LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/СНІДу)

ряду схожих, а саме – його найістотніших ознак і реалізується у кілька комунікативних ходів. Перший крок полягає у наданні загальної характеристики хвороби або лікування, напр.: (1) Merkel cell carcinoma is an unusual undifferentiated carcinoma of the skin (South Medical Journal 2000, V.93). Другий – у визначенні їх основних рис. Маркерами другого кроку є слова із семами "характеризувати" та "риса", напр.: (2) HIVAN is typically characterized by high-grade proteinuria and rapidly worsening azotemia (The AIDS Reader 2002, V.12). Для АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу характерна імплікація цього кроку. Тактика надання оцінного значення полягає у наданні позитивної або негативної оцінки об'єкту чи явищу, що експлікується через лексичні номінації, які містять оцінні значення: 1) загальнооцінні (добре/ погано): good efficacy, attractive analog, the best treatment regimens/ horrible epidemic, severe opportunistic infections тощо; 2) окремооцінні (Н.Д. Арутюнова): а) телеологічні (ефективний/ неефективний): effective treatment, successful prevention programs, beneficial pharmacokinetic interactions / ineffective drugs, failing efavirenz-based regimen тощо; б) утилітарні (корисний/ шкідливий): useful treatment for depression / harmful bacteria тощо. Необхідно відзначити, що реалізація тактики надання оцінного значення у професійно-непрофесійному АМД є лімітованою через одночасне використання стратегій невикликання марних сподівань в адресата-хворого та зменшення впливу негативних факторів дійсності, які полягають в обмеженому використанні оцінних номінацій на позначення рис вірусу і лікування.

Стратегія вияву солідарності у професійному АМД, а саме – тактика співпраці, що полягає у спонуканні адресата до подальших пошуків нових засобів боротьби із хворобою та її поширенням, обумовлює: 1) використання експліцитних та імпліцитних перформативних висловлювань, напр.: We propose that broad availability of HAART be phased in over the next 3 to 5 years through simultaneous, large-scale pilot programs designed to determine the best treatment strategies for use in poor countries (Topics in HIV Medicine 2001, V.9); 2) експліцитних та імпліцитних розповідних директивів, напр.: More information on the causes of and optimal management for lactemia in patients with HIV disease is desperately needed (Topics in HIV Medicine 2001, V.9).

Реалізації стратегії розвіювання міфів у професійно-непрофесійному АМД сприяє тактика протиставлення, що полягає у систематичному контрастуванні слів із семою "неправдиве повідомлення" (misunderstanding, myth, misconception) словам із семою "правдива інформація" (fact), а також у використанні поліпрагматичної моделі "так... але" (yes ... but) (термін О.М. Ільченко). Напр.: It's common to perceive these results as an immediate death sentence, but this is simply not true (Body Positive 2000, V.8).

Використання стратегії інтимізації, що реалізується через тактики персональної відповідальності, зменшення відстані між адресантом-фахівцем та адресатом-хворим, співпраці та зміни ролей, сприяє створенню довірчих стосунків між адресантом і адресатом професійно-непрофесійного АМД з проблематики попередження та лікування ВІЛ/ СНІДу. Тактика персональної відповідальності полягає в експлікації адресантного "я": The three biggest side effects I see in my patients are diarrhea when I use Kaletra or Viracept and nausea with AZT. I have had a fair number of patients who get a rash from Sustiva or Viramune (Positively Aware 2003, V.14). Тактика зменшення відстані між адресантом-фахівцем та адресатом-хворим реалізується за допомогою: 1) використання інклюзивного "ми", напр.: We've learned a lot about the immune system from HIV. We actually knew practically nothing about the immune system, we realize in retrospect, until this virus came to be (Being Alive Newsletter 2001, V.10) та 2) регулярного звертання до адресата, напр.: You need to learn what information is available and make informed choices about your health (Body Positive 2000, V.13). Залучення ВІЛ-інфікованого до імовірної співпраці відбувається через використання директивів із функцією поради, рекомендації тощо: Beyond that, try to get plenty of rest, walk after meals, use a dry sauna to release toxins from the body, and drink lots and lots of water. Remember, take care of your liver so that your liver can take care of you (Body Positive 2000, V.13). Тактика зміни ролей, що полягає у побудові медичного тексту у вигляді діалогу з адресатом, сприяє здійсненню контролю над процесом засвоєння ним спеціальних знань.

З метою уникнення формування марних сподівань в адресата-хворого адресант намагається не надавати позитивної чи негативної оцінки методу лікування або профілактики та дотримується тактики екземліфікації: Anti-retrovirals designed to attack HIV and prevent it from multiplying now come in four basic varieties: Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTI) were the first anti-retrovirals used to treat HIV infections. They keep HIV from reproducing by interfering with an enzyme called reverse transcriptase (Positive Living, р. 17).Так, у наведеному прикладі адресант обмежується лише загальною характеристикою дії антиретровірусних ліків та ліків класу нуклеозидів. Зменшення впливу негативних факторів дійсності досягається обережним використанням дескрипцій на позначення негативних наслідків хвороби, активності вірусу, використанням маркерів зменшення категоричності висловлювання. Основними прийомами зменшення щільності інформативності тексту є подання дефініцій, пояснень термінів, напр.: Ribavirin is very teratogenic, that is, it causes severe birth defects. Women who are pregnant should never take the drug (Body Positive 2000, V.13). Так, однослівний термін "teratogenic", використаний для характеризації рибавіріну (медичного препарату, що застосовується при лікуванні ВІЛ-інфекції) супроводжується поясненням, оформленим у підрядне означальне речення: "teratogenic" – який викликає серйозні вроджені каліцтва. Небезпечність використання ліків підкреслюється і наступним розповідним директивом, в якому адресант настійно рекомендує не використовувати ці ліки вагітними жінками (should never take the drug). З метою непереобтяження адресата зайвою інформацією адресант уникає широкого використання номенклатурних назв, незрозумілої для адресата-нефахівця термінології тощо.

Розділ ІІ. Концептуальний аналіз англомовного медичного дискурсу з проблематики ВІЛ/ СНІДу. Дослідження АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу здійснене в рамках концептуального аналізу, дало можливість встановити концептуальні ситуації, які лежать в основі цього дискурсу – "ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ" та "ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ". Ці ситуації моделюються за допомогою фреймів "ХВОРОБА" (рис.1) та "ЛІКУВАННЯ"