LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики)

реалізується також у тактиці представлення героїв, яка втілюється в мовних одиницях, що позначають імена персонажів – Jeffrey Wigand, Lowell Bergman, їхні професії – former tobacco executive, producer, сімейний стан – his family.

Тактика розгортання сюжету є домінуючою в текстах-анотаціях. Вона спрямована на стислу інформацію про основний зміст фільму. Мовні одиниці blew the whistle, risked, being fired, endured називають основні сюжетні події, прийменники after, then вказують на послідовність їх розгортання. Зазначені засоби виступають мовним втіленням цієї тактики.

Короткий огляд (synopsis) є стислим інформативним повідомленням про зміст кінофільму з елементами аналізу й оцінки. Його комунікативно-композиційна модель розгортається з текстів-анотацій завдяки появі нових компонентів композиції й комунікативної структури. Так, композиційна будова коротких оглядів складається із заголовку, як правило, нечітко вираженого інтродуктивного блоку, основної частини, інферативного блоку, який має факультативний характер.

У комунікативній структурі з'являються факультативний експозиційний КБ і комбінований аналітично-оцінний КБ, зумовлені однією з комунікативних функцій текстів-оглядів – дати коротку оцінку творові кіномистецтва. Основна частина коротких оглядів представлена обов'язковим сюжетним КБ, факультативними експозиційним і аналітично-оцінним КБ (АОКБ). Факультативні блоки позначені на рис. 5 дужками. Окрім стратегії інформування, структурні блоки коротких оглядів формуються стратегіями оцінювання і переконання (рис. 5).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 5. Комунікативно-композиційна модель короткого огляду з кінематографічної проблематики

Стисла рецензія (capsule) є текстом невеликого обсягу (3 – 8 речень), зорієнтованим на короткий аналіз та оцінку художнього фільму. Комунікативно-композиційна модель стислих рецензій розгортається з коротких оглядів (рис. 6). Ця модель набуває змін на комунікативному рівні завдяки появі двох комбінованих блоків – сюжетно-оцінного (СОКБ) та аналітично-оцінного (АОКБ), які компонуються аналітичною та оцінною комунікативними стратегіями. Для побудови експозиційного та сюжетно-оцінного КБ критики обирають стратегію інформування.

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 6. Комунікативно-композиційна модель стислої рецензії з кінематографічної проблематики

Розгорнута рецензія (review) зорієнтована на аргументовану оцінку кінофільму на основі аналізу його переваг і недоліків. Модель розгорнутої рецензії доповнюється інтродуктивним та інферативним блоками на композиційному рівні, експозиційним, аналітичним, оцінним, КБ додаткової інформації на комунікативному рівні. Аналітичний та оцінний КБ зумовлені домінантною комунікативною функцією розгорнутої рецензії, що полягає в наданні художньому фільму обґрунтованої оцінки на основі його докладного аналізу.

Експозиційний КБ розгорнутих рецензій формується комунікативними стратегіями інформування, переконання читача та іноді оцінною. Сюжетний КБ компонується стратегіями інформування та переконання читача. В аналітичному КБ розгорнутої рецензії, який містить підблоки "проблематика фільму", "тематика", "аналіз роботи членів творчого колективу" тощо, митець застосовує аналітичну стратегію. Для винесення оцінки митець обирає одну з тактик комунікативної оцінної стратегії, що формує оцінний КБ. Комунікативно-композиційна модель текстів розгорнутих рецензій збігається з інваріантною моделлю ТКП (рис. 3).

Текст інтерв'ю (interview) представляє аналіз фільму режисерами, сценаристами, акторами та включає міркування про творчий процес загалом. Композиція інтерв'ю складається із заголовка, інтродуктивного блоку, головної частини. Комунікативна структура цих текстів представлена лише двома комунікативними блоками – експозиційним, що корелює з інтродуктивним композиційним блоком, і аналітичним, який міститься в основній частині. Сюжетна лінія фільму в інтерв'ю не висвітлюється.

Експозиційний КБ інтерв'ю формують ті ж стратегії і тактики, що й в інших жанрах ТКП. Аналітичний КБ формують комунікативні стратегії інформування, переконання, аналітична й оцінна. Особливість діалогічних текстів-інтерв'ю полягає у використанні стратегії інформування інтерв'юера, що розкриває погляди респондента та стратегії респондента, яка реалізується особливим набором тактик, відмінних від інших жанрових різновидів ТКП (рис. 7).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 7. Комунікативно-композиційна модель текстів-інтерв'ю з кінематографічної проблематики

Однією з особливостей ТКП є поєднання вербальних і невербальних засобів мовленнєвого впливу на адресата. Ураховуючи особливості масової комунікації, з метою досягнення ефективності спілкування, у газетних і журнальних ТКП графічному виділенню підпадають назви фільмів, імена кінозірок – акторів, режисерів, сценаристів. Їхні імена виділяються шрифтовими засобами, яскраві фотографії кіногероїв, найвидовищніших сцен з фільму, що супроводжують текстовий матеріал, привертають увагу читача. Таким чином, вербальні та невербальні засоби ТКП спрямовані на висвітлення, акцентуацію складників успіху американського кінематографу, привернення якомога більшої читацької і глядацької аудиторії до тексту й кінофільму.

У загальнихвисновках підсумовуються результати проведеного дослідження й окреслюються перспективи подальших пошуків з розроблюваної проблематики.

Додатки містять зразки англомовних різножанрових ТКП, зведені таблиці та схеми ізоморфних ядерних та периферійних ключових концептів, базових концептуальних метафор, комунікативних стратегій і тактик побудови досліджуваних текстів.


ВИСНОВКИ

Семантика ТКП відповідає відносно закінченому фрагменту знання сценаристів, режисерів, акторів, критиків про сучасні художні фільми. Семантичний простір ТКП включає дві зони: ядерну й периферійну. Ядро відображає сюжет кінофільму. Периферія представляє аналіз та оцінку роботи режисерів, сценаристів, акторів, містить назву рубрики, у якій розміщено ТКП, ім'я його автора, а також усю додаткову інформацію про фільм.

Аналіз тематичного репертуару ТКП та різноманітних засобів мовленнєвої реалізації дозволив описати вербалізовані концепти сучасного американського кінематографу, значущі для сценаристів, режисерів, акторів, кінокритиків. Виокремлені концепти поділяються на ізоморфні, втілені у висловленнях усіх митців, та аломорфні, вербалізовані у висловленнях лише тієї чи іншої групи учасників кінопроцесу.Для реалізації одних і тих самих концептів у ТКП різні митці використовують відмінні номінативні одиниці, що позначають різні фрагменти цих концептів.

Ключові концепти сучасного американського кінематографу ЖИТТЯ, КОХАННЯ, ВІЙНА структуруються концептуальними метафорами, наприклад, ЖИТТЯ Є ПРОБУДЖЕННЯ, КОХАННЯ Є ХВОРОБА, ВІЙНА Є ПЕКЛО. Метафори, виявлені у висловленнях сценаристів, режисерів та акторів, що концептуалізують сферу мистецтва, а саме творчий процес кіновиробництва, свідчать про вплив професійної діяльності на сприйняття й інтерпретацію оточуючого світу: МИСТЕЦТВО Є КУЛІНАРІЯ, МИСТЕЦТВО Є БИТВА, МИСТЕЦТВО Є ПОДОРОЖ, МИСТЕЦТВО Є ВІРА тощо.

ТКП є критичними текстами, що належать до