LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

САВЧУКІнна Іванівна

УДК 811.111'37 + 811.111'42

ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ ПОЗНАЧЕННЯ СУПЕРНИЦТВА

ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Спеціальність 10.02.04 – германські мовиАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Донецьк – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі англійської філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник

доктор філологічних наук, професор

Левицький Андрій Едуардович,

Інститут філології Київського національного

університету імені Тараса Шевченка, кафедра теорії та

практики перекладу з англійської мови, професорОфіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор

Полюжин Михайло Михайлович,

Закарпатський державний університет,

проректор з навчальної роботи та міжнародних зв'язківкандидат філологічних наук, доцент

Гнаповська Людмила Вадимівна,

Українська академія банківської справи

Національного Банку України (м. Суми),

кафедра іноземних мов, доцентЗахист відбудеться 27 вересня 2007 року об 11 годині на засіданні дисертаційної спеціалізованої вченої ради К 11.051.04 Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.Автореферат розісланий „____" серпня 2007 р.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради к.філол.н., доцент Н.В.Пирлік

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферовану дисертацію присвячено виявленню лінгвокогнітивних і комунікативних особливостей позначення суперництва засобами сучасної англійської мови. Дослідження виконано у межах когнітивно-дискурсивної парадигми з позицій комунікативно-когнітивного підходу (О.Б.Йокояма, О.С.Кубрякова, О.І.Морозова, С.І.Потапенко, І.В.Привалова, І.С.Шевченко), основними завданнями якого є вирішення проблем взаємозв'язку ментальних і комунікативно-прагматичних процесів у мові та мовленні (В.І.Заботкіна, Я.Нойтс, Г.Г.Почепцов, О.О.Селіванова), виявлення шляхів вербалізації людиною результатів пізнання навколишньої дійсності (С.С.Дикарєва, А.Е.Левицький, М.М.Полюжин). За такого напряму дослідження особливої ваги набувають питання когнітивного моделювання семантики мовних одиниць (М.М.Болдирєв, С.А.Жаботинська, В.В.Колесов, Дж.Лакофф, З.Д.Попова, Й.А.Стернін, Дж.Р.Тейлор), структурування вербалізованих концептів (О.Л.Бєссонова, М.Джонсон, В.І.Карасик, М.О.Красавський, Р.Ленекер, В.М.Манакін, А.М.Приходько).

Засоби сучасної англійської мови на позначення суперництва та його складників відбивають відповідний концепт, у якому вміщені знання про суперництво як фрагмент навколишнього середовища. Позначений мовними засобами відрізок дійсності є референтною ситуацією (В.Г.Гак). Отже, вербалізований концепт суперництво містить інформацію про відповідну референтну ситуацію.

Зростає кількість лінгвістичних розвідок, присвячених моделюванню референтної ситуації. Так, на основі англійських антропонімів, які є згорнутими національно-культурними текстами, вивчалась референтна ситуація "наречення дитини ім'ям" (Л.В.Гнаповська); на базі лексикографічних джерел структуровано прототипову ігрову ситуацію (І.В.Недайнова); на матеріалі англомовних творів різних функціональних стилів досліджувались особливості вербалізації текстових ситуацій як відбитку референтних: "соціальний захист" (О.В.Багумян), "злочин-відповідальність" (Л.В.Барба), "хвороба-лікування" (С.В.Вострова). Під час аналізу втілення референтної ситуації у художніх творах та її моделювання увага дослідників зосереджувалась на смисловій структурі художнього тексту, який у відтворенні дійсності формує систему логіко-семантичних зв'язків і композиційних елементів (О.М.Кагановська); об'єктивних і суб'єктивних чинниках авторського відтворення світу (І.В.Смущинська); на семантико-когнітивних особливостях відображення референтних ситуацій, зокрема таких, як зміна матримоніального стану (В.В.Якуба), переживання емоції страху (О.О.Борисов), стану тривоги персонажа (Г.І.Харкевич). Проте недостатньо вирішеними залишаються особливості текстового втілення змодельованої на базі лексикографічних джерел референтної ситуації, зокрема, суперництва, та співвідношення її когнітивної структури з композицією англомовного художнього прозового твору.

Референтну ситуацію суперництва розглядаємо як номінативну, комунікативно-прагматичну і текстово-композиційну єдність. У дисертації вивчення номінативного аспекту референтної ситуації здійснюється на засадах теорії номінації (В.Г.Гак, О.С.Кубрякова, Н.І.Панасенко, Б.О.Серебренніков, Г.А.Уфімцева, З.А.Харитончик). Комунікативно-прагматичний аспект вираження референтної ситуації суперництва ґрунтується на основних положеннях теорії мовленнєвих актів (Дж.Ліч, Дж.Остін, Г.Г.Почепцов, Дж.Серль) та на здобутках у вивченні тактико-стратегічних аспектів спілкування (Ф.С.Бацевич, А.Д.Бєлова, Т.А.ван Дейк, О.М.Ільченко, О.С.Іссерс, В.Б.Кашкін, І.І.Токарєва, Т.Є.Янко, А.В.Ярхо). Висвітлення текстово-композиційних особливостей втілення референтної ситуації суперництва базується на розробках питань композиційної організації тексту (О.П.Воробйова, В.А.Кухаренко, Л.Г.Лузина, Р.Томлін, Л.О.Чернейко) з урахуванням визначення художнього тексту як втілення розумово-мовленнєвої діяльності людини (О.М.Кагановська, І.М.Колєгаєва, А.М.Науменко, Т.В.Радзієвська, Р.Якобсон).

Загальна антропоцентрична спрямованість сучасних лінгвістичних досліджень (Н.Д.Арутюнова, І.О.Голубовська, Ю.М.Караулов, Г.В.Колшанський, В.І.Постовалова, Б.О.Серебренніков, Ю.С.Степанов, В.М.Телія) зумовлює інтерес до вивчення мовних одиниць, які фіксують результати пізнання соціальної взаємодії у суспільстві. Одним з її проявів є відносини протистояння між суперниками за досягнення бажаної мети у відповідній ситуації.

Незважаючи на численні дослідження суперництва у межах психології (А.Т.Ішмуратов, Р.Нісбет, Л.Росс, Г.Крейг, Г.Ліндсей, К.С.Холл), етики (П.О.Кропоткін), культурології (О.П.Назаретян, Й.Хейзинга), філософії (Є.Ф.Губський), соціології (Д.Джері), цей феномен недостатньо вивчено з позицій лінгвістики. Встановлювались лише особливості представлення у