LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/СНІДу)

видах АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу.


Висновки


1. АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу є одним із видів професійного дискурсу, що обслуговує сферу медицини. В ньому відбито дескрипції референтних ситуацій, а саме: походження, перебігу, лікування, попередження та наслідків хвороби. Даний вид дискурсу має дві групи адресатів: фахівців (лікарі) та нефахівців (хворі, широкий загал). Відповідно до фактора адресата в межах АМД виділяються два його основних підвиди: професійний та професійно-непрофесійний.

2. Вибір комунікативних стратегій і тактик адресантом АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу обумовлений прагматичними цілями адресанта і врахуванням фактора адресата. Типовими комунікативними стратегіями професійного АМД є стратегія позиціювання та стратегія вияву солідарності із адресатом. Для професійно-непрофесійного АМД характерне використання таких стратегій: стратегії позиціювання, стратегії розвіювання міфів, стратегії зменшення щільності інформативності тексту, стратегії неперевантаження адресата зайвою інформацією, стратегії зменшення впливу негативних факторів дійсності та стратегії невикликання в адресата марних сподівань.

3. В аналізованому АМД вербалізованими є концептуальні ситуації " ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ" та "ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ", що моделюються у тексті за допомогою фреймових структур "ХВОРОБА" та "ЛІКУВАННЯ", які містять риси предметного, акціонального і партонімічного фреймів. Заповнення слотів зазначених фреймових структур, яке здійснюється за рахунок каузативних дієслів, дієслів у пасивному стані та термінологічних номінацій, визначається адресатною спрямованістю тексту, комунікативною інтенцією адресанта і обраною комунікативною стратегією.

4. Наявні концептуальні метафоричні моделі ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ Є ВІЙНА та ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ Є БОРОТЬБА У ВІЙНІ наділені референційною функцією у професійному АМД і сугестивною – у професійно-непрофесійному АМД.

До перспективних напрямків подальшого вивчення медичного дискурсу, на нашу думку, можна було б віднести такі: визначення жанрової специфіки АМД; проведення концептуального аналізу концептів ХВОРОБА та ЗДОРОВ'Я в мовленні пацієнтів; здійснення аналізу способів концептуальної організації знань та структур їх представлення в україномовному медичному дискурсі та зіставлення отриманих результатів із тими, що описані в нашій роботі.


Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях:

Концептуальна метафора війни у медичному дискурсі // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія. – 2002. – Т. 5, № 1. – С. 69 – 79.

Реалізація концепції "Рушійна сила" Л. Телмі у мові медичного дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К: Видавничий центр КНЛУ. – 2002. – Вип. 8. – С. 64 – 72.

Фреймовий аналіз концептуальної ситуації "Перебіг хвороби" в англомовному медичному дискурсі //Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2002. – № 7. – С. 90 – 102.

Фреймовий аналіз медичного дискурсу // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, педагогіка і психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ. 2002. – Вип. 6. – С. 258 – 262.

Специальный текст как предмет обучения в неязыковом вузе // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Мовна комунікація та методика викладання іноземних мов" (Одеса, 17-19 травня 2001 р.). – Одеса. – 2001. – С. 13 –16.


Вострова С.В. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/ СНІДу). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 - германські мови. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2003.

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвокогнітивних та комунікативно-прагматичних особливостей англомовного медичного дискурсу з проблематики ВІЛ/ СНІДу у його письмовій формі. Аналіз медичного дискурсу в межах комунікативного підходу дозволив виділити два його підвиди – професійний та професійно-непрофесійний, – а також визначити основні комунікативні стратегії та тактики адресанта. Аналіз номінативних, ад'єктивних та дієслівних лексичних одиниць (як термінологічних, так і загальновживаних), здійснений з позицій когнітивної лінгвістики, дозволив встановити концептуальну структуру англомовного медичного дискурсу. Так, для англомовного медичного дискурсу з проблематики ВІЛ/ СНІДу характерним є поєднання двох концептуальних ситуацій "Перебіг хвороби" та "Лікування хвороби", які представлені фреймовими структурами "ХВОРОБА" та "ЛІКУВАННЯ", що містять риси предметного, акціонального і партонімічного фреймів. Крім того, вони структуруються за допомогою концептуальних метафоричних моделей ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ Є ВІЙНА та ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ Є БОРОТЬБА У ВІЙНІ. Розглянуто лексико-семантичні особливості представлення згаданих концептуальних ситуацій у професійному та професійно-непрофесійному медичному дискурсі.

Ключові слова: професійний медичний дискурс, професійно-непрофесійний медичний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, концептуальна ситуація, фрейм, концептуальна метафора.


Vostrova S.V. Cognitive and Pragmatic Peculiarities of Modern English HIV/ AIDS Medical Discourse – Manuscript.

Thesis for Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 - Germanic Languages. - Kyiv National Taras Shevchenko University. - Kyiv, 2003.

The thesis highlights cognitive and pragmatic peculiarities of modern English HIV/ AIDS medical discourse in its written form. The analysis of medical discourse done from the communicative perspective made it possible to distinguish two subtypes of medical discourse (professional and professional-lay) as well as the addresser's main communicative strategies and tactics. The analysis of nominal, adjectival and verbal lexical nominations done from cognitive perspective made it possible to determine the conceptual structure of English medical discourse which comprises two conceptual situations THE COURSE OF DISEASE and TREATMENT OF DISEASE. These conceptual situations are modeled as frame structures DISEASE and TREATMENT which combine features of the Thing, Action and Possession frames. Besides they are structured by the conceptual metaphors THE COURSE OF DISEASE IS WAR and Treating Illness Is Fighting a War. The lexical-semantic peculiarities of conceptual situations representation in professional and professional-lay medical discourse are analyzed.

Key words: professional medical discourse, professional-lay medical discourse, communicative strategy, communicative tactics, conceptual situation, frame, conceptual metaphor.


Вострова С.В. Лингвокогнитивные и