LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/СНІДу)

використання стратегії позиціювання та стратегії вияву солідарності з адресатом.

В АМД з проблематики попередження та лікування ВІЛ/СНІДу дістають своє відображення концептуальні ситуації "Перебіг Хвороби" та "лікування хвороби" або їх об'єднання "Хвороба – Лікування", що включають у себе опис передачі, розвитку, перебігу та наслідків хвороби, методів її попередження і лікування. Названі концептуальні ситуації моделюються в тексті за допомогою фреймових структур "Хвороба" та "Лікування", які являють собою поєднання рис предметного, акціонального та частково партонімічного фреймів.

Мовне варіювання заповнення слотів фреймових структур концептуальних ситуацій "Перебіг хвороби" та "Лікування хвороби", що переважно здійснюється за рахунок термінів та каузативних дієслів, залежить від адресатної спрямованості тексту, комунікативної інтенції адресанта та обраної комунікативної стратегії.

В основі АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу лежать концептуальні метафоричні моделі Перебіг хвороби є війна та лікування хвороби є боротьба у війні, в яких виявляється взаємодія концептуальних сфер ХВОРОБИ та ВІЙНИ. Ці метафоричні структури відображають не лише певну інформацію про перебіг, попередження та лікування хвороби, але й відповідний спосіб бачення даної сфери, що не обмежується простим описом фактів.

Отримані результати та основні положення дослідження дістали свою апробацію у чотирьох статтях, тезах та виступах на засіданні кафедри англійської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2003 рік), а також на наукових конференціях студентсько-аспірантського складу Інституту філології (травень 2001 р., травень 2002 р.), на науковій конференції "Мова. Освіта і культура у сучасному світі" (КНЛУ, кафедра ЮНЕСКО, грудень 2001 р.), на науково-методичній конференції "Мовна комунікація та методика викладання іноземних мов" (Українська академія державного управління при Президентові України, Одеса, травень 2001 р.).

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списків використаної наукової літератури, довідкової літератури, джерел ілюстративного матеріалу та додатків, що містять приклади аналізованих текстів. Загальний обсяг роботи становить 207 сторінок (178 сторінок основного тексту). Дисертація містить 15 рисунків, 7 таблиць та 6 додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, формулюються мета та завдання дослідження, визначаються його об'єкт і предмет, фактичний матеріал та використані методи аналізу, дається перелік положень, що виносяться на захист, з'ясовуються новизна, теоретичне та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі здійснено критичний огляд літератури і викладено основні теоретичні положення. Зосереджено увагу на категоріальних поняттях: дискурс, текст, професійний та професійно-непрофесійний дискурс, медичний англомовний дискурс. Визначені основні комунікативні стратегії і тактики, що використовуються адресантом АМД з проблематики попередження та лікування ВІЛ/ СНІДу.

У другому розділі запропоновано концептуальну модель, яка впорядковує спеціальну інформацію, представлену в АМД з проблематики попередження та лікування ВІЛ/ СНІДу, і містить семантичний опис структури фрейму концептуальних ситуацій "Перебіг хвороби" та "Лікування хвороби". Встановлюються основні чинники варіювання наповнення слотів та характер відношень між основними слотами фреймової структури зазначених концептуальних ситуацій.

Третій розділ присвячено визначенню ролі та мовної реалізації концептуальних метафоричних моделей Перебіг хвороби є війна та Лікування хвороби є боротьба у війні в АМД з проблематики лікування і попередження ВІЛ/ СНІДу.

У загальних висновках підсумовуються результати роботи і окреслюються перспективи подальших досліджень.


Основний зміст дисертації


Розділ І. Англомовний медичний дискурс у світлі сучасної лінгвістики. АМД як один із видів професійного дискурсу на сьогодні залишається ще малодослідженим соціально-значущим феноменом. З комунікативної точки зору, специфіка цього виду дискурсу полягає у тому, що його учасниками є як фахівці (адресанти і адресати), так і нефахівці (хворі, широкий загал). Відповідно, слідом за П. Лінеллом, у межах АМД ми розрізняємо професійний медичний дискурс, у якому комунікантами є медичні працівники, та професійно-непрофесійний медичний дискурс, у якому адресантом повідомлення є лікар, а адресатами – хворий чи широкий загал. З когнітивної точки зору, специфіка АМД полягає в тому, що у ньому відбито дескрипції референтних ситуацій походження, перебігу, лікування та наслідків хвороби.

Виділення декількох адресатів АМД (фахівців та нефахівців), особливої теми дискурсу (опис перебігу та лікування ВІЛ/ СНІДу) визначає і певні розбіжності у прагматичних цілях адресанта, що істотно впливають на його вибір комунікативних стратегій, а відповідно і мовних засобів. Особливість професійного АМД полягає в тому, що потенційним та інтенціонально заданим реципієнтом є фахівець, який володіє необхідним рівнем спеціальних знань для розуміння та обробки інформації, представленої у тексті. Такі прагматичні цілі адресанта професійного АМД, як узагальнення нагромадженого досвіду, фіксування наукового знання, повідомлення результатів проведених досліджень, пояснення отриманих даних та стимулювання адресата до подальшого пошуку рішень ще нерозв'язаних питань, визначають використання двох основних комунікативних стратегій: позиціювання (термін
Ю.К. Пирогової) та вияву солідарності (термін О.М. Ільченко).

Врахування екстралінгвальних факторів, зокрема положення про те, що діагноз СНІД є негативним стресовим фактором величезної сили, визначає основну прагматичну мету адресанта професійно-непрофесійного АМД, що полягає у реорганізації поведінки хворого, спрямованої на вироблення психологічного захисту, та перебудові його настанов щодо хвороби. Тому у професійно-непрофесійному АМД відбувається поєднання інформаційного та емоційного впливу на реципієнта, що обумовлює використання таких комунікативних стратегій: стратегії позиціювання, стратегії розвіювання міфів, стратегії зменшення щільності інформативності тексту (термін Е. Будассі), стратегії неперевантаження адресата зайвою інформацією, стратегії зменшення впливу негативних факторів дійсності та стратегії невикликання в адресата марних сподівань.

Розглянемо зазначені стратегії більш детально.

Спільною для професійного та професійно-непрофесійного АМД є стратегія позиціювання, що полягає в інформуванні адресата, виділенні певного об'єкта із ряду схожих та формуванні необхідного сприйняття цього об'єкта в адресата. Ця стратегія реалізується через тактики диференціації та надання оцінного значення. Тактика диференціації полягає у виділення об'єкта серед