LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні параметри концептуалізації ПРОСТОРУ засобами англійської фразеології

фразеологічних ресурсах, МКС не ізоморфна ККС. Обидвом картинам світу притаманне національно-культурне забарвлення, оскільки в кожній мові зафіксовано власний спосіб осмислення та концептуалізації дійсності, зокрема засобами фразеології.

Сукупність засобів вторинної номінації формує фразеологічну картину світу, що існує скоріше як „умовна наукова модель". Правомірність її виокремлення може обґрунтовувати той факт, що фразеологічні одиниці мають якісно відмінний характер номінації, оскільки вони здатні апелювати до фреймів та сценаріїв етносвідомості й тим самим відображати діяльністну картину світу. Окрім цього, інформаційне навантаження фразеологізмів набагато вище за навантаження одиниць первинної номінації завдяки облігаторній наявності образного складника, який фіксує духовний, культурний та соціальний досвід носіїв мови. Цей факт уможливлює висновок про те, що одиниці первинної та вторинної номінації вербалізують різний обсяг концептуальної інформації. Більше того, специфіка фразеологічного мапування світу полягає в тому, що фразеологізми виникають у результаті оперування вже наявними концептами та трансформації існуючих фреймових структур для створення нових концептів.

Таким чином, дослідження фразеологічних номінацій простору набуває нового вектору – когнітивно-орієнтованого, який характеризується підвищеним інтересом до мотивуючої бази ЛФО. Лінгвосеміотична природа ЛФО, – тобто здатність фіксувати стереотипи та еталони культури мовців, піддавати концептуалізації знання не лише про свій, а й про всі інші типи відношення суб'єкта до її фрагментів (О.О. Селіванова), – зумовлює спроможність одиниць вторинної номінації бути віддзеркаленням особливої внутрішньої сутності мови. Відтак, когнітивно-орієнтованому аналізу підлягає внутрішня форма фразеологізму, в якій зафіксовано результат переосмислення прототипової семантики. У свою чергу, семантика прототипу фразеологізму містить не лише семантику мовних одиниці, а й їх асоціативні відносини – фонд реалій, історичних знань, фольклорних традицій, релігійних уявлень.

Внутрішня форма ЛФО неодмінно збагачена національно-культурним компонентом – сукупністю культурно-історичного знання, наявного у свідомості мовців. Національно-культурний підхід до одиниць вторинної номінації забезпечує тлумачення фразеологізмів на позначення простору як „конденсованого тексту" незалежно від наявності культурно-маркованих лексем (реалій), оскільки національно-культурна специфіка виявляється в глибинній семантиці лексем у складі ЛФО. Національно-культурна релевантність ЛФО в межах цього підходу зумовлена референцією локативних фразеологізмів до інших семіотичних кодів (фольклору, символіки, міфу), і, як наслідок, національно-специфічною концептуалізацією простору в термінах інших концептосфер.

Цей процес стає можливим завдяки метафоризації – сприйняттю одного об'єкта в термінах іншого, перенесення когнітивної структури, що має прототиповий зв'язок з певною мовною одиницею, з змістовної області, до якої вона первинно належить (домен або область джерела), до іншої області (домен або область цілі). Метафоризація слугує домінантним джерелом фразеотворення локативних фразеологізмів. Образність фразеологізмів на позначення простору може одночасно базуватися на декількох метафоричних переносах.

Експлікація продуктивних моделей фразеотворення передбачає глибоке занурення в семантику та структуру досліджуваних одиниць, зокрема локативних фразеологізмів сучасної англійської мови. Структурний аналіз надає змогу ідентифікувати чотири типи ЛФО: одновершинні (across lots; with knobs on; to that end); ЛФО зі структурою сурядного чи підрядного словосполучення (touch the ground; back and forth; be-all and end-all); ЛФО зі структурою підрядного речення (before one knows where one is; till hell freezes); ЛФО зі структурою простого або складного речення (all hell broke loose; still waters run deep; cross that bridge when you come to it; that is too thin).

Залежно від їх семантичної стійкості ЛФО поділяють на ідіоми з повним переосмисленням компонентів (have an edge over somebody; the other side of the coin; be at a stand; know where you stand); ідіофразеоматизми, де перший семантичний варіант, як правило, є професіоналізмом, а другий має повністю переосмислене значення (back water; inside track; catch smb tripping). Основними джерелами фразеосемантизації локативних фразеологізмів слугують морські та спортивні терміни. Ще одну групу ЛФО за семантичною стійкістю становлять фразеоматизми – одиниці з непереосмисленим, але ускладненим значенням (be free with one's money).

Процедура методу фразеологічного опису дала підстави сформувати частиномовно-функціональну типологію ЛФО та виокремити субстантивовані ЛФО зі структурою словосполучення (chicken feed; a drop in a bucket; a middle ground; last home; a lift in life); субстантивовані ЛФО з частково-предикативною структурою (part that went over the fence last; a land flowing with milk and honey); ад'єктивні компаративні ЛФО(as scarce as hen's teeth; as fast as lightning; as full as a tick/ a boot/ an egg; high as a kite); ад'єктивні некомпаративні ЛФО з підрядною (down in the mouth; beyond the pale; fathoms deep) та сурядною структурою (lock, stock, and barrel; far or near); адвербіальні якісні ЛФО (at a full jump; drop by drop; out and out; out and away) та адвербіальні обставинні ЛФО (for keeps; at a full jump; right, left and centre; at the back of God-Speed); дієслівні ЛФО (cut corners; go a long way; beat the gun; get the chopper; cross the Great Divide); модальні ЛФО (far and away; not by a long shot/way / in no way); прислів'я та приказки (well begun is half done; everything must have a beginning; in every beginning think of the end; a good beginning is half the battle).

Основними джерелами-прототипами утворення локативних фразеологізмів слугують мовленнєвіпрототипи, до яких возведені ЛФО з прозорою внутрішньою формою (hold one's ground; up a tree); мовні прототипи, переважно в основі фразеоматизмів (under the hatches); позамовні прототипи, до яких належать фактори позамовної дійсності (the top brass); змішані прототипи в основі ЛФО, які виникли внаслідок фразеологічної деривації (middle brow).

З огляду на основні типи переосмислення фразеологічного значення, найбільш продуктивними для утворення ЛФО є порівняння (straight as an arrow; thick as two short planks; right as rain); метафора (be skating on thin ice); метонімія (start one's boots; a lift in life); евфемізація метафоричного переосмислення (not have much upstairs; have a tile/ a screw loose; not have one's buttons/marbles); гіперболізація метафоричного переосмислення (bottomless pit; have a thick skin; empty-headed; split your sides).

У третьому розділі „Лінгвокогнітивні параметри ідіоматичної вербалізації концепту ПРОСТІР у сучасній англомовній картині світу" встановленоструктурно-семантичні, когнітивні та дискурсивні параметри концептуалізації простору засобами англійської фразеології з експліцитною просторовою семантикою; визначено особливості актуалізації просторової символіки у складі локативних фразеологізмів; виявлено закономірності метафоризації просторових відношень у складі