LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови

мові концепт суперництво представлено лексикографічно зафіксованими лексичними і фразеологічними одиницями. Врахування особливостей мовленнєвого втілення сприяє відтворенню його цілісного концептуального змісту. Відзначений соціокультурною важливістю, концепт суперництво є одним з головних у сучасній англомовній картині світу, про що свідчить чисельність лексичних і фразеологічних одиниць на його позначення.

Уявлення носіїв сучасної англійської мови про суперництво як фрагмент дійсності відбито в інтегративній семантичній моделі, яка формується шляхом поєднання макроструктури (поняттєвих, аксіологічних і образно-асоціативних ознак), польової (базовий і периферійний рівні) та категоріальної (інваріантно-варіантної) конфігурації. Така модель організовує і систематизує значення лексичних і фразеологічних одиниць зі спільними семами 'rival / rivalry', а також викриває когнітивні особливості цих найменувань. Поняттєва складова представлена лексичними одиницями, що відносяться до різних частин мови. Дослідження їхньої категоріально-семантичної організації дозволило встановити способи концептуалізації суперництва носіями сучасної англійської мови як явища, процесу, взаємодії, властивості, а також виявити ієрархію ознак досліджуваного концепту – категоріальних (найбільш абстрактних) й диференційних (найменш узагальнених). Останні віддзеркалюють спільні й відмінні риси між різними проявами ситуації, відчуття, дії, стану і властивостей суперництва.

Завдяки концептуальному аналізу фразеологічних одиниць, які вербалізують периферійне знання про суперництво, конкретизовано його ознаки, а також відтворено аксіологічний і образно-асоціативний зміст концепту суперництво. Виділено позитивні та негативні уявлення про суперництво в англійській концептуальній картині світу, а також симілятивний зв'язок з корелятивними сферами: вмістилищем, часом, спорядженням, терезами, рухом, енергією, предметом, безпекою, порожнечею, втратою, рівновагою та твариною.

Відтворення поняттєвого змісту концепту дало можливість сконструювати предметно-акціональний фрейм досліджуваної референтної ситуації, який сприяє систематизації семантики найменувань складників явища, процесу, взаємодії та властивостей суперництва.

Аналіз зображення суперництва у сучасній англомовній художній прозі дозволив розкрити комунікативні особливості вживання аналізованих найменувань – тактико-стратегічні й композиційні. Тому досліджувана референтна ситуація розглядається відповідно у двох вимірах: комунікативно-прагматичному й текстово-композиційному. Врахування першого аспекту сприяло розширенню структури комунікативно-релевантного слоту "так: тактика". Термінал "комунікативні тактики" вербалізується у формі мовленнєвих актів та несе інформацію про комунікативні стратегії (конфронтативну і кооперативну), тактики й ходи персонажів у ситуації суперництва.

Вивчення текстового втілення фрейму референтної ситуації суперництва сучасною англійською мовою у комунікативно-композиційному ракурсі дало можливість виявити особливості взаємозв'язку когнітивної структури досліджуваної ситуації і композиційної будови художнього твору. У роботі встановлено прототипову послідовність активації слотів у тексті: 1) деякі реалізуються у постійній змістовно-логічній частині твору: у вступній частині – "такий агенс", "хтось: агенс", "такий: контрагенс", "хтось: контрагенс / коагенс / опосередковані учасники"; в основній частині – способово-інструментальний вузол; у заключній – наслідковий вузол; 2) інші ж залежать від сусідніх: а) слот "щось: відчуття" представлено після "хтось: агенс" у зав'язці або в основній частині поряд з компонентами способово-інструментального вузла, у заключній частині після "щось: результат"; б) слот "щось: причина" – перед, посеред або після елементів способово-інструментального вузла; в) "щось: мета" – у вступі після локативно-темпорального і актантного вузлів або в основній частині поряд з способово-інструментальним вузлом; 3) решта ("стільки", "тут: місце", "зараз", "тут: сфера", "такий учасник") є незалежними. За характером активації у художній прозі слоти розподіляються на експліцитні (вербально представлені) та латентні (неактивовані / імпліцитні). Більшість елементів фрейму базової ситуації суперництва є експліцитними, а другорядної – латентними. Мовна актуалізація когнітивної структури суперництва у текстах художньої прози видозмінюється від простого фрейму в тексті з лінійною композицією до фреймової мережі у тексті з багатомірною композицією.

Лінгвокогнітивний аналіз мовних засобів на позначення суперництва розкриває можливості для вивчення відповідної категорії з метою виявлення суміжних концептосфер, організованих навколо концепту суперництво як прототипового представника цієї категорії. Перспектива подальших розвідок в обраній галузі лінгвістики вбачається також у дослідженні невербальних засобів вираження суперництва співрозмовниками на матеріалі сучасних англомовних художніх текстів з позицій комунікативно-когнітивного підходу.


Основні положення дисертації представлені в публікаціях автора:

 • Савчук І.І. Фреймова модель комунікативної ситуації суперництва // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – Житомир: Ред.-вид. відділ ЖДУ ім. Івана Франка, 2004. – Вип. 17. – С. 227-230.

 • Савчук І.І. Співвідношення когнітивних і комунікативних аспектів вивчення мови та мовлення // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 16, Кн. 2. – С. 150-154.

 • Савчук І.І. Комунікативний аспект акту номінації // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 18, Кн. 2. – С. 135-139.

 • Савчук І.І. Реалізація змістовних характеристик концепту суперництво засобами сучасної англійської мови // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – Житомир: Ред.-вид. відділ ЖДУ ім. Івана Франка, 2005. – Вип. 22. – С. 133-135.

 • Савчук І.І. Асоціативно-образна і логіко-поняттєва концептуалізація результату суперництва у фразеологічних одиницях сучасної англійської мови // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2006. – Вип. 28. – С. 193-196.

 • Савчук І.І. Інформативне наповнення прикметникових номінативних одиниць-представників концепту суперництво у сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. – Вип. 21, Ч. 3. – С. 81-83.

 • Савчук І.І. Втілення тактико-стратегічного компоненту когнітивної моделі ситуації суперництва у сучасній англійській прозі // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – №26. – С. 144-148.

 • Савчук І.І. Особливості синонімічного представлення змістовних ознак концепту суперництво у сучасній англійській мові // Матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – Ч. 2. – С. 140-142.

 • Cавчук И.И. Локативно-темпоральный узел фреймовой модели ситуации соперничества в англоязычном тексте // Номинация и дискурс: Матер. докл. Междунар. науч. конф. – Минск: МГЛУ, 2006. – Ч. 2. – С. 61-63.

 • Revchuk (Savchuk) I. Characteristics of the Lexico-Semantic Field of the Lexeme "Rivalry" // Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers.


 •