LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та прагматичні аспекти аргументації в іспаномовній рекламі

(об'єктивного – суб'єктивного – волюнтативного); етапів глобальної каузації (тези – аргументів – висновку); дискурсивних координат, що містять у сумі синтаксичну (сигматичної – семантичної – прагматичної).

9. Аргументаційні прийоми та посилання займають таке місце в синергетично-синкретичній моделі прототипного РТ: аргументаційний прийом повтору асоціюється з когнітивною універсалією "референція", оскільки застосовується щодо об'єкта рекламування; аргументаційний прийом акцентного виділення – з когнітивною універсалією "референція", якщо застосовується щодо об'єкта рекламування або з когнітивною універсалією "модифікація" при здійсненні характеристики об'єкта, аргументаційний прийом протиставлення – з когнітивною універсалією "модифікація", якщо характеризує об'єкт, або з когнітивною універсалією "предикація", оскільки окреслює спектр дії рекламованого об'єкта. Посилання в аргументації асоціюються з когнітивною універсалією "модифікація", оскільки здійснюють характеристику об'єкта, створюючи йому оцінку. Синергетично-синкретична модель прототипного іспаномовного РТ демонструє синкретизм прагматики й аргументації як елементів моделі інтеграції на базі когнітивної парадигми. Прототипний іспаномовний РТ є гнучким інваріантом, що припускає межі варіативності; відхилення від прототипу означає, що в дію вступає фактор пресупозиції.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається зі Вступу, чотирьох розділів із висновками, Загальних висновків, Переліку використаної літератури, Списку джерел ілюстративного матеріалу та Додатків. Загальний обсяг дисертації складає 233 друковані сторінки, з них основного тексту – 192 сторінки.

У Вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність та наукова новизна, визначається мета та відповідні завдання дослідження, формулюються основні положення, які виносяться на захист.

У першому розділі "Теоретичні засади побудови синергетично-синкретичної моделі прототипного рекламного тексту" розглядається РТ як холістичне структурно-семантичне утворення прагматичної спрямованості, здійснюється проекція когнітивних універсалій на види прагматичних знаків та типи реакцій на знак, іллокутивні мовленнєві акти, а також встановлюється їхня відповідність складовим психічної сфери особистості, що відбивається в логіко-риторичній послідовності висловлень і сегментується прототипний РТ на дискурсивні координати.

У другому розділі "Аргументаційні прийоми та посилання як відображення тактики аксіального аргументування у прототипному іспаномовному рекламному тексті" РТ розглядається як концептуальний простір, визначаються аргументативне ядро й периферійна зона, сукупність аргументаційних прийомів та найпоширеніші посилання в процесі аргументації в іспаномовній рекламі.

У третьому розділі "Персуазивна модальність та її складники у прототипному іспаномовному РТ" визначається дія персуазивної модальності в межах РТ, що розкладається на об'єктивний, суб'єктивний та волюнтативний компоненти.

У четвертому розділі "Теза, аргументи й висновок як складники глобальної каузації у прототипному іспаномовному РТ" визначається поетапність розгортання аргументативного процесу РТ-прототипу.

У Загальних висновках робиться короткий виклад результатів дослідження, що дозволяє побудувати синергетично-синкретичну модель РТ-прототипу, а також намічаються перспективи подальших досліджень.

Перелік використаної літератури включає 352 найменування праць вітчизняних і зарубіжних авторів, що застосовувалися в процесі дослідження.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Прагматичний аспект РТ включає такі параметри: адресант з його інтенцією, адресат і текст, причому характер адресантно-адресатних відносин у рекламі, які можна визначити як імпліцитний поліадресант та імпліцитний поліадресат, висуває на перше місце саме текст, що є прагматичним за змістом, має прагматичну настанову, яка "пронизує" весь текст, і головне завдання якого – здійснення перлокутивного ефекту. З огляду на зазначені прагматичні параметри закономірною є спроба побудови іспаномовного РТ-прототипу. Під текстом-прототипом розуміємо деяке характерне сполучення найбільш значущих семантичних, прагматичних і синтаксичних властивостей тексту, зумовлених його змістом, метою комунікації, соціальними факторами, що втілює у найбільш концентрованому вигляді риси, характерні для даного типу текстів.

Спрямованість аргументативного процесу на адресата передбачає застосування в аналізі даних суміжних дисциплін: психології, соціології, аксіології. Релевантною з прагматичного погляду ми вважаємо екстралінгвістичну ситуацію, що передбачає залучення соціального та аксіологічного аспектів до аналізу мовних явищ з прагматичного погляду. На ґрунті семіотики здійснюється інтеграція соціального та аксіологічного аспектів як взаємопов'язаних до розгляду мовних явищ з прагматичної точки зору. Соціум, до якого належить адресат, є макроконтекстом, на основі якого формується концептуальна картина світу адресата. Соціальний аспект тісно пов'язаний з аксіологічним, оскільки соціум має певну систему цінностей, які визначаються культурою нації (національні аксіологеми), а також загальнолюдську систему цінностей, що є всезагальною і виходить за межі соціуму (універсальні аксіологеми).

Модель аргументації як просторово-часовий ідеомовленнєвий цикл бере початок з античної риторики. Ще в античній риториці аргументація визначалася як синтез раціонального та емоційного. Розгортання аргументації у прототипному РТ складається з лінійно-ієрархічної послідовності висловлень, яка моделює логіко-риторичну послідовність поняття судження умовивід. Елементи зазначеної послідовності покладені в основу аргументативного процесу як його складники: теза та аргументи на її користь, які спонукають адресата до висновку – скористатись рекламною пропозицією.

Розгляд психологічного аспекту текстосприйняття робить можливим врахування механізмів рецепції адресатом тексту через психічні складники. Такими складниками є інтелектуалізовані, емотивні й вольові структури, що є тісно пов'язаними і виступають основою для визначення сегментного членування тексту як явища динамічного (при сприйнятті) на статичні компоненти. Кожний із статичних компонентів співвідноситься із відповідною складовою структурою (інтелектуалізованою, емотивною чи вольовою) і формує певний ментальний простір.

В основі побудови прототипного РТ знаходиться добір мовних засобів у такий спосіб, щоб у процесі їх декодування були задіяні інтелектуалізовані, емотивні та вольові психічні структури. Основою таких мовних засобів є когнітивні універсалії: референція, модифікація і предикація. Референція містить в основі семантичний клас "об'єкт" і здійснює введення об'єкта рекламування до концептуальної картини світу адресата, модифікація – семантичний клас "ознака" і здійснює його характеристику чи надає оцінку, предикація – семантичний клас "дія" й має на меті заклик адресата до залучення об'єкта рекламування до дії. Когнітивні універсалії в межах РТ взаємодоповнюють і підсилюють значення одна одної. Семантичний простір РТ формують стрижневі концепти з узагальненим значенням (за термінологією А.Вежбицької – семантичні примітиви): "простір", "час", "ознака", "дія", які здійснюють висування ядерного концепту – об'єкта рекламування.

Тісний взаємозв'язок когнітивного аспекту з