LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови

(Київ, 2006); другому студентському національному форумі "Modern Trends in EFL Learning: Problems and Solutions" (Вінниця, 2001), третій національній конференції TESOL-Ukraine "Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning" (Острог, 2002), всеукраїнській науковій конференції "Слов'янська та германська лексикографія і проблеми перекладу: сучасний стан і перспективи" (Житомир, 2004); четвертій міжвузівській конференції "Cучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур" (Донецьк, 2006), наукових читаннях, присвячених пам'яті доктора філологічних наук професора Д.І.Квеселевича (Житомир, 2006); науково-практичній конференції Київського національного лінгвістичного університету "Лінгвістична наука і освіта у європейському вимірі" (Київ, 2005).

Публікації. Основні положення і результати дослідження викладені в семи статтях у фахових виданнях ВАК України, а також трьох матеріалах доповідей на наукових конференціях.

Структура і обсяг роботи. Дисертація загальним обсягом 273 сторінок (з них 196 сторінок тексту) складається зі вступу, трьох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списків використаних джерел (415 позицій), довідкової літератури (32 позиції), ілюстративного матеріалу (40 позицій) і дев'яти додатків. У тексті дисертації подано одну таблицю.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його мету, об'єкт, предмет, визначено методи, наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, викладено основні положення, що виносяться на захист.

У першому розділі розглянуто теоретичні засади проведеної роботи, висвітлено основні завдання комунікативно-когнітивного підходу до вивчення одиниць мови і мовлення, викладено проблеми кореляції когнітивного і комунікативного аспектів акту номінації, описано методику лінгвокогнітивного і прагмалінгвістичного аналізу одиниць сучасної англійської мови на позначення суперництва.

У другому розділі досліджено особливості значень лексичних одиниць різних лексико-граматичних класів, які об'єктивують семантичний зміст концепту суперництво у сучасній англійській мові; представлено структуру референтної ситуації суперництва; на матеріалі фразеологічних одиниць виокремлено аксіологічні й образно-асоціативні ознаки досліджуваного концепту.

У третьому розділі виявлено номінативні, комунікативно-прагматичні й текстово-композиційні особливості втілення референтної ситуації суперництва у сучасній англомовній художній прозі.

У загальних висновках подано теоретичні й практичні результати роботи, окреслено перспективи майбутніх досліджень в обраній галузі лінгвістики.

У додатках наведено рисунки, які відбивають структуру семантичних відношень між одиницями різних лексико-граматичних класів на позначення суперництва у сучасній англійській мові; фреймову модель концепту суперництво, а також варіативність її структури, представленої в англомовних художніх творах з лінійною і багатомірною композицією. Таблиці відбивають корелятивні сфери концептуалізації суперництва, а також аксіологічно релевантні когнітивні ознаки, вербалізовані відповідними фразеологічними одиницями.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. "Лінгвокогнітивні та комунікативні основи дослідження вираженнясуперництвау сучасній англійській мові". У семантиці номінативних одиниць зафіксовано результат пізнання буття людини. Елементи оточуючого світу отримують вербальне позначення за посередництва ментальних одиниць – концептів (М.М.Болдирєв, О.С.Кубрякова). Результат пізнання й інтерпретації феномену суперництва представлено у вигляді вербалізованого засобами сучасної англійської мови відповідного концепту, який відбиває соціально та культурно значущий фрагмент дійсності в англомовному соціумі. Його важливість визначається тим, що суперництво притаманне будь-якому індивіду як вроджена, фундаментальна потреба у досягненні мети та як структурна, мотивуюча основа людських дій (Г.Ліндсей, К.С.Холл); сприяє розвитку всіх сфер життя від архаїчних періодів до сучасності (Й.Хейзинга) і є типовим для кожного етапу філогенезу (О.П.Назаретян) й онтогенезу (Г.Крейг). Концептуальний аналіз вербалізованих фрагментів знань про суперництво уможливлює виявлення особливостей уявлень англомовного соціуму про нього.

Знання носіїв сучасної англійської мови про суперництво, відбите у семантиці лексичних і фразеологічних одиниць, формує зміст концепту – сукупність когнітивних ознак, які відображають окремі властивості осмисленого явища, процесу, стану і властивості (за З.Д.Поповою, Й.А.Стерніним). Одним із способів представлення цих характеристик є фреймова структура. Так, найсуттєвішу інформацію, тобто поняття суперництва, змодельовано (рис. 1) за допомогою інтегративного предметно-акціонального фрейму (у термінах С.А.Жаботинської) з пропозицією: [стільки1 такий1 хтось1 / хтось2: агенс відчуває (такий2 щось1: відчуття) діє з причини щось2: причина так (так1: характер дій / так2: тактика) за допомогою (стільки2 такий3 щось3: інструмент / такий4 хтось3: коагенс діє) за участю хтось4: опосередковані учасники згідно з щось4: стратегічна мета заради (стільки3 такий5 щось5: мета) тут (такий6 щось6: місце / такий7 щось7: сфера) зараз стільки4 з результатом (такий8 щось8: результат)]. Фреймова структура застосовується для опису референтної ситуації суперництва за допомогою лексичних і фразеологічних одиниць сучасної англійської мови, вільних словосполучень, висловлень і текстових фрагментів.


Ошибка: источник перекрестной ссылки не найденвідчуває за участю

за

допомогоюз причини заради згідно з з
Рис. 1. Семантичний зміст концепту суперництво (за методикою

С.А.Жаботинської)

Сутність ситуації суперництва полягає у тому, що її безпосередні учасники "хтось1/хтось2: агенс" (rival, a living thing ) у кількості ("стільки1") двох і більше осіб (two or morе, several) з певними природними (the same age), соціально-трудовими (from the same area or city) і психологічно-емотивними (active, ambitious) властивостями (слот "такий1") діють (compete, rival) заради досягнення (the same, single) єдиної спільної ("стільки3 такий5") мети (aim, goal, objective, purpose – money, environmental resource, amusement, award, power, freedom, rank, love). Специфіка цієї взаємодії зумовлена причиною суперництва ("щось2:причина") – зовнішніми й внутрішніми потребами учасників (external / internal demands): обмеженість доступу до бажаної мети (both want something but only one of them can have it, resource in short supply), відчуття несправедливості, дискримінації, образи (unfair discrimination), державна політика сприяння протидіям (belligerent foreign policy with extreme chauvinism or nationalism), амбітність як риса характеру (ambition), власницькі інстинкти, заздрість, ревнощі (envy, jealousy). Однією із форм суперництва, крім міжособистісного і міжгрупового, є одноосібне ("стільки1"), за якого відбувається роздвоєння особистості, що призводить до внутрішньої боротьби з собою. У ролі другого "Я"