LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови

зараз" активуються по всьому тексту, оскільки їх не закріплено за певною його частиною.

Спосіб викладу інформації у тексті поділяється на відкритий (експліцитний) і прихований (імпліцитний) (О.М.Кагановська, В.А.Кухаренко). Тому за характером вираження у художній прозі розрізняємо такі види слотів: 1) експліцитно активовані письменником, тобто відбиті вербально; 2) латентні, що поділяються на неактивовані, відсутність яких, з точки зору автора, не заважає відтворенню ситуації, та імпліцитно активовані, які читач реконструює завдяки формальним або змістовним сигналам у тексті. Характер вираження слотів у англомовному художньому тексті співвідноситься з типом представленої ситуації – базової / другорядної. Більшість компонентів фрейму базової ситуації суперництва, яка входить до основної сюжетної лінії і відбиває виділену інформацію, експліцитно активовану. У представленні другорядної (фонової) ситуації переважають латентні слоти. Вибіркове викладення окремих аспектів явища, або пунктирне розгортання (В.В.Одинцов) під час художнього зображення другорядної ситуації суперництва проілюстровано у фрагменті: "I [хтось: агенс] used to play [діє] Ping-pong [тут: сфера] with the old people [хтось: контрагенс] and I always [зараз] won [щось: результат] the Ping-pong tournament on the eastward crossing [тут]" (J.Cheever). Нереалізованими слотами виявляються ті, що несуть інформацію про причину, характер дій, мету, тактику, стратегічну мету, відчуття безпосередніх учасників, засіб, тривалість дій, опосередкованих осіб.

Залежно від кількості подій, що у своїй сукупності становлять зображувану ситуацію суперництва, варіюється структура фрейму і відповідно композиція художнього твору. Подія, яка є локативно або темпорально обмеженою (С.С.Дикарєва), відображена в окремому текстовому фрагменті та концептуалізується як простий фрейм – недеталізований, з невеликою кількістю вузлів (М.Мінський). Існуючий поділ композицій на просту (лінійну, яка відображає послідовність фактів – часову, просторову, логічну, каузальну тощо) і складну (багатомірну композицію, що передбачає руйнування лінійного викладення) (В.В.Одинцов) доцільно розширити з урахуванням кількості фрагментів і складності описаної ситуації відповідно.

Лінійну композицію поділяємо на монофрагментарну, що базується на одній події, і поліфрагментарну, яка відбиває сукупність подій ситуації суперництва. Першу представлено простим фреймом, другу – суперфреймом, який утворюється шляхом накладання фреймів кожної з подій та їхнім перехрещенням у спільних слотах (О.В.Багумян).

Монофрагментарна композиція властива окремим текстовим фрагментам у межах цілого твору, де ситуація суперництва є другорядною. Останню у такому випадку представлено простим, недеталізованим фреймом з невеликою кількістю вузлів. Прикладом фонової ситуації, у якій мати суперничає з дочкою у красі, є така: "Like most beautiful [такий агенс] women she [хтось: агенс] is jealous [щось: відчуття агенса]; she is jealous of her own daughter [хтось: контрагенс]! She cannot brook competition. She will dress the girl in hideous clothing, having her hair curled in some unbecoming way and keep talking about the size of her feet [діє так: тактика] until the poor girl will refuse to go to the dances [щось: результат]" (J.Cheever). Цю ситуацію структурує простий фрейм з пропозицією [такий хтось: агенс відчуває щось: відчуття діє так: тактика проти хтось: контрагенс з щось: результат тут зараз]. Подана другорядна ситуація відповідає узагальненій події і зображена в одному текстовому фрагменті.

Складна композиція є поліфрагментарною. Нехронологічно зображені події однієї ситуації представлені у вигляді суперфрейму. Декілька різних ситуацій суперництва конструюються у формі фреймової мережі (С.А.Жаботинська, К.Л.Скотт). Її окремі фрейми представляють кожну з ситуацій у художньому творі та перебувають у постійному русі, виявляючи взаємозв'язок і перевтілюючись один в одного (В.Т.Оуклі, Ж.Фокон'є). Під видозміною, або перевтіленням когнітивних структур розуміємо їхню трансформацію, в основі якої можуть бути різні слоти та відношення між ними. Так, причиною фреймових трансформацій виступають пересічний (коли слоти фреймів різних ситуацій суперництва співпадають), каузальний (причинний) і власне трансформаційний (якщо слоти фрейму однієї ситуації суперництва перевтілюються у слоти іншої) зв'язки. З урахуванням цих зв'язків сформовано типологію трансформацій усередині фреймової мережі, яка структурує інформацію про різні ситуації суперництва:

1. Зміни у заповненні певного слоту одного фрейму призводять до змін в іншому слоті другого фрейму, і навпаки.Так,фрейм1 на рис. 2 представлено фрагментом "Jenny [хтось: агенс], arriving one September in 2A [зараз] learnt all about him [хтось: мета]", у якому дівчина виступає учасником суперництва за кохання вчителя. У фреймі2 відбито фрагмент "Chinny Martin [хтось: агенс] even wrote her notes [дії агенса] ...'I love you [щось: відчуття агенса], Jenny [хтось: уособлення мети]', he said" (W.Trevor), де дівчина стає уособленням мети для Мартіна, який змагається з іншими хлопцями за її прихильність.Рис. 2. Фреймова мережа ситуації суперництва з трансформаційним

зв'язком


Видозміна слоту "хтось: агенс" спричиняє перевтілення слоту "хтось / щось: мета", що супроводжується власне трансформаційним зв'язком: "хтось: агенс" (Jenny) перетворюється у слот "хтось / щось: мета" (Jenny).

2. Різниця у низці компонентів обох фреймів навіть за можливою наявністю спільних незмінних слотів призводить до видозміни певного елементу.
Рис. 3. Фреймова мережа ситуації суперництва з каузальним і пересічним

зв'язком


Наведену структуру (рис. 3) відбито у фрагменті: "I'm afraid [щось: відчуття агенса] of elevators [щось: причина1],' he said miserably... and to see him humiliated – crushed [щось: результат1] – saddened me [щось: відчуття контрагенса] but at the same time and in spite of myself made me feel that I had taken a stunning lead [щось: результат2] in the race for honors [щось: мета] that is at the bottom of our relationship [тут: сфера]" (J.Cheever). Фрейм1 представляє ситуацію суперництва, у якій старший брат оповідача, учасник двох подій, змагається з самим собою, щоб перебороти страх висоти і зазнає поразки. Це призводить до перемоги оповідача у змаганні зі старшим братом. Незважаючи на співпадіння компоненту "хтось: агенс", решта складників поданих фреймів є різною, що й веде до видозміни слоту "щось: результат". До того ж, активація слоту "щось: результат1" спричиняє інший результат, який досягається завдяки дії пересічного і каузального зв'язків між елементами обох фреймів. Таким чином, ускладнення фреймуреферентної ситуації суперництва супроводжується ускладненням композиції англомовного художнього прозового твору.

Отже, комунікативні особливості одиниць сучасної англійської мови на позначення суперництва зумовлені прагматичними інтенціями персонажів і композиційною будовою тексту.


ВИСНОВКИ

У сучасній англійській