LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/СНІДу)

СНІДу, розробити типологію їх складових та виявити мовні засоби їх втілення;

з'ясувати роль і визначити основні чинники варіювання концептуальних метафор у відтворенні референтних ситуацій та засобів їх мовного втілення залежно від характеру адресата в даному типі дискурсу.

Об'єктом дослідження є англомовний медичний дискурс з проблематики попередження та лікування ВІЛ/ СНІДу у його письмовій формі.

Предметом вивчення в дисертації є комунікативні стратегії і тактики, використовувані адресантом повідомлення в АМД з проблематики попередження та лікування ВІЛ/ СНІДу, а також мовні засоби представлення спеціальних знань в АМД.

Методидослідження. При аналізі мовного матеріалу було використано методи контекстологічного, прагмасемантичного, семантичного та концептуального аналізу. В рамках кожного з методів використовувались різні методики, підпорядковані розв'язанню конкретного дослідницького завдання. Контекстологічний аналіз був застосований для пояснення вибору адресантом комунікативної стратегії під впливом комунікативної ситуації, умов і мети комунікації, фонових знань адресата. При визначенні основних комунікативних стратегій і тактик АМД з проблематики попередження та лікування ВІЛ/ СНІДу використовувався прагмасемантичний аналіз. Визначенню основних форматів представлення спеціальних знань в АМД сприяло використання декількох методик концептуального аналізу. Так, для моделювання концептуальних ситуацій "Перебіг хвороби" та "Лікування хвороби", представлених в АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу, ми використовували методику фреймового аналізу. При визначенні основних складових фреймових структур концептуальних ситуацій "Перебіг хвороби" та "Лікування хвороби" ми звернулися до граматики глибинних відмінків Ч. Філмора. Аналіз мовних засобів, що визначають відношення між слотами фреймової структури, здійснювався в рамках концепції "Рушійної сили" Л. Телмі. Застосування методу концептуального моделювання, запропонованого в рамках теорії концептуальної метафори (Дж. Лакофф,
М. Джонсон), дозволило реконструювати концептуальні метафоричні моделі, що використовуються на позначення концептуальних ситуацій "Перебіг хвороби" та "Лікування хвороби" в АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу і формують стереотипне сприйняття перебігу та лікування хвороби як війни. Висновки про типовість тих чи інших мовних засобів, використовуваних на позначення концептуальних ситуацій, ґрунтуються на даних кількісного аналізу.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше пропонується поєднання лінгвокогнітивного та комунікативного підходів до вивчення АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу у його письмовій формі і досліджуються характерні особливості комунікативної ситуації, що впливають на вибір мовних засобів подачі інформації. У роботі застосовано нові методики, розроблені у когнітивній лінгвістиці протягом останніх років. Дослідження дало можливість отримати результати, які є новими для теорії дискурсу в цілому та теорії англомовного дискурсу зокрема: 1) встановлені основні риси АМД як виду професійного спілкування, визначено його місце в системі професійного спілкування; 2) визначені комунікативні стратегії і тактики адресанта АМД; 3) виявлено концептуальну структуру АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу; 4) встановлено зв'язок між складовими концептуальних структур та основні чинники їх мовного варіювання; 5) визначена роль концептуальних метафоричних моделей у відтворенні референтної ситуації "Перебіг та лікування хвороби".

Теоретична значущість роботи полягає у тому, що аналіз семантичних і прагматичних особливостей АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу є внеском у розробку теоретичних питань теорії тексту та аналізу дискурсу. Проведене дослідження сприяє з'ясуванню принципів організації інформації у професійному дискурсі, зокрема в АМД, та способів представлення цієї інформації мовними засобами. Вдосконалена методика концептуального аналізу різних типів дискурсу. Дослідження комунікативних стратегій і тактик адресанта сприяє подальшій розробці теоретичних питань комунікативної лінгвістики.

Практичне значення проведеного дослідження зумовлене можливістю використання його результатів та висновків у створенні спецкурсів із когнітивної лінгвістики (розділи "Фреймова семантика", "Концептуальна метафора" тощо), із теорії дискурсу та теорії мовленнєвої комунікації (розділи "Типологія дискурсу", "Комунікативні стратегії і тактики"), у написанні курсових, дипломних та магістерських робіт. Результати дослідження можуть бути використані у навчанні англійської мови студентів медичних вузів під час опанування ними на заняттях з англійської мови тематики "Лікування хворого" та "Інфекційні хвороби". Отримані дані можуть також використовуватися й в інших наукових сферах, зокрема в медицині, психології та соціології. Мовний опис професійного спілкування лікаря із хворим (не лише усного) є важливим для підготовки лікарів та оптимізації їх діяльності.

Матеріалом дослідження послугували 340 текстів (загальним обсягом 125 друкованих аркушів) з проблематики попередження і лікування ВІЛ/ СНІДу та супровідних хвороб, 27951 загальновживаних та термінологічних лексичних одиниць професійного АМД та 16500 – професійно-непрофесійного АМД, 480 метафоричних висловлювань професійного АМД та 561 – професійно-непрофесійного. Тексти для аналізу добиралися методом суцільної вибірки з спеціалізованих журналів Lancet, AIDS Care, The AIDS Reader, JAMA, American Family Physician, Body Positive, Positively Aware, Being Alive Newsletter та ряду інших за 1998 – 2003 роки. Також були проаналізовані матеріали з Інтернет-ресурсів для ВІЛ-хворих.

На захист виносяться такіположення:

АМД з проблематики попередження та лікування ВІЛ/ СНІДу є одним із видів професійного дискурсу, який обслуговує сферу медицини і характеризується наявністю двох груп адресатів: фахівців та нефахівців, на основі чого виділяються професійний та професійно-непрофесійний типи дискурсу.

Комунікативна ситуація із заданими соціальними ролями лікар – хворий визначає таку загальну прагматичну мету адресанта письмової форми АМД з проблематики попередження та лікування ВІЛ/ СНІДу, як допомога хворому, що полягає у заповненні інформаційних лакун адресата та розвіюванні його страхів. Ця прагматична мета визначає основні комунікативні стратегії адресанта: стратегію позиціювання, стратегію розвіювання міфів, стратегію інтимізації викладу, стратегію вияву солідарності, стратегію зменшення впливу неприємних для адресата фактів дійсності, стратегію неперевантаження адресата зайвою інформацією та стратегію невикликання марних сподівань в адресата-хворого, що реалізуються через низку тактик.

Комунікативна ситуація із заданими соціальними ролями лікар – лікар визначає такі загальні прагматичні цілі, як узагальнення нагромадженого досвіду, представлення наукових знань і пояснення отриманих даних. Згадані цілі визначають переважне