LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні особливості текстової ситуації "злочин-відповідальність" у різних функціональних стилях сучасної англійської мови

dropped the ball. Cesare's [злочинець] hand moved quickly behind the blonde's back and he [злочинець] started to walk around the table to his own <...>.

The bodyguard was just starting to turn toward the Twister [жертва злочину] when the scream came. The bodyguard whirled <...>. Cesare [злочинець] moved quickly. Across the table the blond fought to hold her dress over her bosom. It was a losing battle. There was too much of her.

Cesare [злочинець] let go of the stiletto [інструмент] and felt the knife spring back into his sleeve. The Twister [жертва] still sat quietly on his stool, not moving. The bodyguard turned back [спосіб скоєння злочину].

The blonde was passing their [злочинці] table now. Her high-pitched voice floated to them [злочинці]: "They didn't break, <...> they were cut!" [Robins, 57, 58, 59, 61, 63].

У наведеному вище прикладі детальний, гумористично викладений опис способу скоєння злочину визначається двома параметрами, які можна вважати тематичним фокусом цієї текстової ситуації, а саме, характером злочинця, винахідливого та кмітливого щодо свого "фаху", та особливостями інструменту скоєння злочину, за допомогою якого було не тільки ліквідовано небажаного свідка, але й розрізано бретельки на сукні легковажної блондинки, боротьба якої за залишки цнотливості відволікла увагу тих, хто був поруч із злочинцем та його жертвою.

Висновки. Проведений в дисертації аналіз текстової ситуації злочин-відповідальність виявив ті тенденції у семантичній організації тематично пов'язаних текстів різних функціональних стилів, які дають певні орієнтири щодо характеру інтерпретації соціально значущих фрагментів світу. Згідно з цими орієнтирами зазначена текстова ситуація, яка опосередковано (через відповідну концептуальну ситуацію) втілює спеціальні юридичні чи загальні знання, що пов'язані чи асоціюються в суспільстві з проявами організованої злочинності, злочину як такого та відповідальністю за його скоєння, моделюється як чотирикомпонентний предметно-подійовий фрейм, який залежно від стильових характеристик тексту може набувати ознак сценарності.

Напрямки варіювання текстової ситуації злочин-відповідальність у сучасних англомовних текстах, поєднаних тематикою організованої злочинності у США, та конкретне мовне наповнення вузлів фрейму визначаються стильовою та/або жанровою належністю цих текстів, характером тематичного фокусу текстової ситуації, представленістю у її семантиці національно-етнічного компоненту і регулюються дією когнітивного механізму висвітлення/затемнення, тобто винесенням на перший план та/або акцентуацією певних компонентів текстової ситуації — її учасників (злочинця або жертви), самого злочину, часу чи місця його скоєння, способу чи інструменту вчинення злочину, мотивації чи наслідків злочинної дії.

Результати дослідження дають ще одне підтвердження того, що "всюди, де світ випробовується нами, де відбувається переборення чужинності, де здійснюється засвоєння, вбачання, осягнення, де знімається незнання і незнайомство, всюди здійснюється герменевтичний процес збирання світу у слово і загальну свідомість" (Г.-Г.Гадамер). Відпрацьована у дисертації методика аналізу може бути у перспективі екстрапольована на інші текстові ситуації у межах одного чи різних функціональних стилів.

Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях:

1. Національно-специфічні компоненти текстової ситуації "злочин-відповідальність" (на матеріалі RICO) // Studia Methodologica. Вісник Тернопільского державного педагогічного університету. Серія: Філологія. Вип. 4. – Тернопіль: ТДПУ, 1998. – С. 106-111.

2. Мовні засоби втілення концептуальної ситуації "злочин-відповідальність" у художній прозі // Проблеми лексичної семантики та семантики тексту. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених. Серія: Філологія. Вип. 6. – К.: КДЛУ, 1998. – С. 106-114.
3. Professionally Relevant Textual Situations in Teaching ESP // IATEFL–Ukraine Newsletter. — Issue No. 13. — 1998. — P. 23-25.
4. Текстова ситуація та формати репрезентації знань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. Вип. 4. – Одеса: ОІВС, 1998. – С. 158-163

5. Лінгво-когнітивні особливості текстової ситуації "злочин-відповідальність" в різних функціональних стилях // Тексты пленарных заседаний ІІ-го Междунар. симпоз. "Человек: язык, культура, познание". - Кривой Рог: МЦ ЧЯКП. - 1997. - С. 215-216.

6. Лінгвістичний аспект перекладу спеціальних текстів // Материалы Междунар. научн. конф. "Язык. Культура. Взаимопонимание". - Львов: ЛГУ. - 1997. - С. 306-308.

7. Використання професійно-орієнтованих текстових ситуацій у викладанні іноземної мови в юридичному ВУЗі // Матеріали науково-практичн. конф. "Лінгвістичні та методичні аспекти викладання іноземних мов у вищих юридичних закладах освіти". - К.: НАВСУ. - 1997. - С. 4-5.

8. Typology of Textual Situations in Different Functional Styles // IATEFL-Ukraine Newsletter. - Iss. No. 4. - 1996. - P. 23.

АНОТАЦІЯ

Барба Л.В. Лінгвокогнітивні особливості текстової ситуації "злочин-відповідальність" у різних функціональних стилях сучасної англійської мови. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. — Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, Одеса, 1999.

Дисертацію присвячено встановленню та опису лінгвокогнітивних особливостей текстових ситуацій, поєднаних тематикою злочин-відповідальність, які вичленовуються у різних за стилем сучасних англомовних текстах — юридичних, газетно-публіцистичних та художніх. Зазначена текстова ситуація є відбитком структурованого знання про соціально значущий фрагмент дійсності і може бути змодельована в термінах предметно-подійового фрейму, який містить чотири класи слотів — актантно-подійовий, часо-просторовий, способово-інструментальний та мотиваційно-наслідковий. Повнота представленості того чи іншого вузла фрейму і характер взаємозв'язку між ними залежать від комунікативно-прагматичної настанови та канонів текстопобудови, характерних для конкретного функціонального стилю, а також від специфіки тематичного фокусу конкретної текстової ситуації. Основними напрямками варіювання аналізованої текстової ситуації є сценаризація фрейму та динаміка збалансованості/ розбалансованості його базових вузлів.

Ключові слова: текстова ситуація, лінгвокогнітивні особливості, предметно-подійовий фрейм, сценаризація, тематичний фокус, функціональний стиль, збалансованість/ розбалансованість.


АННОТАЦИЯ

Барба Л.В. Лингвокогнитивные особенности текстовой ситуации "преступление-ответственность" в разных функциональных стилях современного английского языка. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 — германские языки. — Одесский государственный университет им.