LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/СНІДу)

A to Z.com).

Проведений лексико-семантичний аналіз заповнення слотів фреймів "ХВОРОБА" і "ЛІКУВАННЯ" виявив такі особливості професійного АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу:

переважне використання конкретизованих номінацій, а саме: термінів на позначення хвороб (AIDS, herpes simplex, mycobacterium avium complex disease), вірусів (hepatitis B virus, human papillomavirus), лікування, складових частин організму людини (macrophages, neutrophil, basophil, eosinophil, dendritic cells) та номенклатурних назв ліків (abacavir, sustiva, nevirapine), що свідчить про дотримання принципу об'єктивної подачі інформації. Для термінологічних номінацій характерне явище синонімії "повна форма терміна – неповна", що включає лексичні скорочення (Pneumocystis carinii pneumonia carinii pneumonia pneumonia; disseminated Mycobacterium avium complex disease Mycobacterium avium complex disease disseminated MAC disease mycobacterial infection mycobacterial disease; lymphocyte cell lymphocyte) та літерні абревіації (acquired immune deficiency syndrome AIDS, protease inhibitor PI), які переважають у порівнянні із повною формою терміна;

переважне використання відносних (patient, mother, husband, partner), демографічних (woman, men, female, male, infant, children) та гіперонімічних (person, people, individual, subject) номінацій на позначення людини, у вживанні яких простежується явище протиставлення, що полягає у протиставленні двох терміналів хворий :: нехворий, позначених лексичними номінаціями із семами "який має ознаки хвороби", "який страждає від хвороби" (hepatitis patient, HIV-positive, those infected with HIV), "який не має ознак хвороби" та "нехворий" (uninfected persons, seronegative women, healthy adults) з метою звернення уваги адресата на основні відмінності між здоровою і хворою людиною;

одночасне розкриття як позитивних, так і негативних результатів лікування, як у наведеному далі прикладі: When you throw in the drugs [ЩОСЬ: ліки] used to fight HIV [мета], some of these problems can be worsened. While the drugs [ліки] are clearly working to keep people alive and protected from illnesses [результат: підтримка внутрішніх сил людини], the longer you use them, the greater the risk that more dangerous side effects can develop [результат: побічні ефекти лікування](Positively Aware 2000, V.11) Так, адресант спершу вказує на позитивний вплив ліків на хворого (the drugs are clearly working to keep people alive and protected from illnesses) і вже потім вказує на існуючі негативні наслідки їх довгого вживання (the greater the risk that more dangerous side effects can develop);

переважне використання каузативних дієслів із семою "пошкодження" (to destroy, to infect, to weaken to devastate), дієслів із семою "розвитку" (to progress, to develop), що набули негативної конотації, а також дієслів у пасивному стані на позначення неактивності людини, її неспроможності протистояти хворобі.

Для професійно-непрофесійного АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу характерні такі лексико-семантичні особливості:

переважне використання узагальнених номінацій на позначення хвороб, вірусів, лікування, ліків (disease, virus, treatment, prophylaxis, drugs), що обумовлюється використанням стратегії неперевантаження адресата зайвою інформацією;

переважне використання неповних або абревіатурних форм термінів, що пояснюється дотриманням принципу економії мовних засобів;

використання прикметників із семами "який має помітний вплив", "достатній, щоб почати хвилюватися" у складі субстантивних словосполучень із іменником, що позначає хворобу (profound dementia, serious disease, significant liver disease, severe illness), є засобом маніпулювання поведінкою адресата-хворого;

тенденція до незначного використання додаткових дескрипцій на позначення як позитивних, так і негативних результатів лікування, дій ліків, що свідчить про недотримання принципу об'єктивності у подачі інформації;

переважне використання займенникових номінацій (you, your, we, our), що пояснюється зверненістю дискурсу на адресата-хворого, використанням стратегії інтимізації.

Спільними рисамипрофесійного та професійно-непрофесійного АМД є такі:

переважне використання дієслів із семами "зменшення, послаблення дії чогось" (to reduce, to suppress, to treat), "запобігання виникненню чогось" (to prevent, to inhibit, to keep from), "стримування" (to contain, to delay) та "покращення стану" (to improve, to boost, to stimulate, to enhance) на позначення позитивного впливу ліків на організм людини;

використання узагальнених лексичних номінацій на позначення побічних дій ліків (side effects, adverse effects), нетерпимості хворого до ліків (nevirapine intolerance), токсичності (toxicity, zidovudine toxicity) та назвами ускладнень, викликаних ліками чи лікуванням (diarrhea, insomnia, rash, vomiting) на позначення терміналу побічні ефекти лікування слоту РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ;

переважне використання власне каузативних та ускладнених каузативних дієслів із семами "пошкодження" (to infect, to damage, to destroy, to weaken, to kill, to impair), "припинення дії" (to die, to deteriorate), "поширення" (to develop, to spread, to advance, to progress), похідних від цих дієслів іменників у складі дієслівних словосполучень (to cause death, to lead to destruction etc.) на позначення терміналу фізіологічні зміни/ ослаблення внутрішніх сил організму слоту результат дії хвороби/ вірусу;

використання ускладнених каузативних дієслів із семами "запобігання виникненню чогось" (to block, to control, to inhibit, to defend), "зменшення чогось" (to reduce), "стримування чогось" (to contain), "спричиняти загибель" (to kill, to lyse, to neutralize, to eradicate), які позначають термінал мобілізація внутрішніх сил людини слоту Результат дії хвороби/ вірусу.

Мовне варіювання заповнення слотів міжфреймової сітки "хвороба – лікування" залежить від адресатної спрямованості тексту, комунікативної інтенції адресанта та обраної комунікативної стратегії.

Вибір лексичних одиниць у професійно-непрофесійному АМД обумовлюється використанням стратегій зменшення впливу негативних факторів дійсності на адресата, невикликання марних сподівань в адресата та неперевантаження адресата зайвою інформацією. Так, використання стратегії невикликання марних сподівань в адресата визначає обережне використання додаткових дескрипцій при наповненні слотів ЛІКУВАННЯ та ЛІКИ, які позначають термінали придушення діяльності вірусу (effective vaccine, active drug) та невдача лікування (failing drugs, ineffective PI) слоту Результат лікування.

Слот лікар, у наповненні якого переважають демографічні номінації (physician, clinician, doctor, health care provider), у професійно-непрофесійному АМД представлений в основному в прямих та непрямих директивних мовленнєвих актах, вибір яких визначається тактикою