LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики)

on script, dialogues, language, writing, to develop the characters and situations for the movie свідчать, що для сценаристів найбільш важливим складником кінематографічного процесу є написання сценарію, напр.: ... writing was, for us, just to maintain our sanity ... (www.wga.org). Мовні одиниці to shoot, to film, to achieve reality, які вживають режисери для позначення концепту МИСТЕЦТВО, вербалізують слот "знімальний процес", напр., Filming this, there was no Steadicam but only handheld (www.public.iastate.edu). Слот "виконання ролі" заповнюється лексемами to play/to portray a character/a role/a part у висловленнях акторів, напр., Well, the part of Mike Wallace drew me to the movie because I thought what an outrageous part to play (www.etonline.netscape.com). На кожному із зазначених етапів кінопроцесу митці відзначають підготовчий період, виражений словосполученнями to look at the literature first, to do a lot of research і т.п. У наступному прикладі на режисерську роботу до зйомок вказує прийменник before: Before the main production, I mounted an expedition and dove to the wreck of the Titanic, 2 1/2 miles under the Atlantic to shoot it for this film (www.members.tripod.com).

У висловленнях сценаристів, режисерів, акторів МИСТЕЦТВО структурується наступними концептуальними метафорами: МИСТЕЦТВО Є КУЛІНАРІЯ (... there can only be one chef in the kitchen when it comes to making a movie (www.filmscouts.com)); МИСТЕЦТВО Є ПОДОРОЖ (...we went on a long journey to create this script (www.wga.org)); МИСТЕЦТВО Є ВІРА (Once you get to the part that's scary, it will scare you if you believe enough in being the character. Acting is believing (www.geocities.com)).

У розділі 3 "Англомовні різножанрові текстиз кінематографічної проблематики у комунікативно-композиційному ракурсі" розкрито композиційну будову й комунікативну структуру ТКП різних жанрів, окреслено основні комунікативні стратегії й тактики їхньої побудови, виявлено невербальні засоби комунікативної організації досліджуваних текстів.

Ізоморфізм будови англомовних ТКП зумовлений спільністю висвітлюваної в них проблематики. Виступаючи засобом досягнення певної прагматичної мети, текст будується за тією чи іншою, найбільш оптимальною у конкретному випадку, моделлю (О.П.Воробйова). Подібно до будь-якого тексту інваріантна композиційна модель ТКП включає заголовок (З), інтродуктивний блок (ІтБ), основну частину (ОЧ), інферативний блок (ІфБ). У комунікативному аспекті тексти цього типу складаються з п'яти комунікативних блоків: експозиційний (ЕКБ), сюжетний (СКБ), аналітичний (АКБ), оцінний (ОКБ), додаткової інформації (ДІКБ). ЕКБ міститься в інтродуктивному блоці ТКП, заголовку, основній частині, рідше – інферативному блоці. СКБ та АКБ корелюють з основною частиною композиційної будови ТКП. Оцінка притаманна кожній частині композиційної структури. Вона може знаходитись у заголовку, інтродуктивному блоці, основній частині та інферативному блоці. ДІКБ входить до інферативного блоку композиції. Комунікативні й композиційні блоки ТКП компонуються комунікативними стратегіями, які обирають митці для реалізації своїх прагматичних цілей – надати інформацію про художній фільм, його аналіз та оцінку (В.І.Баранов, О.Л.Малиновська, Т.І.Синдєєва). Відповідно виділено чотири типи комунікативних стратегій, властивих досліджуваним текстам: інформування (СІ), переконання (СП), аналітична (АС) й оцінна (ОС) (рис. 3).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 3. Комунікативно-композиційна інваріантна модель ТКП

Жанрова специфіка зумовлює структурні особливості тексту, впливає на його обсяг і вербальне оформлення, внаслідок чого виникає узагальнена модель типового тексту (Т.С.Ляшенко, О.Л.Малиновська, Н.Д.Тамарченко, С.М.Яворська). Структура інваріантної моделі набуває певних модифікацій у конкретних текстах, що пов'язано з їхнім різним функціональним призначенням.

Анотація (summary) є коротким інформативним повідомленням рекламного характеру про твори кіномистецтва (Т.С.Ляшенко). Анотація переказує сюжет кінофільму, наводить дані про його авторів, у ній можуть бути також присутні елементи аналізу, оцінні компоненти (Б.В.Стрельцов). Домінантною комунікативною функцією цього жанру ТКП є інформативна. Крім того, анотація виконує й рекламну функцію, мета якої – спонукати читача безпосередньо ознайомитися з фільмами. Із виділених композиційних ланок в анотації містяться лише заголовок та основна частина. Її комунікативна структура представлена одним сюжетним КБ, якийвизначається комунікативною стратегією інформування (рис. 4).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 4. Комунікативно-композиційна модель тексту-анотації з кінематографічної проблематики

Розглянемо приклад тексту-анотації на художній фільм „Своя людина" та реалізацію в ньому різних тактик:

THE INSIDER

Based on the true story of former tobacco executive Jeffrey Wigand, who blew the whistle on American tobacco companies' efforts to get -- and keep -- smokers hooked. The movie chronicles Wigand's relationship with "60 Minutes" producer Lowell Bergman, who risked his career to air an interview with Wigand even after CBS pulled the plug. Wigand risked more than his job to get his message to the masses: After being fired from Brown & Williamson Tobacco, then talking to the media, he endured lawsuits, a smear campaign and, the real Wigand claims, even death threats against him and his family, all at the hands of Big Tobacco (www.geocities.com).

Композиція наведеної анотації складається з двох блоків – заголовку та основної частини. Заголовок тексту ("The Insider") є назвою анотованого художнього фільму. Основну частину формує сюжетний КБ, який знайомить читача з героями фільму й елементами сюжету. Комунікативна стратегія інформування реалізується такими тактиками.

Тактика інформування про матеріал, покладений в основу фільму, повідомляє читача про те, чи є події, факти, люди, зображені у фільмі, вигаданими або реально існуючими. Мовними індикаторами цієї тактики є вислови типу to be based on, adapted true story of, true-life tale of, truthful / scrupulous record of. У наведеному прикладі мовні одиниці based on the true story, the real Wigand вказують на те, що кінофільм „Своя людина" заснований на реальних подіях, які трапилися з реально існуючуми людьми: Based on the true story of former tobacco executive Jeffrey Wigand, who blew the whistle on American tobacco companies' efforts to get – and keep – smokers hooked.

Тактика репрезентації теми фільму реалізує намір мовця ознайомити читача з основною тематикою і проблематикою кінокартини та втілюється в мовних одиницях the theme of the film, the film's core/at its core is ..., exploration of , the film portrays, story of. У наведеному прикладі тактика репрезентації теми фільму реалізується через лексему chronicles. Використовуючи цю тактику, критик інформує читача про те, що „Своя людина" – фільм про стосунки дослідника Віганда і продюсера телекомпанії CBS: The movie chronicles Wigand's relationship with "60 Minutes" producer Lowell Bergman, who risked his career to air an interview with Wigand even after CBS pulled the plug.

У наведеному прикладі анотації стратегія інформування