LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови

виступають персоніфіковані сутності, наприклад, гріхи, як у фрагменті: "Lust, greed, selfishness, cowardice, sloth, even arrogance and impatience – all these sins do I really admit to, as my story will tell. I have fought against them as valiantly as the next man and, like him, I have usually lost the fight" (S.Leighton). Вузол "такий2 щось1: відчуття" реалізується лексичними одиницями, які позначають негативне (anger, antipathy, brutality) або позитивне (energy, enthusiasm) ставлення учасників взаємодії відносно тривалості (prolonged), глибини (inveterate), взаємності (mutual) до носія мети, суперника, ситуації у цілому. У слоті "щось4:стратегічна мета" закріплена інформація про такі різновиди стратегічних інтенцій учасників ситуації: уникнути компромісу –"He says that he's never compromised in his life and that he isn't going to copromise about this" (J.Cheever), утримати раніше досягнуте(to keep something), витримати, вистояти суперництво з будь-яким результатом (to withstand the attack, effect, force), наблизитись до супротивника у певних уміннях, властивостях (to be almost equal), бути точно таким же, як суперник у чомусь (to be the same), перевершити опонента (to dominate, exceed).

Слот "щось3:інструмент" представлено лексичними одиницями на позначення засобів дії – зовнішніх (horse, gun) і внутрішніх (force, skills) ресурсів у певній кількості (a lot). Компонент "такий3" вміщує інформаціюпро якість засобів з огляду на походження (mental, physical, verbal), інтенсивність прояву (determined, great, violent), властивості(long, thin, rough), випадковість або повторюваність їхнього застосування (experimental, persistent, initial). У ролі помічника дій ("хтось3:коагенс") виступають члени однієї команди (member of a team, partner), друзі (companion, friend), які характеризуються ("такий4") єдністю (associated together), спільністю ідей, принципів, певної теорії (with common idea, principle, theory) та допомогають і підтримують (give assistance or support, help) один одного ("діє"). Слот "хтось4:опосередковані учасники" реалізується номінативними одиницями, що позначають відвідувачів (comers), свідків (witnesses), суддів (judges), керівника змагань (hold / keep the ring), ініціатора виникнення суперництва (drive a wedge between people).

У слоті "так" вміщено знання про характер ("так1") і тактику ("так2") дії. Підслот "так1" містить дані про манеру дії відносно її напрямку (in opposition), швидкості (at top speed), етичних норм (without regard to ethical behavior), організованості (unexpected, unprincipled), масштабності (large, main, minor, preliminary), відкритості (direct, face-to-face, dishonest, open), галасливості (noisy, rough-and-tumble) і т.д. У підслоті "так2" сконцентрована інформація про тактики дії: ігнорування (by showing no respect), навмисного створення перешкод супернику шляхом заманювання у пастку (to entangle, entrap) або використання його уразливих сторін у корисних цілях (to place obstacles), підбору слабкіших суперників для взаємодії (to lure less skillful players), руйнування позитивної думки оточуючих про конкурента (to damage good other people's opinion), переманювання опонента до лав своїх союзників (by recruiting personnel), обману (by cheat, strike below the belt), нападу й захисту (attack and defence), вичікування (a waiting game), зіштовхування опонентів між собою (play one off against another).

Слот"зараз: час" відбиває знання про конкретний або відносний часовий показник дії (after equal points), а слот "стільки4" – про довгу (continuous, extended), коротку (brief, brisk) або відносну (I ran about for what seemed like hours without ever catching anyone, until it was time for school to close – S.R.Rau) її тривалість. Ознака локації дії представлена найменуваннями місця (public place, ring; Almost every mother in the country wanted him as a husband for her daughter – E.Haworth-Booth) – слоти "такий6 щось6: місце"; а також лексичними одиницями, що позначають спільну (the same) офіційну або неофіційну сферу з будь-якої царини життєдіяльності (personal relationships, nature, business, sport, war, law) – слоти "такий7 щось7: сфера".

Ситуація суперництва завершується певним результатом ("щось8: результат"): перемогою (victory), поразкою (defeat, supression), компромісом (compromise), нічиєю (with the same number of points or games). Результат може характеризуватись ("такий8") як передбачений (expected), остаточний (final), гідний (a good loser), легкодосяжний (win hands down). У цьому слоті зафіксовано також інформацію про характер змін, викликаних ситуацією суперництва у цілому – конструктивні / деструктивні, як у текстовому фрагменті: "Competition does provide some challenge and excitement in life. Yet carried to extremes in personal relationships, it can become destructive" (J.W.Houston).

Оскільки фреймова модель досліджуваного концепту систематизує значення лексичних і фразеологічних одиниць та забезпечує їхнє функціонування у мовленні, вона виступає підґрунтям для встановлення когнітивних та комунікативних особливостей мовних засобів на позначення суперництва і його складників.

Розділ 2. "Лінгвокогнітивний аспект позначення суперництва засобами сучасної англійської мови".Когнітивні особливості лексичних і фразеологічних одиниць на позначення суперництва та його компонентів розкриваються на основі концептуального аналізу їхньої семантики.

Категоріальна структура концепту суперництво відображена у значенні одиниць різних частин мови. У цих лексико-граматичних класах відображаються основні ментальні категорії людської свідомості – субстанції, дії й властивості (Г.І.Берестнєв, А.Е.Левицький ), розкриваються способи концептуалізації світу (М.М.Болдирєв, Дж.Лакофф, М.Тернер, Ж.Фокон'є). Поділ лексичних одиниць, що вербалізують концепт суперництво у сучасній англійській мові, на частини мови за категоріальними, найбільш абстрактними, й інваріантними ознаками розкриває способи концептуалізації, тобто осмислення суперництва як явища, процесу, взаємодії, властивості.

До досліджуваної групи іменників входять найменування взаємодії та явища суперництва, дієслова представлені позначеннями дій і станів суперників, прикметники позначають властивості учасників та їхніх дій. Так, лексичні одиниці на позначення явища суперництва поділяються на назви ситуації (competition – a situation in which people or organizations try to be more successful than other people or organizations – ситуація, в якій люди або організації намагаються бути успішнішими за інших) і відчуття (envy – an innocent or sinful painful and resentful feeling of antagonism towards someone because of some advantage enjoyed by another – чисте або гріховне відчуття ворожості до того, хто має певні переваги). Найменування процесу суперництва конкретизуються назвами дії (struggle – to make strenuous or violent efforts to achieve something прикладати великих і відчайдушних зусиль для досягнення чогось) і стану (surpassto be greater or better than someone or something else бути більшим або кращим за когось чи щось); позначення суперництва як взаємодії назвами безпосередніх учасників дій (battler – one that battles trying to achieve success or control