LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови

той, хто бореться за успіх або владу); властивостей позначеннямихарактеристики особи (aggressive – forceful, enterprising, very determined to succeed наполегливий, винахідливий, який рішуче йде до успіху), дії (challenging – arousing competitive interest, thought така, що викликає змагальний інтерес, думку) і ситуації (hard-fought – involving two opposing sides who are trying very hard to defeat each other така, у якій задіяно дві протилежні сторони, що намагаються завдати поразки один одному).

Таким чином, категоріальна структура концепту суперництво демонструє варіювання реалізації його змісту у значеннях лексичних одиниць, що свідчить про фрагментарність вербалізації знань мовними засобами.

Польова структура концепту вибудовується на основіважливості та яскравості його інформаційного змісту (К.В.Данилов, З.Д.Попова, Й.А.Стернін). У зв'язку з цимкогнітивні ознаки концепту суперництво організовані за їхньою значущістю: базові ядерні та навколоядерні концептуальні характеристики є, на відміну від периферійних, найсуттєвішими.

Значення, яке найбільш повно актуалізується у сучасній англійській мові лексемами rival / rivalry, є спільним для усіх лексичних та фразеологічних одиниць на позначення суперництва. Основна стилістично нейтральна одиниця сучасної англійської мови на позначення суперництва rivalry тлумачиться таким чином: 'a situation or feeling of active and continuous competition for the same single goal between two or more people of the same standard striving to win in the same field from equaling, approaching equality or outdoing someone in some qualities, abilities, objects that only one can possess'. Видові компоненти значення представляють такі ядерні ознаки концепту суперництво: учасники ('people' – люди), їхня якісна ('of the same standard' – схожі) і кількісна ('two or more' – два і більше) характеристики, засоби і тривалість дій ('continuous' – тривалі), сфера прояву суперництва ('in the same field' – спільна сфера), причина ('only one can possess' – обмежений доступ), результат ('to win' – перемогти), мета дії ('the same single goal' – одна мета, 'equaling, approaching equality, outdoing someone' – бути схожим, наблизитись, перевершити).

Навколоядерна частина знання про суперництво включає додаткові ознаки, які виокремлюються в результаті концептуального аналізу синонімів лексем rival / rivalry та певних фразеологізмів. Їхній семний склад конкретизує зміст найсуттєвіших компонентів, а також вербалізує низку навколоядерних характеристик концепту суперництво. Так, ознака "опосередковані учасники" представлена видовими семами іменника contest – a competition for superiority, domination or victory between two or more people or groups, a judge (judges) decides the winner (змагання за верховенство, перевагу або перемогу між двома і більше особами чи групами людей, суддя (судді) визначають переможця); "час дії": play-off – a final contest or series of contest between contestants or teams that have played after the end of the regular season (останнє змагання або серія змагань між учасниками чи командами після завершення грального сезону); "тактика дії": predator–someone who tries to use another person's weakness to get advantages (той, хто намагається використати слабкі сторони іншої людини для досягнення мети); "характер дії": dispute – to argue with irritating persistence (сперечатися роздратовано, наполегливо); "відчуття учасників": imperious – marked by arrogant assurance, domineering (той, кому властива зверхність, самовпевненість, перевага), enmity – a quality or a feeling of active, mutual, personal / impersonal, overt / hidden, profoundly-felt hatred or ill will towards someone resulting from a longstanding argument or conflict (властивість або відчуття активної, взаємної, особистісної / неособистісної, відкритої / прихованої / глибокої ненависті чи злості до іншої особи через довготривале протистояння); "місце дії": affray– a noisy fight in a public place that disturbs the peace (галаслива бійка у громадському місці, яка порушує спокій); "дії опосередкованих учасників": debate – verbal argument between selected individuals or groups, carefully controlled and monitored (вербальне протистояння між окремими індивідами або групами осіб, добре контрольовані й керовані). На основі ядерних і навколоядерних концептуальних ознак сформовано фрейм референтної ситуації суперництва.

На периферії семантичної структури концепту суперництво розміщуються аксіологічний та образно-асоціативний компоненти. Аксіологічний зміст концепту відбиває оцінку явища суперництва й реалізується у пареміях і фразеологізмах. Вони демонструють позитивні і негативні оцінні уявлення англомовної спільноти про суперництво. Позитивно оцінюється суперництво між близькими людьми (Love's not complete without a quarrel); чесні (Ill-gotten gains never prosper), ініціативні (The first blow / stroke is half the battle) дії суперників з докладанням значних зусиль (He that would eat the fruit must climb the tree) заради перемоги (The victors are not judged), за допомогою однодумців (God is always on the side of the big battalions). Негативно оцінюється присутність опосередкованих учасників (Don't try to separate fighting dogs); метушливі, нерішучі, невідкриті дії (Hasty climber's have sudden falls); зосередженість одразу на декількох цілях з застосуванням мінімуму зусиль (All covet, all lose); орієнтація на слабкого суперника (Don't beat / kick a man when he's down); боязливість (He that is afraid of wounds must not come near a battle).

Образно-асоціативний зміст представлено метафоричним осмисленням суперництва носіями англійської мови. У роботі встановлено, що концепт суперництво осягається за участю таких корелятивних сфер: контейнер (як у фразеологізмі be in the field), час (наприклад, save the day), спорядження (break a lance with somebody), терези (measure swords with somebody), рух (come to the top), енергія (cook with electricity), предмет (bear the bag), безпека (drive home), порожнеча (fell between the stools), втрата (lose ground) і тварина (kilkenny cats).

Більшістю концептуальних метафор утворено вторинну номінацію результату суперництва. Ця ознака виявилась найістотнішою, оскільки специфіка суперницької взаємодії полягає в орієнтації особи на досягнення мети як образу бажаного результату. Останній асоціюється найчастіше з рухом у певному напрямі: перемога – рух догори (on top, ride high in the saddle) або перемога – рух уперед (cook on the front burner, be streetsahead of somebody); поразка – рух донизу (lay down one's arms, go to the bottom) або поразка – рух назад (back water). Прогрес або регрес у суперництві уподібнюється до орієнтаційних змін під час руху.

Упорядкування інформації про суперництво за польовим принципом дало можливість визначити ступінь її важливості та викрити значущість аналізованих лексичних і фразеологічних одиниць у номінативному просторі сучасної англійської мови.

Таким чином, організація знань з урахуванням фреймової, категоріальної й польової структур зумовлює розташування номінацій суперництва у межах мовного фрагменту, який представляє досліджуваний