LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики)

публікацій з тематики дослідження – 4,1 др. арк.

Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків використаної літератури (306 позицій) та джерел ілюстративного матеріалу (132 позиції), додатків. Загальний обсяг дисертації – 242 сторінки, обсяг основного тексту – 186 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та його актуальність, визначено мету та завдання роботи, розкрито її наукову новизну, теоретичне та практичне значення, сформульовано основні положення, що виносяться на захист.

У розділі 1 "Вербальне відображення позамовної дійсності у світлі когнітивно-дискурсивної парадигми" розглянуто теоретичні засади проведеної роботи, зокрема, сучасні напрями дослідження мови та мовлення, лінгвокогнітивний аспект вербалізації знань та основи моделювання позамовної дійсності, подано жанрові особливості ТКП.

У художніх фільмах знаходять відображення певні фрагменти концептуальної картини світу, або концептосфери етносу (А.Д.Бєлова) як системи знань, уявлень про світ, вірувань, духовних і матеріальних цінностей суспільства, культури та способу життя людини. Художній фільм є виразником менталітету народу, його характеру. Він відбиває світогляд, моральні, соціальні, естетичні й інші ідеали. Кіно не диктує свої інтереси, а відображає погляди глядача та виступає індикатором уподобань масової свідомості (Г.Г.Почепцов). Знання про художні фільми містяться в семантиці ТКП, що аналізують ці фільми, і виражаються за допомогою мовних форм, оскільки сучасна лінгвістика розглядає текст як когнітивне утворення, у якому фіксуються певні структури знання про реальний чи уявний світ (О.А.Бунь, О.П.Воробйова, О.С.Кубрякова, У.Марголін, Ж.Фоконьє, В.В.Целіщев).

Основна доля знань про світ зберігається у нашій свідомості у вигляді концептів різного ступеню складності й абстрактності, які формуються в процесі когнітивної діяльності людини (О.П.Бабушкін, М.М.Болдирєв, А.Е.Левицький, З.Д.Попова, Й.А.Стернін). Концепт є одиницею ментальних та психологічних ресурсів свідомості і тієї інформаційної структури, що відображає знання і досвід людини, основною оперативною змістовою одиницею пам'яті (О.С.Кубрякова). Свою вербальну специфіку концепти набувають у процесі мовлення (М.М.Полюжин, Н.Ф.Венжинович).

На основі мовних даних ми відтворюємо фрагменти дійсності, відображеної у художніх фільмах, у тому вигляді, як вона сприймається різними кіномитцями: сценаристами, режисерами, акторами, критиками. Адже означення у мові отримує не все, що існує навколо нас, а тільки відображений у нашій свідомості світ (Б.Ф.Ломов, Р.Тейлор). У процесі комунікації митці представляють не цілий фрагмент світу, а тільки ті складники, що, на їх думку, є найбільш значущими і найповніше характеризують фрагмент дійсності. Вибір мовних засобів для подачі осмисленої інформації та їх аранжування безпосередньо залежать від митця, його волі. Вони відображають ролі, статус, стать, вік комунікантів, ситуацію спілкування (А.Е.Левицький).

Вербалізоване в ТКП знання про художній фільм представляє семантику цих текстів, що моделюється за допомогою семантичного простору, визначеного в лінгвістиці як сукупність ознак змістового плану (О.М.Кагановська). Зміст тексту відповідає відносно закінченому фрагменту знання (О.Л.Каменська). Семантичний простір тексту обмежується відбором засобів мовного вираження та визначається його темою, яка реалізується набором ключових слів і сприяє розкриттю закладеного змісту. Такі властивості фізичного й географічного простору, як центр і периферія екстраполюються на семантичний простір тексту (Л.І.Бєлєхова).

Структура концептів і семантичний простір ТКП моделюються основними типами фреймів: предметно-центричним, акціональним, таксономічним, компаративним (у термінах С.А.Жаботинської).

ТКП відрізняються особливою композиційною будовою, комунікативною організацією, своєрідним лексичним оформленням, оцінкою викладеного матеріалу. Особливості ТКП зумовлені специфікою кінематографічної галузі та цілями комунікантів. Жанрова палітра ТКП у сучасній американській періодиці представлена анотаціями, короткими оглядами, стислими рецензіями, розгорнутими рецензіями й інтерв'ю.

У розділі 2 "Когнітивно-семантичні особливості англомовних різножанрових текстів з кінематографічної проблематики" подано дослідження семантичного простору ТКП, виокремлено коло ключових концептів сучасного американського кінематографу, вербалізованих у ТКП людьми з різним соціально-професійним статусом, представлено мовні засоби втілення цих концептів у ТКП, розглянуто їхню структуру, крізь призму теорії можливих світів виявлено особливості сприйняття художніх фільмів.

Семантичний простір ТКП включає дві зони: ядерну та периферійну. Будучи скомпресованим представленням сюжету художнього фільму, ядерна зона виступає „пакетом інформації" про головних героїв; про події, у яких вони беруть участь; про час та місце дії. Цей пакет інформації осмислюється людиною як окремий предмет думки, що може бути змодельованим (на основі підходу С.А.Жаботинської) за допомогою предметно-центричного фрейму, який містить слоти ТАКИЙ, ХТОСЬ, ДІЄ, ТАК, ТУТ, ЗАРАЗ (див. рис.1).


Рис. 1.Концептуальна модель ядерної зони ТКП

У центрі концептуального простору ТКП знаходиться ЛЮДИНА – герой кінофільму, що має фізичні й духовні властивості, і діє певним чином в оточуючому світі. Слот ТАКИЙ концептуальної моделі ТКП розкриває фізичні й духовні риси героїв художніх фільмів, їхній вік, сімейний стан, професію. Слот ХТОСЬ називає головних персонажів фільмів. Слот ДІЄ представляє дії персонажів, які є складниками розвитку сюжетів фільмів, напр., Will Hunting [ХТОСЬ – герой фільму] ... is a 20-year-old mathematical prodigy [ТАКИЙ – вікові й професійні характеристики] wasting his time mopping floors [ДІЄ – дії героя у фільмі] at the Massachusetts Institute of Technology [ТУТ – місце дії] ... (Sacramento Bee 25.12.97).

До периферійної семантичної зони ТКП входить аналіз та оцінка роботи головних творців фільму – сценаристів, режисерів, акторів, назва рубрики, у якій вміщено текст, додаткова інформація про фільм: тривалість, категорія, жанр, рік виходу, кіностудія, ролі та виконавці, місце показу, рейтингова оцінка. Як і семантичне ядро, периферія також може бути представлена предметно-центричним фреймом. Різниця полягає в інформації, що міститься в концептуальних вузлах фрейму. Слоти фрейму ядерної зони включають дані про героя фільму, а слоти фрейму периферійної зони – інформацію про творців фільму та власне про фільм.

Сценаристи, режисери й актори аналізують художні фільми в інтерв'ю. Критики ж інформують про новинки кінопродукції в анотаціях і дають свою оцінку кінокартинам у коротких оглядах, стислих і розгорнутих рецензіях. Художні фільми відбиваються у свідомості різних кіномитців за принципом шпилів, тобто тих складників світу, які уявляються їм найважливішими, найрелевантнішими, які найповніше характеризують світ (О.Г.Почепцов). Сценаристи, режисери, актори, критики вербалізують концепти реальної дійсності, відображеної в кінематографі, згідно з їхнім баченням цієї реальності. Ізоморфними є концепти, що отримали мовне вираження у