LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ВАХОВСЬКА Людмила Францівна

УДК 81'42 + 81'38 + 811.111

ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ З КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

(на матеріалі сучасної американської періодики)

Спеціальність 10.02.04 – германські мови


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.Робота виконана на кафедрі граматики та історії англійської мови

Київського національного лінгвістичного університету.Науковий керівник:

доктор філологічних наук, професор

ЛЕВИЦЬКИЙ Андрій Едуардович,

професор кафедри теорії та практики

перекладу з англійської мови

Інституту філології Київського національного університету

імені Тараса ШевченкаОфіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор

СтариковаОлена Миколаївна,

завідувач кафедри прикладної лінгвістики Українського

інституту лінгвістики

і менеджменту


кандидат філологічних наук, професор

БулатецькаЛюдмила Іванівна,

декан факультету романо-германської

філології,

завідувач кафедри англійської філології

Волинського державного університету

імені Лесі УкраїнкиПровідна установа:

Ужгородський національний університет Міністерства освіти і науки України,

кафедра англійської філологіїЗахист відбудеться "24" червня 2005 року о 10 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 Київського національного

університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, бул. Шевченка, 14).З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).Автореферат розіслано "20" травня 2005 року


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради, доктор філологічних наук Смущинська І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферована дисертація присвячена вивченню лінгвокогнітивних і комунікативних особливостей текстів з кінематографічної проблематики (ТКП) у сучасній американській періодиці.

У лінгвістичних дослідженнях останнього часу переважають інтеграційні тенденції, завдяки яким формується когнітивно-дискурсивна парадигма наукового знання (О.С.Кубрякова). Основні напрями цієї парадигми окреслені в роботах вітчизняних і зарубіжних учених (А.Д.Бєлова, М.М.Болдирєв, О.П.Воробйова, Р.Джекендофф, О.В.Кравченко, О.С.Кубрякова, Дж.Лакофф, М.М.Полюжин, Ж.Фоконьє). Когнітивний напрям розвитку сучасних мовознавчих студій пов'язаний із розв'язанням питань моделювання семантики мовних одиниць (С.А.Жаботинська, Р.Ленекер, Ч.Філмор). Комунікативний напрям спрямований на вирішення проблем теорії комунікації, що стосуються адекватності передачі мовцем власних понять, суджень та умовиводів (А.Е.Левицький, Я.О.Бондаренко), виявлення композиційної і комунікативної організації текстів певних типів (Н.В.Коломієць, Т.С.Ляшенко), стратегій і тактик їхньої побудови (М.В.Гусар, О.С.Іссерс, С.А.Сухих). З точки зору сучасної лінгвістики будь-який текст розглядається як форма комунікації, тобто ланка зв'язку між автором і адресатом (Ф.С.Бацевич, О.С.Кубрякова, Е.Я.Мороховська, Л.В.Чайка), як одиниця, що несе когнітивне, інформаційне, психологічне й соціальне навантаження (Г.В.Колшанський), як форма репрезентації знань у мові (М.П.Кочерган, Т.В.Радзієвська, О.О.Селіванова).

Останнім часом зростає також інтерес до комунікативно-прагматичного аспекту вивчення текстів (Л.І.Булатецька, О.П.Воробйова, О.М.Старикова, І.П.Сусов) та умов успішної комунікації (Г.П.Грайс, В.В.Красних, Г.Г.Почепцов). Об'єктом аналізу стають тексти різного призначення – театральні (О.Л.Малиновська) і кінорецензії (Е.А.Усилова, М.А.Сивенкова, С.М.Яворська), короткі газетні повідомлення (М.І.Бєльська, М.В.Гусар, А.М.Коваленко, С.І.Потапенко) та інтерв'ю (Г.П.Апалат, M.Ламбро, Г.Лауербах), рекламні тексти (Ф.Ангерер, О.В.Анопіна, І.П.Мойсеєнко, О.Є.Ткачук-Мірошниченко, Т.І.Ямчинська), тексти спортивних репортажів (І.М.Аксьонова, О.П.Брандес, А.В.Кікало), комерційна кореспонденція (А.В.Лазарєва), тексти-рецепти (І.Б.Руберт) тощо. Проте до цього часу в лінгвістиці не знайшли відображення дослідження газетних і журнальних ТКП у комунікативно-когнітивному ракурсі.

Актуальність реферованої дисертації визначається загальною спрямованістю низки сучасних лінгвістичних досліджень на інтеграцію комунікативного та когнітивного підходів до аналізу мовних і мовленнєвих даних. Тенденція до поглибленого вивчення текстів різних жанрів зумовила актуальність аналізу їхніх лінгвокогнітивних особливостей, комунікативно-композиційної структури та невербальних засобів впливу на реципієнта.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження проведено в рамках держбюджетної наукової теми Міністерства освіти і науки України "Мовні системи. Динаміка функціонування фонетичних, граматичних і лексичних одиниць: когнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти (германські, романські та українська мови)" (тему затверджено вченою радою Київського національного лінгвістичного університету, протокол № 5 від 20 січня 2000 року).

Метою дисертаційного дослідження є виявлення когнітивних, семантичних, композиційних і комунікативних особливостей англомовних ТКП.

Мета роботи передбачає розв'язання таких завдань:

встановити жанрову типологію та жанрові особливості англомовних ТКП;

виявити семантичні особливості ТКП у сучасній американській періодиці;

виокремити коло ключових концептів сучасних американських художніх фільмів;

виявити засоби вербалізації цих концептів в англомовних ТКП;

розкрити особливості композиційної будови англомовних ТКП;

встановити особливості комунікативної структури англомовних газетних і журнальних ТКП;

визначити основні комунікативні стратегії й тактики побудови англомовних ТКП.

Об'єктом дослідження виступають ТКП сучасної американської періодики із властивою їм когнітивною та комунікативною організацією.

Предмет аналізу становлять когнітивно-семантичні та комунікативно-композиційні особливості ТКП сучасної американської періодики.

Матеріалом дослідження слугувала друкована і розміщена на веб-сторінках мережі Інтернет у 1997 – 2002 роках американська газетна та журнальна періодика. Відібрані 455 різножанрових ТКП присвячені аналізу художніх фільмів, визнаних кращими Американською академією кіномистецтва в 1998 – 2002 роках. Загальний обсяг