LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні параметри концептуалізації ПРОСТОРУ засобами англійської фразеології

вербалізація локативних концептів має транспарентні межі. В окремих випадках предметне значення локативних фразеологізмів актуалізує просторова символіка, "оживлюючи" стерті метафори, які слугують найпродуктивнішим джерелом утворення локативних фразеологізмів. Найбільшої комунікативної узуалізації набувають одиниці, що вербалізують обсяг простору. Цей факт свідчить, насамперед, про високу діахронічну стійкість цієї групи фразеологізмів.

Продуктивним засобом концептуалізації непросторових понять є метафоризація локативних концептів, яка набуває мовної об'єктивації в складі фразеологізмів з імпліцитною просторовою семантикою. При цьому когнітивною основою, процесом та результатом метафоризації простору є орієнтаційна метафора, тобто метафора, доменом джерела якої виступає будь-який локативний концепт.

Діапазон метафоричної взаємодії локативних концептів з термінами інших областей знань в межах фразеологічних засобів номінації англійської мови набагато ширший, ніж в межах інших лексичних засобів. Специфічний характер ідіоматичної вербалізації просторових концептів підтверджується достатньою кількістю продуктивних концептуальних метафор, що становлять головне джерело фразеотворення, та невідтворюваністю цілої низки метафор в семантиці лексичних засобів вербалізації концепту, які позбавлені ідіоматичності.

Найбільш продуктивним доменом джерела виступає концепт WAY, що обґрунтовано найбільшою (порівняно з іншими концептами) кількістю його концептуальних референтів домену цілі (22 одиниці), а найменш продуктивним – концепт SHALLOWNESS (1 одиниця). Концептуальна топографія характеризується семантичним різноманіттям. Метафоричний перенос має різну фізичну основу, зокрема біологічні, геофізичні, соціальні фактори, традиції мореплавства, релігії, спортивної діяльності. Найбільш продуктивні домени цілі орієнтаційних метафор з огляду на їх чисельну перевагу в загальному обсязі виявлених концептуальних референтів становлять концепти MENTAL EFFICIENCY, PROGRESS / REGRESS, SUPERIORITY, POSITIVE / NEGATIVE EMOTIONS, DEGREE, SUCCESS, HABITS (зокрема, ALCOHOL CONSUMPTION).

У процесі комунікативної узуалізації локативного фразеологізму провідну роль відіграє дискурсивний контекст, у якому концептуальний зміст фразеологічної одиниці може відповідати прямому значенню або зазнавати різних змін: нівелювання, конкретизації, модифікації концептуального змісту (за рахунок підміни прототипу), „профанування" символічності локативного фразеологізму, продукування деформованих оказіональних або авторських фразеологічних одиниць.

Основним засобом концептуальних модифікацій локативних фразеологізмів у процесі їх дискурсивної узуалізації є подвійна актуалізація фразеологізму та фразеологічні трансформації. Визначальним шляхом поповнення лексико-фразеологічних засобів вербалізації концепту SPACE є структурна та семантична дискурсивна деривація локативних фразеологізмів, а також утворення авторських ідіом.

У сучасному англомовному художньому дискурсі домінуючий критерій дискурсивної релевантності фразеологізмів становить динамічна функціональна стійкість цих одиниць, що виявляється в широкій комунікативній узуалізації та дериваційному потенціалі локативних фразеологізмів. Реалізація топікальної референції локативних фразеологізмів та експлікація їх концептуального змісту здійснюється за допомогою дискурсивних маркерів.

Локативні параметри становлять невичерпне джерело осмислення різноманітних понять людського знання в сучасній англійській мові. Таке осмислення стає можливим завдяки метафоризації, унікальним результатом якої є фразеотворення.

Результати дослідження дозволяють продовжити поглиблене вивчення когнітивних та структурно-семантичних параметрів вербалізації ПРОСТОРУ, зокрема периферійних локативних концептів та особливостей комунікативної узуалізації локативних лексико-фразеологічних номінацій. Застосування когнітивно-орієнтованого підходу до аналізу фразеологізмів відкриває нові перспективи дослідження одиниць вторинної номінації з огляду на можливості розширення лінгвістичних уявлень щодо закономірностей вербалізації певних когнітивних конструктів засобами ідіоматики.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО В

ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:


 • Шама И.Н., Андреева И.А. Символика границы в топографии завязки романа С.Кинга "The Tommyknockers" в оригинале и переводе // Вісник Запорізького держ. університету: Зб. наук. статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. - №1. – С. 219-222.

 • Андрєєва І.О. Символіка центру в характерологічному контексті оригіналу та перекладу роману С.Кінга "The Stand" // Держава та Регіони. Гуманітарні науки. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2004. - №2. – С. 106-109.

 • Андрєєва І.О. Проблема авторського використання фразеологізмів у сучасному англомовному дискурсі (на матеріалі творів С. Кінга) // Гуманітарний вісник. Іноземна філологія. Число 9. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – С. 127-131.

 • Андреева И.А. Концептуализация пространственных отношений // Вісник Запорізького держ. університету: Зб. наук. статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗHУ, 2005. – № 3. – C. 5-9.

 • Андреева И.А. Фразеология в национально-культурном аспекте // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Сучасна філологія в контексті глобальних змін" – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ", 2005. – Т.4. - С. 276-277.

 • Андреева И.А. Концепт как базовый термин когнитивистики // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Сучасна філологія в контексті глобальних змін" (жовтень 2005, м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ", 2005. – Т.3. - С. 150.

 • Андреева И.А. Категория пространства в аспекте междисциплинарного анализа // Держава та Регіони. Гуманітарні науки. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2006. – Вип.1. – С. 38-44.

 • Андрєєва І.О. Концептуалізація простору в англійських локативних фразеологізмах // Нова філологія. Зб наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. 25. – С. 42-49.

 • Андреева И.А. Идиоматическая вербализация пространственного концепта ВЕРТИКАЛИ в составе английских локативных фразеологизмов // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2006. - № 726. – C. 47-50.

 • Андреева И.А. Актуализация пространственных символов в английских локативных фразеологизмах // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т.IV (92). Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – С. 223-227.

 • Андреева И.А. Метафоризация пространственных отношений в составе английских локативных фразеологизмов // Всеукраїнський науковий форум: Сучасна англістика: Стереотипність та творчість: Тези доповідей. – Харків: Торсінг Плюс, 2006. – С.12-14.

 • Андреева И.А. Метафоризация концепта "WAY" средствами идиоматики в современном англоязычном художественном дискурсе // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – №11 (95). – Т. 2. – С. 5-10.

 • Андреева И.А. Коммуникативная узуализация фразеологизмов, вербализующих концепты THICK / THIN в современном англоязычном художественном дискурсе // Нова філологія. Зб. наук. праць. –


 •