LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні параметри концептуалізації ПРОСТОРУ засобами англійської фразеології

сучасному англомовному художньому дискурсі.

Об'єктом дослідження є концепт ПРОСТІР та процес його вербалізації засобами англійської фразеології.

Предметом дослідження є структурні, семантичні, когнітивні й комунікативні параметри ідіоматичної вербалізації концепту ПРОСТІР у сучасній англійській мові.

Матеріалом дослідження слугували 800 локативних фразеологізмів, які було відібрано з друкованих та електронних лексикографічних джерел за принципом наявності імпліцитних / експліцитних сем локативності, та корпус текстових фрагментів (700 одиниць) дискурсивної узуалізації локативних фразеологізмів (на матеріалі творів американських та англійських письменників кінця ХХ – початку ХХІ століття).

Наукова робота базується на когнітивно-дискурсивному підході до об'єкта вивчення, що передбачає використання усталених методів структурної, когнітивної та комунікативної лінгвістики. Для аналізу фактичного матеріалу застосовано такіметодидослідження: метод фразеологічної ідентифікації для виявлення ступеня фразеологічності певного словосполучення; метод компонентного аналізу та фреймового моделювання для встановлення семантичного обсягу фразеологізмів та їх прототипів; метод концептуального аналізу для моделювання концепту SPACE; метод контекстуального аналізу для інтерпретації особливостей комунікативної узуалізації фразеологізмів.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в процесі дослідження вперше:

  • запропоновано інтегративне визначення простору, що розкриває принципи його концептуалізації;

  • побудовано структурно-семантичну модель концепту SPACE в сучасній англомовній концептуальній картині світу;

  • розроблено комплексну методологію когнітивно-орієнтованого аналізу локативних фразеологізмів;

  • встановлено специфіку концептуалізації простору засобами англійської ідіоматики з експліцитною просторовою семантикою;

  • досліджено процес актуалізації просторової символіки у складі локативних фразеологізмів;

  • ідентифіковано та проаналізовано базові орієнтаційні метафори, що становлять когнітивну основу творення локативних фразеологізмів із імпліцитною просторовою семантикою;

  • систематизовано концептуальні референти орієнтаційних метафор, що відображають зміст та обсяг метафоризації простору у складі локативних фразеологізмів;

  • виявлено особливості дискурсивної узуалізації локативних фразеологізмів, що вербалізують концепт SPACE.

Теоретичне значенняроботиполягає в тому, що в ній запропоновано інтегративний міждисциплінарний підхід до дослідження категорії простору. Проведений аналіз також дозволяє розширити наукові уявлення про закономірності об'єктивації когнітивних структур у сучасній англійській мові, зокрема визначити когнітивні засади концептуалізації простору в англомовній концептуальній картині світу. Особливого значення набуває розробка проблеми вербалізації концептів засобами ідіоматики: запропонована в роботі комплексна методологія дослідження лінгвокогнітивних параметрів концептуалізації простору засобами фразеології може бути застосована для аналізу ідіоматичних засобів вербалізації інших когнітивних конструктів.

Результати дослідження можуть стати підґрунтям для розв'язання актуальних питань фразеології (з'ясування структурних та семантичних особливостей мовних одиниць вторинної номінації), та, зокрема її когнітивних аспектів (встановлення когнітивно-семантичних параметрів вербалізації концептів засобами ідіоматики), а також зробити певний внесок у розробку теорії концептуальної метафори як образно-асоціативної основи фразеотворення.

Практична цінність роботи полягає в можливості застосування її результатів при викладанні курсу лексикології англійської мови, спецкурсів із проблем когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, фреймової семантики та фразеології англійської мови, а також можуть слугувати підґрунтям когнітивно-дискурсивних досліджень мовних явищ сучасної англійської мови. Матеріали дослідження також можуть бути використані в лексикографічній практиці та при розробці навчальних і методичних посібників з практики англійської мови та перекладу.

Апробація результатів дослідження. Основні положення, матеріали та висновки обговорено на розширених засіданнях кафедр факультету іноземних мов Запорізького національного університету, науково-практичних конференціях „Дні науки" Гуманітарного університету „Запорізький інститут державного та муніципального управління" (Запоріжжя, 2004-2006), на всеукраїнському науковому форумі „Сучасна англістика: Стереотипність та творчість" (Харків, 2006) та на міжнародних конференціях „Сучасні мовленнєві технології" (Одеса, 2005), „Мова і культура" (Київ, 2006), „Методологічні проблеми сучасного перекладу" (Суми, 2007), „Новітні обрії розвитку романської та германської філології" (Запоріжжя, 2007).

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 13 публікаціях, в тому числі у восьми статтях, надрукованих у фахових виданнях України, сім з яких виконано одноосібно.

Структуру дисертації зумовлено науковою логікою дослідження, його метою та сформульованими завданнями. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (349 найменувань, із них іноземними мовами - 53 позиції), списку лексикографічних джерел (21 найменування), списку джерел ілюстративного матеріалу (37 найменувань). Загальний обсяг дисертації складає 204 сторінки, основна частина - 168 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено коло наукових проблем, що досліджуються, конкретизовано об`єкт, предмет, мету, завдання та методологічну базу дослідження, його наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

У першому розділі „Категорія простору як об'єкт міждисциплінарного дослідження" розроблено теоретико-методологічну базу дослідження, зокрема досліджувану категорію представлено у міждисциплінарному аспекті, з'ясовано специфіку філософського осмислення простору, виявлено міфопоетичні просторові уявлення та їх знакові маніфестанти – просторові символи, проаналізовано лінгвальну репрезентацію категорії локативності та когнітивні засади концептуалізації простору. Як результат, у роботі запропоновано інтегративне визначення простору - складного динамічного конструкта етносвідомості, образно-предметною маніфестацією якого виступають просторові міфологеми, що отримують мовну об'єктивацію у функціонально-семантичній категорії локативності та відповідному фрагменті мовної картини світу.

Особливість філософської інтерпретації простору полягає в еволюціонуванні категорії простору, що супроводжувалося декількома етапами її осмислення. Висхідним було тлумачення субстанціонального простору (ізольованого „вмістилища тіл", неперервного, гомогенного та ізотропного за своєю структурою, що має найнижчий ступінь антропоцентризму), якому наслідував реляційний простір (порядок взаємного розташування тіл, де частини простору відрізняються лише за допомогою існуючих в ньому речей). Наступним етапом стає