LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні параметри концептуалізації ПРОСТОРУ засобами англійської фразеології


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВААНДРЄЄВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНАУДК 811.111:'373.72ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Одеса – 2007Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Запорізькому національному університеті, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент

Шевченко Олександр Іванович,

Запорізький національний університет,

доцент кафедри теорії та практики перекладу.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Бєлєхова Лариса Іванівна,

Херсонський державний університет,

професор кафедри романо-германських мов;


кандидат філологічних наук, доцент

Калінюк Олена Олексіївна,

Одеський національний університет

ім. І.І. Мечникова,

доцент кафедри лексикології та стилістики англійської мови.Захист відбудеться "20" грудня 2007 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 165а.Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.Автореферат розісланий "17" листопада 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Матузкова О.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Сучасний стан лінгвістичних досліджень характеризується формуванням когнітивно-дискурсивної парадигми знань, пріоритетним аспектом якої є аналіз комунікативної діяльності на основі внутрішніх ментальних процесів (Н.Д. Арутюнова, С.А. Жаботинська, О.С. Кубрякова, О.І. Морозова, О.О. Селіванова, І.С. Шевченко). Об'єктом когнітивно-комунікативних досліджень стали як окремі когнітивні конструкти (Ю.С. Бєлозьорова, С.Г. Воркачов, О.В. Забуранна, Л.О. Ніжегородцева-Кириченко, В.І. Карасик, О.І. Потапова), так і концептосистеми, що вербалізуються у певному різновиді дискурсу (О.В. Багумян, Л.І. Бєлєхова, О.В.Городецька, Н.М. Коваль, О.Г. Пироженко, І.О.Розмаріца).

Проте до відносно недавнього часу лінгвокогнітологія залишала поза увагою таку базову категорію людського знання, як „простір", фундаментальну з огляду на її роль у концептуалізації та категоризації позамовної дійсності. Цей факт зумовлено насамперед особливим онтологічним статусом „простору", який проявляється у багатовекторній інтерпретації досліджуваної категорії та наявності її філософського, міфологічного, семіотичного, лінгвального та когнітивного аспектів.

Моделювання простору та вербалізація категорій, співвідносних із простором, раніше перебували у фокусі когнітивно-орієнтованих розвідок (Дж. Грабовський, Е. Бялисток, Р. Джекендофф, Л. Талмі). Проте на теперішній час найбільш дослідженими виявляються особливості вербалізації просторових параметрів переважно на матеріалі слов'янських мов (Н.Д. Арутюнова, К.О. Гілярова, Р. Гжегорчикова, Н.К. Рябцева). Разом із тим, поза увагою залишається вивчення лінгвокогнітивних параметрів вербалізації локативних концептів засобами фразеології, зокрема англійської.

Необхідність дослідження ідіоматичних засобів вербалізації просторових концептів пов'язана з унікальним характером фразеологічного мапування простору, зумовленим особливою лінгвосеміотичною природою фразеологізмів, а саме, їх здатністю транслювати еталони та стереотипи національної культури, фіксувати та піддавати концептуалізації не лише знання про світ, а й усі типи відношення суб'єкта до її фрагментів, виступати мовними експонентами культурних знаків (О.О. Селіванова, В.Н. Телія). Окрім цього, просторові моделі є джерелом метафоричних та метонімічних переносів, що продукують утворення непросторових значень, які фіксуються, зокрема й фразеологізмами.

Актуальність дисертаційної роботи зумовлена, насамперед, її орієнтованістю на моделювання й вивчення вербалізованого знання про світ, зокрема простір як його базову онтологічну категорію, а також нагальною потребою лінгвістичної розробки проблеми концептуалізації простору в сучасній англійській мові та когнітивно-орієнтованого аналізу фразеологічних засобів номінацій простору у світлі формування дискурсивно-когнітивного підходу до дослідження мовних явищ.

Запропонований у роботі когнітивно-орієнтований аналіз фразеологічних одиниць (ФО) дає змогу окреслити характер та засоби переосмислення компонентів прототипового значення ФО, співвідношення інформації, що „постачається" фразеологічним значенням, із прототипами й стереотипами етносвідомості. Розроблена комплексна деталізована методологія дослідження лінгвокогнітивних параметрів вербалізації концепту ПРОСТІР засобами фразеології уможливлює безпосередній доступ до одиниць когнітивного рівня і, як наслідок, дає підстави для ґрунтовного вивчення когнітивних та структурно-семантичних особливостей ідіоматичної вербалізації досліджуваного концепту.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах наукової теми факультету іноземної філології Запорізького національного університету „Когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць" (код державної реєстрації 0103U002181). Тему дисертації затверджено на засіданні науково-технічної ради Запорізького національного університету (протокол № 19 від 19.04.2007 р.).

Метою роботи є визначення лінгвокогнітивних параметрів концептуалізації ПРОСТОРУ засобами англійської фразеології. Для досягнення поставленої мети розв'язано такі основні завдання:

  • узагальнено основні підходи до міждисциплінарної категорії простору з метою встановлення онтологічних засад його концептуалізації;

  • визначено структуру та семантику макроконцепту SPACE за рахунок побудови його когнітивної моделі в англомовній концептуальній картині світу;

  • окреслено основні структурно-семантичні особливості локативних фразеологізмів, що вербалізують концепт SPACE;

  • розкрито основні шляхи та закономірності концептуалізації простору засобами локативних фразеологізмів з експліцитною просторовою семантикою;

  • ідентифіковано та систематизовано концептуальні референти базових орієнтаційних метафор шляхом аналізу внутрішньої форми фразеологізмів з імпліцитною просторовою семантикою;

  • виявлено особливості комунікативної узуалізації локативних фразеологізмів у