LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та прагматичні аспекти аргументації в іспаномовній рекламі

каузації (теза – аргументи – висновок), можна побудувати синергетично-синкретичну модель іспаномовного РТ-прототипу (розуміючи під синергією загальні закономірності вживання й комбінування фрагментів мікротексту; під синкретизмом – взаємопроникнення значень). Модель РТ-прототипу як граничне внутрішньоподільне утворення можна розкласти на сигматичну, семантичну й прагматичну дискурсивні координати, що діють на адресата у просторі й часі за координатою синтаксичною як сумою зазначених координат. Отже, іспаномовний РТ-прототип можна визначити як холістичне утворення, аргументативно-спонукальний мікротекст прагматичної спрямованості з лінійно-ієрархічними відношеннями між сегментами (координатами); його лінійність виражається у відображенні лінійною послідовністю знаків природного руху мислення (в тому числі у процесі аргументації): поняття судження умовивід, а ієрархічність полягає у включенні кожним наступним сегментом попереднього і його врахування при подальшій обробці інформації. Зазначені координати діють у сукупності, доповнюючи й підсилюючи одна одну. Аргументаційні прийоми та посилання займають таке місце в синергетично-синкретичній моделі РТ-прототипу: аргументаційний прийом повтору асоціюються з сигматичною координатою, оскільки застосовується щодо об'єкта рекламування; аргументаційний прийом акцентного виділення співвідноситься з сигматичною координатою у разі застосування щодо об'єкта рекламування або з семантичною координатою, якщо характеризує його, аргументаційний прийом протиставлення – з семантичною координатою, якщо застосовується щодо ознак об'єкта або з прагматичною координатою, коли вказує на спектр дії рекламованого об'єкта. Аргументаційні посилання асоціюються з семантичною координатою, оскільки здійснюють характеристику об'єкта, даючи йому оцінку. Прототипний РТ є гнучким інваріантом, що допускає межі варіативності; відхилення від прототипу означає, що в дію вступає чинник пресупозиції. РТ, побудований за сигматичною, семантичною й прагматичною координатами, які дають у сумі синтаксичну, через здійснення їх проекції на когнітивні універсалії (референцію, модифікацію, предикацію), в межах якого спостерігається тенденція до вживання основних мисленнєвих категорій (порівняння, протиставлення, часової та просторової локалізації, причинно-наслідкових зв'язків, процесуальності), є імпліцитно діалогічним і його можна розглядати як комунікат – мінімальну одиницю, що забезпечує зв'язок у системі адресант – адресат. Синергетично-синкретична модель прототипного РТ показує взаємоінкорпорованість прагматики й аргументації як елементів моделі інтеграції на базі когнітивної парадигми. Слід зазначити, що запропонована модель може бути застосована до рекламних текстів будь-якою мовою, оскільки спирається на загальну логіку пізнавальних процесів. Графічне зображення вищезазначеного показано на схемі 4.

Таким чином, РТ має риси, властиві й іншим текстам, але виявляє їх унайбільш концентрованому вигляді. Крім того, прототипний РТ є текстом-комунікатом – мінімальною одиницею, що забезпечує зв'язок у системі адресант – адресат.

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у детальнішому розгляді синергетично-синкретичної моделі прототипного РТ, зокрема випадків відхилення від прототипу (включаючи межове згортання) та факторів, що їх зумовлюють. Той факт, що не завжди можливо встановити відповідність між когнітивними універсаліями та певними видами аргументаційних прийомів та посилань, наводить на думку, що концептуальний простір прототипного РТ слід розглядати як польову структуру з нечіткими межами варіативності, що може послужити матеріалом для подальших досліджень.

СИНЕРГЕТИЧНО-СИНКРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ІСПАНОМОВНОГО

РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ-прототипу


Логіко-риторична послідовність

поняття

судження

умовивід

Складники психічної сфери особистості

інтелектуалізовані

емотивні

вольові

Основні когнітивні універсалії

референція

модифікація

предикація

Види прагматичних знаків

десигнатори

апрейзори

прескриптори

Типи реакцій на знак

логічні

емоційні

динамічні

Дискурсивні координати, що містять у сумі синтаксичну

сигматична

семантична

прагматична

Іллокутивні мовленнєві акти

репрезентативи

експресиви

директиви

Компоненти персуазивної модальності

об'єктивний

суб'єктивний

волюнтативний

Етапи глобальної каузації

теза

аргументи

висновок

Аргументаційні

прийоми та

посилання

аргументаційні прийоми акцентного виділення та повтору

аргументаційні прийоми акцентного виділення та протиставлення; аргументативні

посилання

аргументаційний прийом протиставленняСхема 4. Синергетично-синкретична модель іспаномовного РТ-прототипу
Основні положення і результати дослідження відображені у таких публікаціях:

1. Експресивно-оцінний тип конотації в лексиці іспаномовної реклами // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К.: Київський державний лінгвістичний університет. – 1999. – Вип. 2.– С. 153-159.

2. Персуазивна модальність та її складові в межах мікротексту в рекламі як відображення прагматичної спрямованості аргументації // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К.: Київський державний лінгвістичний університет. – 2000. – Вип. 3. – С. 189-196.

3. Аргументаційні прийоми в рекламі як засіб створення ексклюзивності об'єкта рекламування // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2000. – Вип. 4. – С. 265-274.

4. Рекламний текст як вид глобальної каузації // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К.: Київський державний лінгвістичний університет. – 2000. – Вип. 4. – С.129-138.

5. Види аргументації у якості посилань як відображення системи цінностей адресата // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К.: Київський державний лінгвістичний університет. – 2000. – Вип. 5. – С.143-149.

6. Концептуальний простір іспаномовних рекламних текстів як реалізація аргументації непротиріччя // Проблеми семантики слова, речення та тексту.К.: Київський державний лінгвістичний університет. – 2001. – Вип. 6. – С.155-160.

7. Процес аргументації як глобальне явище: аргументаційна модель прототипічного рекламного тексту // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2001. – Вип. 5. – С. 175-179.

8.Синергічно-синкретична модель рекламного тексту-прототипу як відображення основних