлення і тактику побудови заголовка або квазі-заголовка. Основним комунікативним ходом представлення тактики графічного оформлення є виділення початкового слова тексту. Додаткові невербальні ходи сприяють здійсненню поставленої мети – привернути увагу адресата. Так, в оголошенні (12) обирається додатковий невербальний хід "заштрихована рамка", у прикладі (14) – "рамка", класифайді (16) – "рамка з малюнком". Оголошення (15) демонструє реалізацію комунікативних ходів "виокремлення жирним шрифтом і написання великими літерами заголовка" і "виділення всього тексту".

  Тактика побудови заголовка (квазі-заголовка) працює не лише на стратегію привернення уваги, але й також втілює комунікативнустратегію інформування через такі комунікативні ходи: називання предмета (імені суб'єкта) ПГО, характеристика адресанта, розкриття його намірів і бажань та інші. Повна реалізація стратегії інформування здійснюється через номінативну, констативну, описову й регулятивну тактики. Наприклад:

 • IMPERIAL bricks, blue, wanted, cash waiting. 02476 333627 Coventry (BP, February 28, 2003).

  У прикладі (14) номінативна тактика реалізується через комунікативний хід – назва предмета (bricks – "цеглини"), констативна – через хід "констатація факту потреби": "IMPERIAL bricks, blue, wanted", описова представлена бажаною характеристикою товару: blue; і регулятивна – зазначенням номеру телефону і регіону, де проживає адресант.

  Комунікативна стратегія інформування реалізується також через інші тактики, властиві тільки певному типу оголошень. Наприклад, тактика гарантії безпеки адресата (див. прикл. 14): cash waiting – "сплачую готівкою невідкладно", властива тільки оголошенням-запитам; тактика висловлення жалю – ПГО "In Memoriam" ("Пам'ятаємо"): "Darling Jean, always here in the thoughts of Alan and your family" (T, September 25, 2003); тактика графічного зображення – шлюбним оголошенням: (, ?.

  Адресант ПГО ставить собі за мету передати інформацію адресату з максимальною ефективністю. Досягненню останньої сприяє доцільна реалізація постулатів мовленнєвої комунікації (Г.П. Грайс, Дж. Ліч). Так, у всіх ПГО актуалізована максима якості, яка вимагає від повідомлень максимальної істинності, тому в деяких оголошеннях зустрічається опис не лише позитивних рис об'єкта повідомлення, але й негативних. Наприклад, у ПГО (15) адресант пропонує телевізор, зазначає його позитивну ознаку – good cond (хороший стан), але разом з тим попереджає адресата про несправність пульту дистанційного керування ("remote control does not work"):

 • SANYO 14ins portable colour television, good cond, but remote control does not work, 25. 01564 776948. Knowle (BP, September 12, 2003).

  В аналізованих ПГО також реалізуються й інші максими:

   • кількості – оголошенням властивий невеличкий об'єм, чіткість і логічність викладу інформації;

   • релевантності – у ПГО повідомляється про предмет/ суб'єкт оголошення, його основні характерні риси, номер телефону; відсутня зайва інформація;

   • способу – використана лексика стосується суто предмета оголошення і є зрозумілою для адресатів повідомлень;

   • ввічливості. Про реалізацію цього принципу свідчить використання таких лексичних і синтаксичних одиниць, як: please (будь ласка), if desired (якщо бажаєте), I would be very grateful if you would... (я б була дуже вдячна, якби ви...), thank you (дякую), welcome (ласкаво прошу).

  Проте в оферативних і шлюбних ПГО порушується максима скромності, про що свідчить властивий їм фактор бенефактивної спрямованості дій на


 •