LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики)

інформаційних та аналітичних жанрів публіцистики, і представлені анотаціями, короткими оглядами, стислими рецензіями, розгорнутими рецензіями й інтерв'ю. Ці тексти є вторинними, оскільки матеріалом для них служать інші вторинні тексти – кінофільми, яким передують первинні тексти літературного сценарію.

Спільність висвітлюваної в кінематографічних текстах проблематики зумовлює ізоморфізм їхньої будови. Композицію цих текстів утворюють заголовок, інтродуктивний блок, основна частина, інферативний блок. Комунікативний рівень ТКП творять експозиційний КБ, сюжетний КБ, аналітичний КБ, оцінний КБ, КБ додаткової інформації. Елементи композиційної і комунікативної структур формуються комунікативними стратегіями інформування, переконання, оцінною та аналітичною. Композиційні, комунікативні блоки та комунікативні стратегії взаємодіють і формують інваріантну структурну модель ТКП.

Ця модель набуває певних змін у текстах конкретних жанрів через їхнє функціональне призначення. Тексти-анотації представлені єдиним сюжетним КБ, що збігається з основною композиційною частиною. Структура коротких оглядів, стислих і розгорнутих рецензій, інтерв'ю ускладнюється іншими композиційними і комунікативними блоками. Аналітичний КБ розгорнутих рецензій та інтерв'ю складається з підблоків, наприклад, "проблематика фільму", "тематика", "аналіз роботи сценаристів, режисерів, акторів, інших членів творчого колективу", "технічне оформлення" тощо.

Поєднання вербальних і невербальних засобів у ТКП підвищує ефективність мовленнєвого впливу на адресата. У газетних і журнальних ТКП графічному виділенню підпадають назви фільмів, імена кінозірок – акторів, режисерів, сценаристів, для чого застосовують шрифтові засоби, яскраві фотографії, що супроводжують текстовий матеріал, привертають більше уваги читача, який є потенційним глядачем.

Подальше вивчення ТКП полягає у встановленні їхніх лексичних і синтаксичних особливостей. Дослідження ТКП, у яких аналізують художні фільми першої половини ХХ століття, дасть змогу простежити зміни в наборі ключових концептів кінематографу, що відбиває пріоритети американського суспільства. У перспективі можливим також видається порівняння ключових концептів сучасного американського й британського кінематографу.

Основні положення дисертації викладені в публікаціях автора:

Ваховська Л.Ф. Вербальне втілення концепту СІМ'Я в американському кінематографі (на матеріалі сучасної американської публіцистики) // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – К.: Логос, 2003. – Т. 37. – С. 155-161.

Ваховська Л.Ф. Засоби вербалізації концепту ЛЮДИНА в американському кінематографі (на матеріалі сучасної американської публіцистики) // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – Вип. 10. – С. 3-11.

Ваховська Л.Ф. Сучасний американський кінематограф: лінгвокультурологічні та лінгвокогнітивні передумови аналізу // Слов'янський вісник: Зб. наукових праць. Серія Філологічні науки. – Рівне: РІСКСУ, 2003. – Вип.4. – С. 130-135.

Ваховська Л.Ф. Комунікативна структура різножанрових текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики) // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – Вип. 17. – С. 111-114.

Ваховська Л.Ф. Мовні особливості тактико-стратегічної організації текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики) // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – К.: Логос, 2004. –Т. 44. – С. 194-206.

Ваховська Л.Ф. Репрезентація позамовної дійсності в можливих світах текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської публіцистики) // Вісник Київського нац. лінгв. ун-ту. Сер. Філологія. – 2004. – Т. 7, № 1. – С. 98-105.

Ваховська Л.Ф. Мовні та соціолінгвістичні особливості відтворення тематики кінофільмів засобами сучасної американської публіцистики // Матер. Міжнар. наук.-пр. конф. "Наука і освіта'2004". – Т. 26. Мова, мовлення, мовна комунікація. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 14-15.

Ваховська Л.Ф. Невербальні засоби комунікативної організації текстів з кінематографічної проблематики // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: Матер. ІІ Міжвуз. конф. молодих учених. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 62–63.

Vakhovska L.F. Thematic Field of Cinematography // Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. – Khmelnytsky, 2002. – P. 230-231.


АНОТАЦІЯ

Ваховська Л.Ф. Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

Дисертація присвячена вивченню лінгвокогнітивних і комунікативних особливостей текстів з кінематографічної проблематики (ТКП) сучасної американської періодики.

ТКП представлені інтерв'ю, анотаціями, короткими оглядами, стислими й розгорнутими рецензіями на художні фільми, що висувалися на здобуття премії Оскар у номінації "Краща картина" у 1998 – 2002 рр. У результаті лінгвокогнітивного аналізу цих текстів було виокремлено коло ключових концептів сучасного американського кінематографу, описано засоби їх вербалізації, змодельовано їх структуру. Ізоморфні концепти отримують мовне втілення у висловленнях сценаристів, режисерів, акторів, критиків. Аломорфні концепти вербалізовані лише у висловленнях окремих митців.

Дослідження ТКП в комунікативно-композиційному аспекті дозволило виявити їх жанрові особливості, встановити композиційну будову й комунікативну структуру, визначити засоби досягнення комунікативних цілей митця в зазначених текстах. Композиція анотацій включає заголовок та основну частину, комунікативна структура представлена сюжетним комунікативним блоком, що компонується стратегією інформування. Комунікативно-композиційна структура коротких оглядів, стислих рецензій, розгорнутих рецензій, інтерв'ю ускладнюється інтродуктивним та інферативним композиційними блоками, експозиційним, аналітичним, оцінним і КБ додаткової інформації на комунікативному рівні залежно від обсягу та комунікативної мети тексту. Для побудови ТКП з огляду на комунікативні завдання митці обирають комунікативні стратегії інформування, переконання, аналітичну й оцінну.

Ключові слова: текст з кінематографічної проблематики, концепт, композиційна будова, комунікативна структура, комунікативна стратегія і тактика.


АННОТАЦИЯ

Ваховская Л.Ф. Лингвокогнитивный и коммуникативный аспекты англоязычных текстов кинематографической проблематики (на материале современной американской периодики). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

В реферируемой работе исследуются тексты кинематографической проблематики (ТКП) современной американской периодики в когнитивно-коммуникативном ракурсе. Избранный подход позволил установить особенности отражения внеязыковой действительности в этих текстах, проследить