LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/СНІДу)

співпраці, напр.: Communicate with your doctor about any concerns you may have before even starting therapy or switching to new drugs (Positively Aware 2001, V.12).

Термінал зовнішні/ соціальні зміни слоту результат дії хвороби/ вірусу заповнюється у професійному та професійно-непрофесійному АМД тематичною лексикою, що містить інформацію про соціальні проблеми, з якими стикаються ВІЛ-інфіковані у своєму житті, такі, як дискримінація, відчуження, клеймування (discrimination, rejection of people with HIV/ AIDS, social isolation, to become subject to stigma, disclosure) тощо.

Розділ ІІІ. Концептуальна метафора в англомовному медичному дискурсі з проблематики ВІЛ/ СІНДу. Для АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу характерним є співвіднесення концептосфер ВІЙНА (царина джерела) та концептосфери ХВОРОБА (царина мети), результатом якого є дві концептуальні метафоричні моделі: Перебіг хвороби є війна (THE COURSE OF DISEASE IS WAR) та лікування хвороби є боротьба у війні (TREATING ILLNESS IS FIGHTING A WAR). Основними концептуальними метафорами, що увійшли до цих моделей, є такі: "Хвороба є ворогом" (THE DISEASE IS AN ENEMY), "Дії хвороби/ вірусу є захопленням території" (DISEASE'S/ VIRUS'S ACTIONS ARE INVASION OF THE TERRITORY), "Тіло є місцем воєнних дій" (THE BODY IS A BATTLEGROUND), "Вірус є атакою зі сторони хвороби" (VIRUS IS AN ATTACK BY THE DISEASE), "Поразка лікування є втратою контролю" (FAILURE OF TREATMENT IS LOSS OF CONTROL), "Імунна система є захисними силами" (THE IMMUNE SYSTEM is a defense), "Клітини є солдатами" (cells are soldiers), "Ліки є зброєю" (medicine is a weapon), "Вилікуватись від хвороби – перемогти у війні" (being cured of the disease is winning the war), "Послаблення сил/ смерть є поразкою у війні" (weakening/ dying is being defeated), що структурують не лише певну інформацію про перебіг, попередження та лікування хвороби, але й певний спосіб бачення даної сфери, що і визначає відмінність використання даних метафор у професійному і професійно-непрофесійному АМД. Так, у професійному АМД концептуальні метафори наділені референційною функцією, тобто опредметнюють фрагменти медичного знання про хворобу та її лікування, в той час як у професійно-непрофесійному АМД вони виконують сугестивну функцію, що полягає у викликанні в адресата-хворого емоційної реакції та зміні його/її установок сприйняття хвороби.

У мовному втіленні концептуальних метафор в АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу спостерігаються певні тенденції, найважливішими серед яких є такі:

представлення концептуальних метафоричних моделей ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ Є ВІЙНА та ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ Є БОРОТЬБА У ВІЙНІ, по-перше, свідчить про те, що у фокусі уваги адресанта, а відповідно і адресата постає хвороба, а не здоров'я; по-друге, сприяє тому, що адресат-хворий і адресат-фахівець розглядаються як відповідальні за хід та результат боротьби із хворобою;

використання концептуальної метафори ХВОРОБА Є ВОРОГОМ сприяє категоризації проблемної ситуації "ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ": осмислення хвороби як ворога акцентує увагу адресата на тому, що будь-якого ворога можна розбити за допомогою певних тактик та зброї;

концептуальні метафори Перебіг хвороби Є війна та лікування хвороби Єборотьба у війні мають узагальнюючий характер: вони не скеровують увагу адресата на якийсь один аспект перебігу або лікування хвороби і тому переважно спостерігаються у професійно-непрофесійному АМД;

у професійному АМД концепт хвороба у рамках концептуальної метафори ХВОРОБА Є ВОРОГОМ набуває "олюднених" рис: підкреслюються такі риси хвороби, як жорстокість, виверткість та хитрість (wile virus; the particular insidiousness of HIV; HIV-1 has simply taken advantage of the immunologic memory; HIV has outsmarted us);

