LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та прагматичні аспекти аргументації в іспаномовній рекламі

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ОХРІМЕНКО Валерія Ігорівна
УДК 811.134.2'81'42ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ

АРГУМЕНТАЦІЇВ ІСПАНОМОВНІЙ РЕКЛАМІ


Спеціальність 10.02.05 – романські мови
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Київ – 2002


Дисертацією є рукописРоботу виконано на кафедрі іспанської філології

Київського національного лінгвістичного університету

Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник: доктор філологічних наук Корбозерова

Ніна Миколаївна, професор кафедри іспанської та

італійської філології Київського національного

університету імені ТарасаШевченка.Офіційні опоненти: доктор філологічних наук

Алексєєв Анатолій Якович, професор кафедри

іноземних мов Українського державного хіміко-

технологічного університету, м. Дніпропетровськ.кандидат філологічних наук, доцент Шишков

Володимир Васильович, завідувач кафедри

іспанської філології Одеського національного

університету імені І.І. Мечникова.Провідна установа: Харківський державний педагогічний

університет імені Г.С.Сковороди

Міністерства освіти і науки України,

кафедра романської філології.Захист дисертації відбудеться 22 травня 2002 р. о 10 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 11 для захисту

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних

наук у Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка за адресою:

01 033, бульвар Шевченка, 14.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

за адресою: 01 033, м.Київ, вул. Володимирська, 58.Автореферат розіслано "20" квітня 2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат філологічних наук,

доцент І.В. Смущинська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Реклама у сучасному суспільстві посідає одне з провідних місць. Про її важливу роль свідчить і те, що вона є предметом дослідження найрізноманітніших галузей науки, зокрема і лінгвістики. Лінгвістичні дослідження реклами можна умовно поділити на такі напрями: 1) загальний опис реклами як лінгвістичного феномена (М.М. Кохтєв, Д.Є. Розенталь, Дж. Н. Ліч); 2) аналіз певного аспекту реклами: комунікативно-прагматичного (Ю.Б. Корнєва), лінгвостилістичного (Н.В. Попок), прагмастилістичного (Ю.В. Сильвестров), прагмалінгвістичного (І.П. Моісєєнко), прагмасемантичного (С.А. Семеницький, І.В. Грихілес), політичного (Г.Г. Почепцов); 3) аналіз певного компонента реклами: рекламного заголовка (Г.Д. Лочмеле), повтору (О.В. Мальцева), метафори (Г.І. Абрамова), концептуального простору (О.В. Анопіна), неонімів (І.В. Ситдикова), 4) аналіз рекламних текстів-анотацій як вторинних, похідних (Т.І. Ямчинська).

Реферовану роботу присвячено дослідженню прагматико-когнітивного потенціалу аргументації в рекламі, причому прагматичний аспект розуміється як такий, що утворює з лінгвокогнітивним єдине ціле, та розглядається у тісному зв'язку з іншими семіотичними аспектами: семантичним і синтаксичним.

Актуальність дисертації зумовлено потребою лінгвістичних досліджень у галузі теорії аргументації, прагматики та когнітології на матеріалі іспаномовних рекламних текстів (далі РТ), зокрема з метою побудови їх прототипу.

Зміна парадигми наукових досліджень визначає розгляд мовних явищ у тісному взаємозв'язку з соціальним контекстом функціонування мови, а також у взаємозв'язку з пізнавальними процесами, які відображаються у мові (В.І. Герасимов, В.В. Петров). Зв'язок між мовою і мисленням, процесами пізнання зумовлює дослідження прагматичного аспекту мовних явищ у тісному взаємозв'язку з іншими семіотичними складниками: семантикою та синтактикою. Нова наукова парадигма сприяє розширенню сфери прагматики, яка тепер не обмежується теорією мовленнєвих актів, як у 60-80 рр. ХХ сторіччя. Орієнтація сучасної лінгвістики, що віддзеркалює інтеграцію гуманітарних наук на ґрунті когнітивної парадигми, передбачає синтез когніції ї комунікації. Це вимагає залучення до аналізу певного корпусу текстів даних, які відображають процес когніції, тобто відповідають за процес отримання, обробки, зберігання та породження інформації крізь призму свідомості адресата, яка є обмеженою його сенсорними здібностями (Дж. Лакофф, О.С. Кубрякова, С.А. Жаботинська). Ураховуючи процесуальність мислення як сукупність операцій для формування цiлiсного образу об'єкта, ми спробуємо показати у своїй роботi, що прототипний іспаномовний рекламний текст як аргументативно-спонукальний мікротекст прагматичної спрямованості моделює мовними засобами мисленнєвий процес формування цiлiсного об'єкта за схемою:

об'єктознакадiя

процесуальнiсть

Дисертація має безпосередній зв'язок із темою наукових досліджень Київського національного лінгвістичного університету: "Мовні системи. Динаміка функціонування фонетичних, граматичних та лексичних одиниц: когнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти" (номер державної реєстрації 0198U000694).

Метою дисертаційного дослідження є побудова синергетично-синкретичної моделі РТ-прототипу на основі взаємозв'язку прагматичного аспекту з когнітивним, психологічним, риторичним, соціальним, аксіологічним аспектами. Відповідно до основної мети головними завданнями є:

визначити прагматично релевантні параметри РТ;

урахувати специфіку рекламної комунікації і визначити взаємозалежність і взаємопов'язаність прагматичного аспекту з когнітивним, психологічним, риторичним, соціальним та аксіологічним аспектами;

розробити тактику цілеспрямованого (аксіального) аргументування та побудувати аргументаційний фрейм прототипного РТ із сукупністю аргументаційних прийомів та посилань;

здійснити квантування інформації іспаномовного РТ як концептуального простору, в межах якого виділяються концепти об'єкта, простору, часу, ознаки та дії;

визначити аргументативне поле РТ, його ядро та периферію;

показати місце аргументаційних посилань та прийомів у синергетично-синкретичній моделі прототипного РТ;

здійснити проекцію дискурсивних координат, що завершують синергетично-синкретичну модель іспаномовного РТ-прототипу, на компоненти персуазивної модальності та етапи глобальної каузації.

Предметомдослідження став концептуальний простір іспаномовних РТ, в межах якого виділяються висловлення, до складу яких входить об'єкт рекламування, його процесуальна ознака, а також непроцесуальна