LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики)

адресата, невід'ємним компонентом якого є семантична ознака "позитивність" (Г.Г. Почепцов, Н.Ф. Гладуш). Остання представлена експліцитно за допомогою оцінних прикметників, які є узуально позитивними (тобто включають у свою семантичну структуру інваріантну сему good): ex (excellent) – "чудовий", ideal – "ідеальний", modern – "сучасний", perfect – "чудовий"; і прикметника new – "новий", що набуває позитивної оцінки у контексті. Імпліцитно семантична ознака "позитивність" реалізується через морфологічні засоби – негативні префікси і частки: not, never, un-, які приєднуються до основ із семантичною рисою "негативність" й утворюють лексичні одиниці з семантичною рисою "позитивність" (never used, unworn); через зазначення зниження ціни товару "bought for 85 sell for 30" тощо.

Таким чином, результати дослідження композиційних і комунікативно-прагматичних особливостей ПГО свідчать, що текст оголошення як безпосередня складова дискурсу є цілісною єдністю, в якій взаємопов'язані його (оголошення) композиційна структура, інтенціональний зміст і мовні засоби досягнення комунікативних намірів мовця.


Висновки

ПГО належить до жанру "газетне оголошення" і є вербальним елементом споживацько-інформаційного дискурсу. Їх мета полягає у забезпеченні інформацією зацікавлених у ній осіб – споживачів цієї інформації. Комунікативна модель споживацько-інформаційного дискурсу відзначена наявністю вторинного адресанта (редактора газети) – посередника між автором повідомлення і адресатом, тому ми припускаємо, що ПГО має вторинну природу.

За своєю семантикою ПГО в сучасній британській періодиці поділяються на три типи: оферативні оголошення, в яких повідомляється про продаж певних товарів, послуг тощо; ПГО-запити – інформують про запит (пошук) товару/послуги (осіб, тварин); ПГО-оповіщення – передають повідомлення про сімейні події, повідомлення про предмети, що були загублені або знайдені. Семантична структура ПГО в сучасній британській періодиці моделюється як предметно-центричний фрейм, який може трансформуватись в інші фрейми залежно від типу ПГО.

У композиційній структурі ПГО задіяні коди двох знакових систем: вербальної і невербальної. Вербальні компоненти ПГО (заголовок, основний текст й регулятивна частина, представлена утилітарною інформацією) виконують інформативну, атрактивну, інтригуючу, відбіркову і контактовстановлювальну функції. Невербальні (особливий шрифт, стандартна форма тексту, певні графічні знаки, розділові знаки) – атрактивну й інформативну. Наявність вербальних і невербальних елементів дозволяє вважати ПГО креолізованим текстом.

Інтенціональний зміст ПГО включає дві ілокутивні сили. Перша – ілокутивна сила інформування – реалізується переважно експліцитно, друга – спонукання – імпліцитно.

Переслідуючи комунікативну мету впливу і повідомлення про певний факт або подію, адресант реалізує дві стратегії: привернення уваги та інформування. Комунікативна стратегія привернення уваги представлена у ПГО через комунікативні тактики побудови заголовка або квазі-заголовка і тактику графічного оформлення. Реалізація стратегії інформування здійснюється через регулятивну, констативну й описову комунікативні тактики, а також тактики оцінювання, висвітлення власних інтересів, обґрунтування вчинку (пояснення причини продажу), висловлення жалю, гарантії безпеки адресата, попереднього оцінювання, конкретизації, номінативну тактику та інші.

У ПГО реалізуються постулати мовленнєвої комунікації, а саме, якості, кількості, відношення і способу, а також ввічливості. У шлюбних та оферативних оголошеннях порушується максима скромності, про що свідчить наявний в них фактор бенефактивної спрямованості дій на адресата.

Перспектива подальших досліджень убачається у вивченні інших типів британських газетних оголошень, наприклад, на тему працевлаштування, адресантами яких є авторитетні компанії й державні установи, оголошення-запрошення на навчання, офіційні сповіщення банків, компаній тощо. Розгляд їх прагмалінгвістичних і лінгвокогнітивних особливостей сприятиме розв'язанню питань будови ділового інформаційного дискурсу, який займає чільне місце у життєдіяльності цивілізованого суспільства. Результати дослідження можна використати у вивченні диференційних ознак ПГО в британській та українській пресі, що дозволить дослідити лінгвокультурний аспект комунікації.


Основні положення дисертації відображені у таких публікаціях автора:

 • Гусар М.В. Комунікативно-інтенціональний зміст класифайдів (на матеріалі сучасної англійської періодики) // Вісник Київського лінгвістичного університету. Сер. Філологія. – Т. 5, №2. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – С. 88-93 .

 • Гусар М.В. Концептуальна структура класифайдів рубрики "Encounters" // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – Т. 38. – К.: Логос, 2003. – С. 176-183.

 • Гусар М.В. Класифайд як різновид рекламного тексту // Проблеми семантики, слова, речення та тексту.– Вип. 10. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003.– С. 19-23.

 • Гусар М.В. Комунікативні тактики і ходи для реалізації комунікативної стратегії привернення уваги у класифайдах // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – Т. 41. – К.: Логос, 2003. – С. 244-254.


  АНОТАЦІЯ

  Гусар М.В. Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2004.

  Дисертація присвячена дослідженню семантичних, структурних і прагматичних особливостей приватних газетних оголошень (ПГО) в сучасній британській періодиці. ПГО розглядається як складова особливого типу дискурсу – споживацько-інформаційного, що визначається за двома критеріями – функцією тексту (інформування) і його адресатом (споживач інформації). Виявлено основні семантичні структури ПГО і побудовано їх (оголошень) класифікацію. Виокремлюємо оферативні ПГО, оголошення-запити й оголошення-оповіщення. ПГО належить до креолізованих текстів, що визначено наявністю у композиційній структурі двох кодових систем: вербальної та невербальної. Досліджуючи інтенціональний зміст ПГО, ми виявили дві ілокутивні сили: інформування (реалізується експліцитно) і спонукання (представлена імпліцитно). Визначено такі основні комунікативні цілі, що переслідуються адресантами ПГО: інформування, впливу і досягнення комунікативного успіху, для втілення яких реалізуються комунікативні стратегії інформування, привернення уваги, а також застосовуються основні постулати мовленнєвої комунікації: якості, кількості, відношення, способу і ввічливості. Порушується максима скромності в оферативних і шлюбних оголошеннях. Їх особливістю є фактор бенефактивної спрямованості дій на адресата.

  Ключові слова: приватне газетне оголошення, споживацько-інформаційний дискурс, вторинний текст, креолізований текст, фрейм, семантична структура, мовленнєвий акт, ілокутивна сила, комунікативна стратегія і тактика, комунікативний


 •