концептуальна метафора ЛІКИ Є ЗБРОєю трансформується у метафору ЛІКИ Є РЯТІВНИКом (DRUGS ARE A SAVER), внаслідок чого відбувається підкреслення основної ролі медичних препаратів у підтриманні життя людини (multidrug chemotherapy has literally been a lifesaver; patients who were rescued from advanced disease by potent antiretroviral therapy);

мовне представлення концептуальних метафор ІМУННА СИСТЕМА Є ЗАХИСНими СИЛами та КЛІТИНИ Є СОЛДАТАМИ переважає в професійно-непрофесійному АМД, що пояснюється імовірною відсутністю знань в адресата-хворого щодо функцій імунної системи та клітин організму (Your immune system defends your body against disease; The CD8 cells are the real trench fighters of the immune system);

концептуальна метафора ВИЛІКУВАТИСЯ ВІД ХВОРОБИ – ПЕРЕМОГТИ У ВІЙНІ спостерігається лише у професійному АМД і є переважно відсутньою у професійно-непрофесійному АМД, що обумовлюється використанням стратегії невикликання марних сподівань в адресата-хворого;

концептуальна метафора ПОСЛАБЛЕННЯ СИЛ/ СМЕРТЬ Є ПОРАЗКОЮ У ВІЙНІ трансформується в метафору ПОСЛАБЛЕННЯ СИЛ/ СМЕРТЬ Є ВТРАТамИ У ВІЙНІ, яка представлена в обох типах аналізованого АМД за допомогою лексичних одиниць із семами "втрата", "руйнування" (loss of body cell mass, loss of effectiveness of CD8+ cytotoxic lymphocyte function, T-cell help is lost, the villi become stunted).

Розгляд функціонування вербальних метафор в АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу дав можливість нам дійти висновку, що кожному тексту притаманна певна концептуально-метафорична організація. Поєднання в одному тексті декількох метафоричних концептів дозволяє розкрити різноманітні відтінки змісту. Так, текстам з проблем лікування ВІЛ/СНІДу притаманна така метафорична модель, як ХВОРОБА Є ВОРОГОМ + ЛІКИ Є ЗБРОєю, що може бути розширена за рахунок метафори ДІЇ ВІРУСУ/ ХВОРОБИ Є ЗАХОПЛЕННЯМ ТЕРИТОРІЇ або метафори ІМУННА СИСТЕМА Є ЗАХИСНИМИ СИЛАМИ. У текстах, де розглядається перебіг і ускладнення ВІЛ/СНІДу, зустрічаються дві метафоричні моделі: ХВОРОБА Є ВОРОГОМ і ХВОРОБА Є ВОРОГОМ + ДІЇ ХВОРОБИ/ ВІРУСУ Є ЗАХОПЛЕННЯМ ТЕРИТОРІЇ, що можуть супроводжуватися метафорами Клітини Є солдатами, Імунна система Є захиснИМИ силами, Перебіг хвороби є війна та Тіло є місцем воєнних дій.

Кожна вербальна метафора у нашому матеріалі може бути втіленням декількох концептуальних метафор. Напр.: About half of those who are newly infected develop short-lived flu-like symptoms as their body becomes a factory for HIV and tries to ward off the new intruder (Positive Living, р.46).

У наведеному прикладі відбувається об'єднання відразу чотирьох метафор: Тіло Є місцем воєнних дій та Хвороба є ворогОМ (their body becomes a factory for HIV), Імунна система є захисними силами та Хвороба є ворогОМ ([their body] tries to ward off the new intruder). Таке злиття метафор, типове для професійно-непрофесійного АМД, допомагає адресантові унаочнити протиставлення людини і її хвороби, показати одночасно слабкість (body becomes a factory for HIV) та силу організму (tries to ward off the new intruder).

Результати аналізу свідчать про те, що зазначені концептуальні метафори отримують мовне представлення в обох