LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні параметри концептуалізації ПРОСТОРУ засобами англійської фразеології

локативних фразеологізмів з імпліцитною просторовою семантикою шляхом систематизації референтів базових орієнтаційних метафор.

Головною функцією ЛФО з експліцитною просторовою семантикою є вираження суб'єктивного, емоційно-оцінного ставлення до позамовного світу. Їх сукупність репрезентує систему покрокового членування навколишнього простору. Оскільки простір у людській свідомості є антропо-предмето-центрованим, отже, завжди існує певна точка відліку.

На верхньому рівні членування простору засобами англійської фразеології виокремлюється параметр „обсяг простору" / SPACE, якому властиві вимірюваність (from all points of the compass; from pole to pole), протяжність (from China to Peru; from coast to coast), обмеженість (the four corners of the earth; here, there, and everywhere; to the four winds; to the uttermost parts of the earth;), антропоморфізм (from head to foot/heel/toe; on all hands; at every step) та сакральність походження (in all; here below; under the sun; the land of the living).

Концептуальною протилежністю простору є анти-простір / ANTISPACE(no man's land) та ілюзорний простір (a land flowing with milk and honey; cloud cuckoo land). Дискурсивний контекст допомагає конкретизувати концептуальні властивості анти-простору як аномального та неосвоєного, а також розширити фразеологічне поле вербалізації концепту за рахунок авторських ідіом (in the middle of a cotton field).

Широкої концептуалізації засобами англійської фразеології набувають локативні концепти PRESENCE / ABSENCE. Семантика ЛФО, що вербалізують цей концепт, є антропоцентричною, про що свідчить наявність соматизмів (as bare as a bone/ palm/ back of one's and; on hand; in person) та антропогенних об'єктів (be on/off the map; at home; aboard/ on board). Тісний семантичний зв'язок з параметром наявності / відсутності характеризує концепти APPEARANCE / DISAPPEARANCE(set foot; rear its head; come on the carpet; come on the scene; disappear into the blue; fly to/ gone with the wind) та QUANTITY(a drop in a bucket; as scarce as chicken's teeth; packed like herrings). Межі вербалізації локативних концептів засобами англійської фразеології транспарентні, оскільки та сама ЛФО може слугувати для вербалізації декількох концептів (the back of the beyond вербалізує концепти REARта DISTANCE).

Ключовим концептом англійської ККМ, який вербалізовано засобами фразеології, є концепт DISTANCE(11% ЛФО), оскільки сам простір та його протяжність осмислюються як простір людської життєдіяльності (at hand; cheek by jowl; within call; out of hearing; a far cry; at one's elbow). Окремої ідіоматичної вербалізації набуває концепт MIDDLE(back and fill; go seesaw). Дискурсивний контекст може як сприяти актуалізації просторової семантики, так і спричиняти її подальшу метафоризацію. Окрім цього, дискурсивний контекст здатний продукувати оказіональні деформовані ЛФО (a slice from this loaf від half a loaf).

Широкої ідіоматичної вербалізації зазнають не всі просторові концепти, що формують макроконцепт SPACE, а лише вісімдесят відсотків, а саме концепти MOTION(be under way/ on the march / hop /move; give smb a lift; hit the road), LIMIT(four corners; cap everything; jump over the fence; beyond the pale), BEGINNING (the first blow / stroke is half the battle; to turn over a new leaf),END(the last of pea-time; the longest day must have an end),FRONT (bring into the/ come to the front/ forefront/ foreground),REAR (fall into the background),TOP (at the head; head and shoulders above smth; knee-high to a grasshopper; be beneath smb's foot),BOTTOM (at a low ebb; low tide),DEATH(to go to kingdom-come; go to heaven; depart to God; go to a better world). Буквальне тлумачення колоквіалізмів, що вербалізують смерть, свідчить про іронічне ставлення до цього факту (turn in one's dinner pail; pass in one's chips; pass in one's marble; be under the daisies; take a dirt nap), що, у свою чергу зумовлює їх широку комунікативну узуалізацію.

Найбільше семантичне різноманіття характерне для ЛФО, що вербалізують концепт SPEED, до складу яких входять лексеми на позначення природних явищ (as fast as greased lightning/ flash/ light/ wildfire/ wind/ hurricane/ cyclone/ torrent), рукотворних об'єктів (as fast as cannon ball/ bullet/ rocket/ arrow/ dart), зооморфізми (as fast as eagle/ antelope/ courser/ race horse/ gazelle/ greyhound/ hare/ doe/ deer), соматизми (fleet of foot/ nimble-footed/ wing-footed; at breakneck pace; put one's best foot first), компоненти термінологічного походження (rush one's fences).

Окрему групу фразеологізмів, що вербалізують ПРОСТІР у сучасній англійській мові, становлять ЛФО, до складу яких входить просторова символіка. Просторові символи оживлюють стерті метафори та актуалізують денотативне значення фразеологічних одиниць. Так, зокрема, в складі ЛФО cross the river перший фразеосемантичний варіант викликає алюзію на легендарну річку Стікс, що тече в царстві мертвих та розділяє світ живих й неживих, там самим умотивовуючи другий фразеосемантичний варіант „померти".

Аналіз текстової бази сприяє розширенню переліку ЛФО, що актуалізують просторову символіку: I'll remember you always. How it was to be kissed by you. It's the best thing that ever happened to me, I think. Like heaven and earth all wrapped up together, aye. (S. King, "Wizard and Glass").

Буквальне тлумачення авторської ідіоми Like heaven and earth all wrapped up together ініціює біблейський сценарій сходження Божої благодаті на землю, однак дискурсивний контекст „профанує" культурно символічність ЛФО через контраст, що виникає між біблейською алюзією (heaven) та фізіологічно-побутовою ситуацією (to be kissed).

Локативні концепти становлять невичерпне джерело концептуалізації непросторових понять за допомогою фразеологізмів з імпліцитною просторовою семантикою, які частково або повністю позбавляються локативної семантики і, відтак, слугують для позначення інших культурних кодів. За допомогою орієнтаційних метафор за зразком просторової системи (домену джерела) будуються інші концептосфери знань (домени цілі).

Наймасштабнішої концептуалізації серед просторових координат зазнають поняття MENTAL EFFICIENCY, PROGRESS / REGRESS, SUPERIORITY, POSITIVE / NEGATIVE EMOTIONS, DEGREE, SUCCESS, HABITS (зокрема ALCOHOL CONSUMPTION) з огляду на їх чисельну перевагу в загальному обсязі виявлених концептуальних референтів. Найбільш продуктивним джерелом утворення орієнтаційних метафор слугує домен WAY (22 концептуальних референти), а також концепти, що формують ядро макроконцепту SPACE.

Когнітивними параметрами метафоризації просторових відносин у складі англійських ЛФО з імпліцитною просторовою семантикою є:

  • різноманіття концептуальної семантики референтів орієнтаційних метафор, ступінь близькості яких зумовлений ступенем близькості доменів джерела та цілі (TOP is SUCCESS у складі ЛФО come to the top; come up/rise in the world; high life/living; move on to higher things,