LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови

російській мові суперництва як гри на виграш (О.Д.Шмельов) або гри з протилежними інтересами (А.В.Циммерлінг). Дослідження вербалізації суперництва в англійській мові обмежені встановленням короткого синонімічного ряду з домінантами rival / rivalry (Л.Урданг), лексикографічно зафіксованою його етимологічною характеристикою (Ф.Міш), а також розглядом найменувань крикету, бриджу та футболу як різновидів спортивного суперництва (І.В.Недайнова). Отже, засоби сучасної англійської мови на позначення суперництва досі не перебували у фокусі окремого лінгвістичного аналізу.

Актуальність дослідження зумовлена спрямованістю низки сучасних лінгвістичних розвідок на запровадження комунікативно-когнітивного підходу до вивчення мовних і мовленнєвих даних з огляду на представлення ними структур знання. Доцільність аналізу визначається також фрагментарністю опису одиниць сучасної англійської мови на позначення суперництва та його значним місцем у життєдіяльності й взаємодії людей.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана у межах комплексної наукової теми Міністерства освіти і науки України "Когнітивно-комунікативний аспект вивчення лексичного складу англійської мови", яка розробляється кафедрою англійської філології Житомирського державного університету імені Івана Франка (тема затверджена вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка, протокол №7 від 3 березня 2003 року).

Об'єктом дослідження виступають лексичні й фразеологічні одиниці на позначення суперництва та його складників у сучасній англійській мові.

Предметом вивчення є лінгвокогнітивні та комунікативні аспекти лексичних й фразеологічних одиниць, які відбивають концепт суперництво у сучасній англійській мові.

Мета дослідження полягає у виявленні змісту концепту суперництво шляхом встановлення лінгвокогнітивних і комунікативних особливостей його вербалізації у сучасній англійській мові.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

– окреслити теоретичні передумови лінгвокогнітивного і комунікативного аналізу мовних засобів на позначення суперництва;

– визначити семантичний зміст концепту суперництво, втіленого у значенні лексичних й фразеологічних одиниць сучасної англійської мови;

– розкрити принципи категоріально-семантичної організації лексичних одиниць, які позначають концепт суперництво у сучасній англійській мові;

– описати референтну ситуацію суперництва, яка відображає поняттєву складову досліджуваного концепту;

– з'ясувати аксіологічний зміст вербалізованого концепту суперництво;

– виявити концептуальні кореляти концепту суперництво, які залучаються до образно-асоціативного осмислення ситуації суперництва в англомовному соціумі;

– виокремити комунікативні стратегії, тактики та ходи персонажів англомовних художніх творів у ситуації суперництва;

– встановити текстово-композиційні особливості втілення референтної ситуації суперництва у сучасній англомовній художній прозі.

Мета і завдання роботи зумовили використання двох основних методів – концептуального і прагмалінгвістичного аналізу. У рамках концептуального аналізу застосовуються такі методи: аналіз словникових дефініцій – для встановлення особливостей засобів сучасної англійської мови на позначення суперництва та його складників; компонентний аналіз – для визначення та опису семантичної структури номінативних одиниць, що вербалізують концепт суперництво у сучасній англійській мові; метод семантичних опозицій – для виявлення характеру відношень між синонімами у межах лексико-граматичних класів слів, які об'єктивують способи концептуалізації суперництва англомовною спільнотою; метод когнітивної інтерпретації – для виокремлення когнітивних ознак концепту суперництво на базі аналізу сем номінативних одиниць сучасної англійської мови; метод фреймового моделювання – для визначення структури референтної ситуації суперництва. У межах прагмалінгвістичного аналізу залучаються: актомовленнєвий аналіз – для виявлення мовних маркерів мовленнєвих актів, за допомогою яких розкриваються інтенції персонажів художньої прози; інтерпретаційний аналіз – для виокремлення комунікативних стратегій, тактик і ходів, які використовуються дійовими особами англомовної художньої прози у ситуації суперництва.

Матеріал дослідження виокремлено з 26 лексикографічних джерел, а також 40 художніх творів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. британських і американських письменників загальним обсягом 3928 сторінок. Аналізу підлягали виявлені шляхом суцільної вибірки 1532 лексичні й фразеологічні одиниці сучасної англійської мови на позначення суперництва і 1200 фрагментів художньої прози, у яких зображена аналізована ситуація.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше виявлено особливості значень лексичних одиниць, які йменують суперництво у сучасній англійській мові, та відтворено на їхній основі семантичний зміст концепту суперництво; виокремлено комунікативні стратегії, тактики і ходи, які слугують реалізацією суперництва мовними засобами в інтеракції персонажів сучасної англомовної художньої прози; висвітлено специфіку текстового втілення англійською мовою фреймової моделі референтної ситуації суперництва.

Теоретичне значення роботи визначається внеском у лінгвоконцептологію через виділення категоріальних, класифікаційних і диференційних ознак концепту; у теорію концептуальної семантики через встановлення когнітивно-семантичних особливостей найменувань суперництва у сучасній англійській мові. З огляду на теорію фреймової семантики важливою є побудова моделі референтної ситуації суперництва, представленої засобами сучасної англійської мови; розкриття образно-асоціативного змісту концепту суперництво є значущим для розвитку теорії концептуальної метафори. Виявлення комунікативних стратегій, тактик і ходів персонажного мовлення у ситуації суперництва, розкриття взаємозв'язку референтної ситуації суперництва з композиційною структурою художнього твору сприяє подальшому розвитку теорії комунікації та лінгвістики тексту.

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у тому, що його основні положення і висновки можуть використовуватись у курсах лексикології (розділи "Лексична семантика", "Фразеологія"), теоретичної граматики англійської мови (розділ "Прагматика речення"), у спецкурсах з інтерпретації тексту, когнітивної і комунікативної лінгвістики, для укладання навчальних посібників з практичного курсу англійської мови. Результати роботи сприяють вирішенню соціально-значущих проблем, пов'язаних з конструктивним розв'язанням ситуації суперництва, тому можуть бути використані у руслі суміжних з лінгвістикою наук: психології, етики, соціології, політології й іміджелогії.

Апробація результатів дослідження проводилась на шести міжнародних наукових конференціях "Слов'янська та германська лексикологія і проблеми перекладу: сучасний стан і перспективи" (Житомир, 2005), "Мови та літератури народів світу в контексті глобалізації" (Київ, 2005), "Київські філологічні школи: історико-теоретичний спадок і сучасність" (Київ, 2005), "Номинация и дискурс" (Мінськ, 2006), до 75-річчя доктора філологічних наук професора С.В.Семчинського (Київ, 2006), "Шевченківська весна"