LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики)

вибірки становить 2931 фрагмент текстів.

Мета та завдання дослідження зумовили використання низки методів аналізу дібраного матеріалу. Метод семантико-когнітивного моделювання дозволив розглянути семантику ТКП як ментальну репрезентацію дійсності в термінах теорії можливих світів. Для виявлення семантичних особливостей ТКП у сучасній американській періодиці, розкриття їхньої семантичної структури використовувалась методика фреймового моделювання. Методи контекстуального та прагмасемантичного аналізу були задіяні для виявлення комунікативних стратегій і тактик побудови газетних і журнальних ТКП. Методика концептуального аналізу й елементи інтерпретації тексту використовувались для виокремлення ключових концептів ТКП, встановлення структури та виявлення засобів їхнього мовного вираження. Висновки про пріоритетність тих чи інших концептів ґрунтуються на даних кількісного аналізу.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі вперше проводиться вивчення англомовних ТКП у лінгвокогнітивному та комунікативному аспектах. Розкрито вторинну природу ТКП, присвячених аналізу фільмів як первинних креолізованих текстів. Лінгвокогнітивний аналіз ТКП дозволив визначити їхню семантичну структуру та виокремити ключові концепти, вербалізовані в цих текстах. Новим є також виявлення комунікативно-композиційної структури та комунікативних стратегій і тактик побудови англомовних ТКП різних жанрів.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що встановлення когнітивних і семантичних особливостей ТКП у сучасній американській періодиці є внеском у розробку питань семантики тексту та когнітивної семантики. Розкриття композиційної й комунікативної структури ТКП, виявлення комунікативних стратегій і тактик їхньої побудови сприяє подальшому розвитку теорії комунікації і лінгвістики тексту.

Практичне значення дослідження зумовлено доцільністю застосування його основних положень і висновків у курсах лексикології (розділ "Лексична семантика"), стилістики англійської мови (розділ "Стилістика тексту"), у спецкурсах з проблем когнітивної лінгвістики, теорії комунікації, лінгвістики тексту, у лексикографічній практиці для укладання словника англомовної кінематографічної лексики, а також при проведенні самостійних наукових досліджень з англійської філології.

Положення, що виносяться на захист:

1. Тексти з кінематографічної проблематики представлені в сучасній американській періодиці анотаціями (summaries), короткими оглядами (synopsis), стислими рецензіями (capsules), розгорнутими рецензіями (reviews), інтерв'ю (interviews). Вони інформують читача про новинки кінопродукції, містять їхній аналіз та оцінку з позицій різних учасників кінопроцесу: сценаристів, режисерів, акторів і критиків. Тексти з кінематографічної проблематики є вторинними текстами, оскільки матеріалом для них служать креолізовані тексти – художні фільми, основою яких, у свою чергу, є літературні сценарії.

2. Англомовні тексти з кінематографічної проблематики виступають формою репрезентації знань сценаристів, режисерів, акторів, кінокритиків про сучасний американський кінематограф. Їхню семантичну основу становлять ключові концепти сучасного американського кінематографу. Ізоморфними ядерними концептами, вербалізованими зазначеними митцями в текстах з кінематографічної проблематики, є ЗЛО, ЛЮДИНА, ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ, ЖИТТЯ, ХВОРОБА, ПОЛІТИКА. Периферійними виявилися концепти БІЗНЕС, КЛАСОВА СТРУКТУРА, ПОДОРОЖ, ЗМІНА, ЦІННОСТІ, ЗМІ.

3. Суб'єктивність сприйняття художніх фільмів, різний соціально-професійний статус учасників кінопроцесу зумовили аломорфність концептів, вербалізованих в англомовних текстах з кінематографічної проблематики. Для сценаристів, режисерів та акторів найбільш значущим виявився концепт МИСТЕЦТВО, для критиків важливими є концепти СВОБОДА, ЕКОЛОГІЯ, ДОБРО, РЕЛІГІЯ.

4. Семантичний простір англомовного тексту з кінематографічної проблематики містить дві семантичні зони: ядерну та периферійну. Ядерна зона втілює сюжет художнього фільму. У периферійній семантичній зоні представлено аналіз та оцінку роботи режисерів, сценаристів, акторів, назву рубрики, у якій вміщено текст з кінематографічної проблематики, ім'я його автора, а також усю додаткову інформацію про кінофільм.

5. Ізоморфізм будови різножанрових англомовних газетних і журнальних текстів з кінематографічної проблематики зумовлений специфікою кінематографічного мистецтва. Досліджувані тексти мають двочленну структуру: композиційну та комунікативну. Композиція текстів з кінематографічної проблематики представлена набором композиційних елементів: заголовок, інтродуктивний блок, основна частина, інферативний блок. Комунікативна структура текстів з кінематографічної проблематики включає п'ять комунікативних блоків: експозиційний, сюжетний, аналітичний, оцінний та додаткової інформації. Для побудови зазначених структурних елементів цих текстів митці використовують комунікативні стратегії інформування, переконання, аналітичну та оцінну. Вони втілюються через відповідні тактики й ходи. Композиція, комунікативні блоки та стратегії взаємодіють і формують інваріантну комунікативно-композиційну модель тексту з кінематографічної проблематики в сучасній американській періодиці.

6. Аломорфізм будови англомовних текстів з кінематографічної проблематики проявляється у змінах, яких набуває структура інваріантної моделі в текстах конкретних жанрів. Композиція анотації містить заголовок та основну частину, комунікативна структура представлена сюжетним комунікативним блоком, який формується стратегією інформування. Комунікативно-композиційна структура коротких оглядів, стислих рецензій, розгорнутих рецензій, інтерв'ю ускладнюється інтродуктивним та інферативним композиційними блоками, експозиційним, аналітичним, оцінним і комунікативним блоком додаткової інформації залежно від обсягу та комунікативних цілей тексту.

Апробація результатів дисертації здійснювалася на Міжнародних наукових конференціях „Мови і культури національних меншин у контексті процесів демократизації й глобалізації" (Київ, 2002 р.), „Актуальні напрями слов'янської та романо-германської філології" (Рівне, 2003 р.), VII Міжнародній науково-практичній конференції „Наука і освіта 2004" (Дніпропетровськ, 2004 р.), VII національній конференції TESOL-Ukraine (Чернігів, 2002 р.), Всеукраїнській науковій конференції пам'яті проф. Д.І.Квеселевича „Слов'янська та германська лексикографія і проблеми перекладу: сучасний стан і перспективи" (Житомир, 2004 р.), ІІ міжвузівській конференції молодих учених „Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур" (Донецьк, 2004 р.), науковій конференції ЮНЕСКО „Мова – освіта – культура: наукові парадигми і сучасний світ" (Київ, 2001 р.), науково-практичних конференціях Київського національного лінгвістичного університету „Актуальні проблеми вивчення мов і культур" (Київ, 2002 р.), „Мови і культури у сучасному світі" (Київ, 2003 р.) та „Мова, освіта, культура у контексті Болонського процесу" (Київ, 2004 р.).

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження висвітлені в шести статтях у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, та в трьох матеріалах доповідей на наукових конференціях. Загальний обсяг